Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Digitalizace zrychluje vývoj produktu

Zdálo by se, že když chce výrobce vydělat dvakrát tolik peněz, musí vyrobit dvakrát tolik produktů. Jenže jsou i jiné možnosti, jak zvýšit zisk. Například zkrátit dobu vývoje na polovinu. Do pomyslné rovnice výpočtu ziskovosti je možné dosadit nástroje pro projektování a vývoj od firmy EPLAN.

Obr. 1. Reportáž z firmy Trima zájemci najdou na https://youtu.be/ P56bbl4bZs8

Česká firma Trima, s. r. o., z Turnova působí od roku 1991 v oblasti vývoje, konstrukce a výroby strojů pro navíjení, převíjení a formátování vláken či plochých materiálů z technických textilií. Ty by bylo možné rozdělit do dvou základních kategorií. První jsou textilie na bázi skelných vláken, tzn. skelné rohože používané jako výztuže ve stavebnictví (armovací tkaniny – perlinky, geotextilie) či výztuže pro automobilový průmysl, do kanadských asfaltových šindelů, podlahových krytin apod. Druhou oblastí jsou v současnosti populární technické textilie, které firma označuje za multisendvičové. Jsou to sendviče složené z mnoha typů materiálů. Velmi často jde o kombinaci skla a plastových rohoží, popř. nanomateriálů.

Firma Trima se rozhodla zabývat se vývojem a výrobou strojů pro navíjení a převíjení obou těchto základních typů technických textilií, jejich dodávkami a servisem. Právě díky ucelené nabídce pochopila, že o úspěchu či neúspěchu může rozhodovat už na počátku, tedy při navrhování svých výrobků.

Začíná se návrhem strojů

Firma Trima uvádí, že při vývoji stroje přizpůsobeného požadavkům daného zákazníka může být právě v konstrukční práci skryto až 30 % hodnoty výrobku. Trima nemá katalogové produkty. Zakládá si na tom, že navrhuje a vyrábí uživatelsky orientované stroje „šité na míru“ každému zákazníkovi. V každé zakázce je jistá míra vývoje a velmi často tvoří až zmiňovaných 30 %. „Kdybych to přiblížil časově, náš středně velký projekt se rodí jako miminko, to je devět měsíců. Z toho se čtyři měsíce vyvíjí, další tři měsíce se nakupuje a vyrábí, poslední dva měsíce se zkouší, balí a expeduje,“ uvádí Ladislav Hovorka, jednatel společnosti Trima.

Obr. 2. Pohled do rozváděče stroje

Neskrývá přitom, že vývoj k lepším hospodářským výsledkům společnosti nasměroval cestou digitalizace, zejména na úrovni vývoje a konstruování strojů. Proto za poslední dobu společnost investovala nemalé prostředky a značné úsilí do automatizace návrhu strojů – nejen projektování jejich elektrozařízení, ale i konstruování mechanických částí. Právě proto jsou schopni efektivně vy­užívat již vyzkoušená řešení a paralelně s tím se podílet na výzkumu a vývoji v oblasti navíjení a převíjení technických textilií, které probíhají odděleně. Velmi se jim osvědčily nástroje Pro Panel a Fluid od firmy EPLAN.

Propojení konstruování mechaniky a projektování elektrozařízení

Potřeba propojení návrhu elektrických částí a mechanické konstrukce strojů byla zřejmá již v době, kdy se do firmy pořizoval nový podnikový systém. Ten není jen klasickým systémem ERP s vazbou na účetnictví nebo sklady. Je zároveň i nadstavbou, které ve firmě říkají PLM či PDM.1)

„Klíčovým atributem při výběru dodavatele bylo, zda umí integrovat EPLAN a Inventor2). Hlavním cílem bylo propojit svět strojních konstruktérů a svět elektroprojektantů, protože předtím fungovaly samostatně. Proto bylo jakékoliv předávání či sdílení informací nesmírně časově i technicky náročné. Navíc míra chybovosti tohoto úkonu byla extrémní. Díky tomu, že jsme našli integrátora, který dokázal integrovat nástroje EPLAN Fluid i Inventor, sdílet výkresy a 3D modely, se naše práce výrazně zpřesnila a zrychlila,“ doplňuje s radostí z výběru řešení Ladislav Hovorka.

Od základních funkcí po využívání šablon

Samo oddělení vývoje a konstrukce společnosti Trima přišlo s tím, že EPLAN je vhodný nástroj. „Když to řeknu poněkud pejorativně, na počátku používali projektanti tento nástroj jako krumpáč. Nevyužívali zdaleka veškeré funkce, které EPLAN má,“ vysvětluje Ladislav Hovorka s tím, že i jejich cesta k digitalizaci je postupná.

Firma nyní vyzdvihuje především užívání šablon, které i nadále používá u externích firem jako pomoc při projektování. Projekty bývají často rozsáhlé a nárazové, takže když jejich malé vývojové oddělení nestíhá nával práce, využívá služby externích projektantů a konstruktérů.

„Vytvořili jsme použitelné šablony, které nezávisejí na tom, kdo je kreslí. To je obrovská výhoda. Využíváme také prvky z knihoven, které umíme stahovat od našich dodavatelů. Zároveň používáme i 3D modely, které jsou posléze použity pro Inventor i EPLAN. Knihovna použitelných prvků pro oba systémy je tak sjednocená,“ říká Ladislav Hovorka. Znovu však nejvíce oceňuje sdílení změn v projektech a jejich integraci do systému PLM: „Když si představíte, že stáhnu model nějakého pneumatického prvku, elektroprojektanti jej elektricky zapojí a strojní inženýři použijí do zařízení 3D model, pak bez sdílení informací přes platformu PLM by bylo jednoduché opomenout například potřebné senzory. Použití jednotné databáze prvků je klíčová výhoda. Elektrooddělení nestojí samostatně, ale používá prvky, které využívají i kolegové ze strojního konstruování,“ objasňuje detailněji pan Hovorka.

Cesta k „digitálnímu osvícení“ lemovaná velkou dávkou dodavatelské podpory

Nástroje firmy EPLAN jsou silné a propracované. Je to skutečně rozsáhlý systém, nicméně pro běžné používání naprosto intuitivní. Obsahuje ale mnoho pokročilých funkcí, které vyžadují kompetentní znalosti a zkušenosti.

„Co se týče uživatelské přívětivosti a ovládání, lze bez nadsázky říct, že je to krásný nástroj. Já jsem se zrovna dnes ráno ptal jednoho našeho projektanta, jak složité bylo osvojit si všechny funkce EPLAN, a on odpověděl, že záleží na tom, co člověk od softwaru očekává. Pokud chce projektant využívat většinu pokročilých funkcí, které urychlují práci, neobejde se bez školení, které mu otevře úplně nové obzory,“ dodává Ladislav Hovorka.

Velmi si proto považují, že i přes veškerá covidová opatření byli v posledních dvou letech schopni absolvovat dva kurzy. První školení projektanty naučilo zacházet s nástrojem vhodněji než s „krumpáčem“, od té doby mohou lépe využívat potenciál při tvorbě šablon. Druhé školení bylo zaměřené na makra, pneumatické prvky jako knihovní prvky atd.

„Teď ochutnáváme sladké ovoce práce, platformu máme připravenou a jsme už schopni jen skládat její prvky. Projektové práce se o 20 až 30 % zrychlily. Došlo tak k výrazné úspoře času,“ uzavírá Ladislav Hovorka, který si je vědom toho, že i oni sami jsou těmi, kteří se snaží ovlivňovat vlastní zákazníky a vysvětlovat jim přínos nástrojů digitalizace. Třeba tím, že jsou schopni jim zajistit seznam náhradních dílů v nativní podobě. EPLAN je totiž snadné nainstalovat i snadno si prohlížet informace v něm obsažené.

 (EPLAN ENGINEERING CZ, s. r. o.

Obr. 1. Reportáž z firmy Trima zájemci najdou na https://youtu.be/P56bbl4bZs8

Obr. 2. Pohled do rozváděče stroje

Pozn. redakce:

1)    ERP, Enterprise Resource Planning, je systém pro plánování podnikových zdrojů. Patří do kategorie podnikových informačních systémů a integruje informace ze všech oblastí podniku: finanční a ekonomické, kádrové a personální, výrobní a logistické a marketingové a prodejní. Systém PLM (Product Lifecycle Management) je systém pro řízení životního cyklu výrobku od konceptu přes návrh, konstrukci a výrobu až po servis a likvidaci výrobku. Obsahuje všechny informace o výrobku od počátku do konce: konstrukční data, technologické postupy a výrobní dokumentaci, katalogové listy, průvodní dokumentaci, certifikáty atd. Zjednodušeně lze říci, že systém PLM určuje, jaký výrobek bude, kdežto systém ERP se stará o to, kdy, kde a za kolik bude vyroben. Systém PDM (Product Data Management) je součástí PLM a jeho úlohou je správa výrobní dokumentace. Obsahuje údaje o daném produktu, postupech jeho výroby a technologických zařízeních.

2)    Autodesk Inventor je nástroj pro parametrické 3D modelování a navrhování 3D prototypů.