Aktuální vydání

celé číslo

02

2023

Amper 2023

Propojená výroba, průmyslový internet věcí a analýzy dat

celé číslo

Měření průmyslových plynů v podání Endress+Hauser

Prakticky všechna průmyslová odvětví využívají velké množství průmyslových plynů. Obvykle se nejedná o hlavní produkt výroby, ale o podpůrné produkty. I z tohoto hlediska se mohou stávat lehce opomíjenmi i přesto, že náklady na jejich nákup, skladování i spotřebu bývají nemalou částkou v celkové ceně hlavního produktu.

Podniky ve zpracovatelském průmyslu používají obrovské množství dusíku (N2), oxidu uhličitého (CO2), kyslíku (O2), argonu (Ar) a mnoha dalších průmyslových plynů jako svařovací plyny, ochranné plyny (pájení) nebo pro balení v modifikované atmosféře (MAP) v potravinářském průmyslu.

 Důležité podružné měření

Při nakládání s plyny je důležité vyvarovat se ztrátám energie a netěsnostem stejně, jako je tomu v oblasti výroby, vytápění, větrání a klimatizace, a zajistit podrobné a správné účtování nákladů, pokud se jedná o více spotřebitelů.

To však vyžaduje více než jen měření celkové spotřeby průmyslového plynu. Pro efektivní monitorování plynů je klíčové měření průtoku v rozvodech nebo přímo u zákazníka. Termické průtokoměry se osvědčily jako zvláště účinné podružné měřiče, které umožňují podrobné rozdělení nákladů na jednotlivé budovy, podlaží, oddělení, výrobní procesy nebo jiné jednotky. Použití podružných měřičů je nedílnou součástí komplexního systému energetického managementu podle ISO 50001 a přináší několik výhod:

• rychlý přehled všech průtoků plynu v různých oblastech (budova, podlaží, proces atd.),

• správné a důsledné účtování nákladů pro všechny spotřebitele,

• spolehlivá identifikace netěsností, parazitních odběrů a oblastí s neobvykle vysokou spotřebou.

Pro úspory stačí dodržovat tři zásady: minimalizovat netěsnosti, monitorovat filtry a vyvarovat se přenosu zkapalněného plynu do hlavních potrubí.

Výběr přístrojů pro podružné měření plynů

Podružné měřiče jsou užitečnou investicí z několika důvodů – nejen k identifikaci netěsností, ale také k zajištění správného účtování nákladů pro spotřebitele. Důležité je vybrat pro podružné měření správy typ přístroje. Třeba při nákupu nebo plnění cisteren kryogenními zkapalněnými plyny se projeví rozdíl v přesnosti mezi mechanickými měřiči a moderními Coriolisovými průtokoměry objemu zkapalněného plynu. Přesnější přístroje mohou ušetřit značné množství peněz.

Při měření kyslíku v ocelových potrubích je důležité zajistit, aby potrubí – stejně jako měřicí přístroje – bylo odmaštěno speciálním čisticím postupem a aby nebyly překročeny maximální rychlosti proudění.

Přístroje společnosti Endress+Hauser pro podružné měření plynů 

 

Stlačený vzduch – energeticky nejnáročnější „surovina“

Finanční ztráty v neefektivních systémech výroby a přenosu stlačeného vzduchu jsou podceňovány nebo přijímány jako dané. Nemusí to tak být. Slabá místa se dají velmi spolehlivě identifikovat a přijmout taková opatření, aby nadále nedocházelo ke ztrátám. Jak velké jsou ztráty to jsou, ilustrují tyto údaje:

• Až 10 % spotřeby energie v průmyslu se používá k výrobě stlačeného vzduchu, což je výkon asi 75 velkých jaderných elektráren.

• Až 95 % se ztrácí jako neproduktivní odpadní teplo během procesu.

• Až 30 % stlačeného vzduchu mizí kvůli únikům.

Klíčem k odhalení slabých míst je správné měření na správných místech. Návratnost takových měření se pak počítá na měsíce. V tomto schématu jsou naznačena typická místa měření a vhodné přístroje, které zajistí vysokou spolehlivost a přesné výsledky.


 

Úspory v soustavách stlačeného vzduchu

Značných úspor lze dosáhnout především využitím odpadního tepla kompresoru (rekuperace), vypínáním kompresorů v neproduktivním čase a kontrolou účinnosti kompresorů (korigovaný objemový průtok vs. spotřeba elektrické energie).

Pro úsporný provoz je potřeba se zaměřit také na snížení tlakových ztrát a zamezení nadměrného tlaku v soustavě. Procesní tlak je potřeba udržovat na optimální úrovni. Každý zbytečný bar tlaku totiž zvýší náklady na výrobu stlačeného vzduchu o 9 %. Tlakové ztráty v soustavě stlačeného vzduchu můžeme snížit minimalizací netěsností a pečlivým sledováním filtrů. Lepšího výkonu se dosáhne nasáváním vzduchu do kompresoru v nejchladnějším místě.

 Přístroje společnosti Endress+Hauser pro měření v soustavách stlačeného vzduchu