Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Přehled novinek

První silový kabel pro kabelové žlaby i energetické řetězy s certifikací UL

S novým kabelem chainflex CF33.UL představuje firma Hennlich na českém trhu první silový kabel pro použití v energetickém řetězu i ve statickém kabelovém žlabu, který má certifikaci UL a čtyřletou záruku na fungování v energetickém řetězu firmy igus. To znamená, že kabel lze plynule položit z energetického řetězu do statického kabelového žlabu, aniž by bylo nutné spojit dva kabely konektory tak, jak to vyžaduje norma. Sérií kabelů CF33.UL firma igus rovněž rozšiřuje svou nabídku kabelů chainflex o silový stíněný kabel s pláštěm z PVC. Kabely uvedené v seznamu UL (UL listed) jsou obvykle určené pouze pro pevnou instalaci nebo příležitostný pohyb. Schválení UL pro trvale se pohybující kabely určené do energetických řetězů dosud neexistovalo. Kabel chainflex CF33.UL má schválení jako flexibilní silový kabel podle UL 2277. Firma igus podrobuje své kabely zkouškám ve vlastní laboratoři. Díky sérii testů a 30 letům zkušeností v oblasti flexibilních kabelů nedávno prodloužila záruku na nový motorový kabel na čtyři roky nebo 10 milionů dvojitých zdvihů. Údaje z laboratoře využívá firma také pro své online nástroje, jako je např. nástroj pro výpočet životnosti kabelů chainflex. Zde mohou zákazníci zjistit životnost kabelů ve své úloze. HENNLICH s. r. o., tel.: +420 416 711 111, e-mail: lin-tech@hennlich.cz, www.hennlich.cz

Platforma EPLAN zvyšuje efektivitu inženýrské práce

V čísle 6/2023 časopisu Automa jsme přinesli rozhovor s Petrem Pospíšilem, jednatelem společnosti EPLAN Software, s. r. o. Na něj nyní navazuje rozhovor s Patrikem Volhejnem, technickým ředitelem firmy. Pane řediteli, hodně lidí si EPLAN stále spojuje s nástroji pro kreslení elektrických schémat nebo návrh rozváděčů, ale Platforma EPLAN zahrnuje mnohem více nástrojů. Můžete ji prosím stručně představit? Máte pravdu, někteří zákazníci nás stále vnímají jen jako dodavatele nástrojů EPLAN Electric P8 nebo EPLAN Pro Panel. Tyto nástroje jsou však součástí ucelené a škálovatelné platformy, která nabízí mnohem více. Platforma EPLAN je databázový objektově orientovaný systém, který zastřešuje jak elektrickou část, tak i návrhy pneumatických a hydraulických systémů, konstrukce rozváděčových skříní, P&ID a návrh kabelových svazků. V rámci platformy EPLAN zákazníci využívají pokročilou metodiku projektování, kde přímo do svého projektu vkládají specifické elektrické prvky a zařízení. Platforma poté automaticky generuje jejich symbolické reprezentace a typizované schéma zapojení. Díky tomuto objektovému přístupu v projektování uživatelé platformy EPLAN výrazně redukují čas strávený zdlouhavým kreslením, což jim umožňuje efektivněji se soustředit na samotné projektování a optimalizaci jejich návrhů.   Obr. 1. Patrik Volhejn, technický ředitel firmy EPLAN Software, s. r. o.   Zvláštní důraz klademe na škálovatelnost platformy EPLAN. Po důkladné analýze specifických potřeb našich zákazníků jsme schopni dodat řešení na míru, které přesně odpovídá jejich aktuálním požadavkům. Tato flexibilita umožňuje zákazníkům efektivně využívat platformu pro široké spektrum projektových aplikací na oblasti elektrického inženýrství, pneumatiky, hydrauliky a dalších technických disciplín.   Řekl jste, že základem platformy EPLAN je databáze s daty komponent a zařízení. Odkud tato data pocházejí? Základem systému EPLAN je interní databáze, do které zákazníci mohou importovat komponenty a zařízení z celosvětové databáze EPLAN Data Portal. Tento proces umožňuje postupné obohacování podnikové databáze, která se stává centrálním zdrojem informací pro celé elektro oddělení. Takto integrovaná databáze usnadňuje sdílení a využívání informací v rámci celého týmu, zvyšuje efektivitu práce a zaručuje konzistenci v projektování. Zahrnuje vše od typizovaných zapojení, která se automaticky vykreslují do schémat, až po detailní parametry a 3D modely zařízení.   Dá se datům v databázi EPLAN Data Portal důvěřovat? Kdo je za ně zodpovědný? Data v databázi EPLAN Data Portal jsou poskytována přímo výrobci komponent, což zaručuje jejich technickou přesnost a aktuál­nost. Pro zvýšení důvěryhodnosti a kvality jsou data, která nesou logo EPLAN Data Standard, podrobena důkladným kontrolám. Toto označení znamená, že daná data splňují vysoké standardy kvality a přesnosti technických specifikací a kompatibility s EPLAN softwarovými nástroji. Díky tomu mohou uživatelé databáze EPLAN Data Portal využívat tato označená data s důvěrou, vědomi si, že prošla pečlivou kontrolou kvality a standardizací.   Platforma EPLAN má v podstatě každý rok novou verzi – v minulém rozhovoru jsme s panem Pospíšilem hovořili o verzi EPLAN Platforma 2024. Inovace jsou asi potřebné, ale co na to zákazníci? Mohou se spolehnout na kompatibilitu jednotlivých verzí? Díky novému nástroji EPLAN eMANAGE jsme schopni převést projekt až o pět verzí zpět, což je závazek, který jsme učinili našim zákazníkům a který důsledně dodržujeme. V praxi to znamená, že projektanti, kteří pracují na aktuální verzi platformy EPLAN, mohou narazit na situace, kdy jejich zákazníci z určitých operativních nebo technických důvodů využívají starší verzi softwaru. V těchto případech je nezbytné, aby projektanti byli schopni poskytnout data ve formátu, který je kompatibilní s verzí softwaru používanou jejich zákazníky.   Když jsem se účastnil představení nové verze EPLAN Platforma 2024, hovořilo se o přechodu na novou úroveň inženýrské práce. Co si pod tím mám představit? Jde především o rozšíření spolupráce mezi obory a využití synergií. V moderním průmyslu je obvyklé, že projektanti na jednom projektu spolupracují napříč firmami, napříč zeměmi a napříč obory. Tomu jdeme naproti cloudovými aplikacemi a službami, které jsou součástí platformy EPLAN. Díky nim mohou projektanti využívat tento styl práce naplno.   Jsou zákazníci, kteří mají z cloudu obavy a chtějí mít data, zvláště citlivá data o nových projektech, plně pod kontrolou. Máte pro ně nějaká řešení? Ačkoliv nová verze platformy EPLAN může technicky fungovat i mimo cloudové prostředí, obvykle to nedoporučujeme. Důvodem je, že zákazníci, kteří se rozhodnou nevyužívat cloud, se tím sami omezují o řadu výhodných funkcí. Naší prioritou je ukázat jim, že obavy ohledně bezpečnosti dat v cloudu jsou neopodstatněné. Ve skutečnosti EPLAN využívá platformu Microsoft Azure, kde jsou data chráněna sofistikovanějšími způsoby než v mnoha podnikových databázích, a to jak před ztrátou, tak před zneužitím. Navíc, stále více našich zákazníků patří mezi inovátory, kteří cloudové služby vy­užívají na maximum. Pro ně cloud nabízí nástroje pro efektivnější řešení nejen odborných výzev, ale například řešení nedostatku kvalifikovaných odborníků a konstruktérů. Tento trend můžeme přirovnat k vývoji v bankovnictví. Přestože mnozí lidé původně měli obavy z internetového bankovnictví nebo platebních karet, dnes jsou tyto služby považovány za nezbytné. Samozřejmě, je důležité si být vědomi nutnosti bezpečného chování při jejich používání.   Jak funguje práce v cloudu v praxi? Jak se přidělují přístupová práva, aby se k datům v cloudu dostal jen ten, kdo se k nim dostat má, a aby například byl zrušen přístup těm, kdo už na projektu nepracují? To řeší EPLAN, nebo se o to musí zákazník postarat sám? Projekt vzniká i ve verzi EPLAN Platforma 2024 tak, jak byli konstruktéři zvyklí. Co je navíc, to je cloudové rozhraní, které umožňuje projekt sdílet. Zabezpečení toho rozhraní je zajištěno systémem Microsoft Azure. Co se týče přístupových práv, nastavují se v administrátorském rozhraní. Chce-li však zákazník jít hlouběji a používat například komplexní správu verzí v celém životním cyklu projektovaného zařízení, je lépe využít systémy, které jsou na to přímo určeny. V platformě EPLAN jsou k dispozici integrační rozhraní pro zavedené systémy PDM a PLM. Ve spolupráci s implementátory těchto nástrojů jsme potom schopni navrhnout řešení zákazníkovi na míru, včetně komplexního pokrytí změnového řízení a optimalizace firemních procesů.   Nemůže se stát, že v cloudu bude několik různých verzí s úpravami od různých autorů? EPLAN Cloud je skvělý nástroj pro spolupráci a sdílení projektů, ale jeho primárním zaměřením není verzování dokumentů ve stylu PDM systémů. I když EPLAN Cloud neumožňuje pokročilé verzování jako specializované PDM systémy, poskytuje uživatelům efektivní způsoby, jak spravovat a sdílet své projekty a pracovat společně v reálném čase. Ve scénářích, kde je potřeba detailní verzování dokumentů, doporučujeme EPLAN Cloud kombinovat s dalšími nástroji nebo systémy, které jsou speciálně určeny pro správu dat a verzí dokumentace. Tento přístup umožňuje využívat nejlepší z obou světů: výhody cloudové spolupráce a efektivity, kterou nabízí EPLAN Cloud, společně s pokročilým verzováním a správou dat, kterou poskytují specializované systémy.   Takže hlavní přínos verze EPLAN Platforma 2024 je v posílení možností využívat cloudové služby. Jaké další novinky byste uvedl? Dlouho očekávanou novinkou je začlenění možnosti přidávání vlastních výpočetních funkcí do vlastností bloku, což umožňuje přímé ověřování návrhů, jako jsou výpočty úbytku napětí na kabelu nebo zatížení zdrojů a podobně. Dále platforma vylepšuje správu svorek v rozváděčích a přináší efektivnější plánování kabeláže a rozváděčů.   Na pohled mě zaujala také ovládací kostička v rohu obrazovky, která mi umožňuje otáčet prostorovým modelem rozváděče. To je také novinka verze EPLAN Platforma 2024, že ano? Ano, a je to velmi příjemná funkce pro ty, kdo pracují s 3D modely, protože jim umožňuje snadno natočit pohled na model kliknutím na tuto 3D kostičku.   Jak obtížné je pro zákazníky přejít na novou verzi? U mnoha kancelářských programů mám pocit, že inovace spočívají jen v přeskládání ikon, abych si musel zvykat na jejich nové rozložení. Přechod na novou verzi EPLAN Platforma 2024 představuje významný krok vpřed v uživatelském prostředí a funkčnosti. Změna z verzí, které zákazníci využívali po dobu pěti nebo deseti let, sice přináší potřebu naučit se nové principy ovládání, ale zároveň se jedná o logicky uspořádané a intuitivní prostředí, které zákazníci hodnotí jako snadno ovladatelné. Je pravda, že pro starší uživatele mohl být tento přechod zpočátku náročný, neboť byli zvyklí na své původní pracovní prostředí a znali v něm každý detail. Abychom tuto změnu co nejvíce usnadnili, byla pro zákazníky připravena speciální školení. Tato školení jsou zaměřena na to, jak nejefektivněji přejít ze starší verze na novou, přičemž zohledňují specifika nového uživatelského rozhraní a přinášejí uživatelům komplexní porozumění novým funkcím a možnostem, které EPLAN Platforma 2024 nabízí.   Dostáváme se ke školení. Již minule jsme hovořili o tom, že pro zákazníky máte bohatou nabídku workshopů, kurzů a školení. Co všechno zahrnuje? Náš ucelený plán školení pro zákazníky EPLAN je pečlivě navržen tak, aby zahrnoval vše od základních funkcí programu přes pokročilé oborově zaměřené školení až po možnost získání mezinárodně uznávané certifikace EPLAN Certified Engineer. Cílem je zajistit, že každý projektant, bez ohledu na úroveň svých předchozích zkušeností, může plně využít potenciál platformy EPLAN.   To jsou předpokládám prezenční kurzy. Ano i ne, našim zákazníkům nabízíme flexibilní možnosti školení. Můžete se účastnit školení přímo v našich učebnách, online školení, která nabízejí stejnou úroveň interakce a odborné vedení jako naše školení realizovaná v učebně. Přestože v případě virtuálního školení nejsou instruktor a studenti fyzicky ve stejné místnosti, instruktor je stále aktivně zapojen, vede školení a je připraven poskytnout individuální konzultace a podporu v reálném čase, což představuje hlavní rozdíl oproti standardním e-learningovým kurzům.     Školení je vhodné pro ty, kdo už ve svém podniku platformu EPLAN zavedli. Ale co když firma ještě žádný podobný systém zavedený nemá? Pokud firma ještě nemá zavedený systém EPLAN, naším prvním krokem je poskytnout konzultační služby přímo v prostředí zákazníka. Naši specialisté se zaměřují na pochopení specifických požadavků a procesů firmy. Na základě této analýzy pak můžeme navrhnout nejvhodnější způsob implementace EPLAN. Zahrnuje to nejenom samotné zavedení licencí, ale také integraci EPLAN do existujících systémů firmy, jako jsou PDM, PLM, nebo ERP. Tento přístup zajišťuje, že řešení EPLAN bude efektivně sloužit specifickým potřebám a cílům firmy, a to včetně návrhu školení pro zaměstnance, aby byli schopni plně využívat potenciál platformy. Cílem je poskytnout ucelené řešení, které je integrované a přizpůsobené konkrétním potřebám firmy, což, jak nám praxe ukazuje, navyšuje efektivitu a produktivitu pracovních procesů.   Děkuji Vám za rozhovor.   (Rozhovor vedl Petr Bartošík.)

Připojení SPE pomocí Winsta Mini od WAGO

S konektorem WAGO WINSTA® MINI z řady 890 lze jednoduše a bez nářadí připojit kabely jednopárového Ethernetu (SPE – Single Pair Ethernet) ke konektorovému systému Winsta. Pro mnoho úloh je SPE perfektním řešením pro fyzickou vrstvu komunikace. Umožňuje ethernetové připojení relativně velkou rychlostí a na velké vzdálenosti pomocí jediného páru vodičů. To šetří místo i náklady a zjednodušuje instalaci kabeláže. Bez ohledu na to, zda jde o řízení budov nebo připojení snímačů v průmyslové automatizaci, vždy je zaručeno rychlé a bezpečné spojení bez použití nářadí. Konektory WAGO Winsta Mini řady 890 jsou testovány podle IEC 63171 kategorie A (Connectors for electrical and electronic equipment – Shielded or unshielded free and fixed connectors for balanced single-pair data transmission with current-carrying capacity – General requirements and tests). Jak to funguje? Odříznete kabel na požadovanou délku, odizolujete vodiče, vložíte je do konektoru a uzavřete. Spojením částí konektoru dohromady se vodič bezpečně uzavře a vytvoří se spojení. Pro obzvláště snadnou identifikaci jsou konektory SPE barevně označeny růžovou barvou. Single Pair Ethernet (SPE) v posledních několika letech nabývá na významu. Firma WAGO jako člen sdružení SPESA (Single Pair Ethernet System Alliance) spolupracuje s dalšími společnostmi na standardech a propagaci SPE na různých trzích. WAGO-Elektro, spol. s r. o., tel.: 261 090 143, e-mail: info.cz@wago.com, https://www.wago.cz

Memosens 2.0 – digitální přenos dat pro lepší bezpečnost a snadné ovládání senzorů

Přenos dat Memosens způsobil revoluci v přístrojové technice pro analýzu kapalin. Převádí naměřenou hodnotu na digitální signál a ten přenáší indukčně do převodníku, čímž eliminuje problémy spojené s vlhkostí. Při přerušení přenosu je signalizován alarm a díky tomu Memosens zaručuje bezpečný přenos dat a spolehlivou funkci měření. Měřicí body vybavené novou verzí, Memosens 2.0, jsou plně připravené na budoucí použití v systémech průmyslového internetu věcí, IIoT. Obr. 1. Memosens 2.0 umožňuje analýzu kapalin ve všech průmyslových odvětvích s ohledem na budoucnost Připojení Memosens 2.0 nabízí rozšířené úložiště kalibračních, senzorových a procesních dat. Poskytuje lepší identifikaci trendů, přesnější řízení procesů a poskytuje základ pro prediktivní údržbu a služby IIoT s ohledem na požadavky budoucnosti. Bezproblémová integrace Memosens 2.0 a Liquiline nabízejí velké množství protokolů, rozhraní a výstupů pro rychlou integraci do stávajících infrastruktur a správy majetku provozu. Bezpečí Bezkontaktní přenos digitálních dat eliminuje vlivy vlhkosti, koroze a vodivých můstků s výstražným hlášením v případě přerušení přenosu signálu. Galvanické oddělení obvodů zajišťuje spolehlivé měření bez interferencí, které splňuje požadavky EMC. Obr. 2. Senzory Memosens s jsou zcela odolné vůči vlhkosti, korozi a solným můstkům Jednoduchost Kalibrace za příznivých laboratorních podmínek, uzamykatelný bajonetový konektor a konektivita plug & play umožňují snadnou manipulaci se senzorem. Nižší provozní náklady Výměna senzoru předem kalibrovanými senzory přímo na místě snižuje prostoje procesu a pravidelná regenerace prodlužuje jeho životnost. Memosens 2.0 zachovává všechny výhody dřívější verze Memosens a posouvá ji na novou úroveň. Ukládá osmkrát více dat, jako např. historii kalibrací a matici zatížení, což připravuje cestu pro skutečnou prediktivní údržbu a vylepšené služby IIoT. Obr. 3. Díky kompletně zalité elektronice v hlavici senzoru Memosens jsou senzory digitální a inteligentní Tento způsob přenosu dat je velmi flexibilní a je možné použít ho i v prostředích s nebezpečím výbuchu, protože všechny senzory Ex lze přiřadit ke všem převodníkům Liquiline s příslušným schválením. Senzory Memosens 2.0 jsou zpětně kompatibilní pro rychlou integraci do stávajících systémů. (Endress+Hauser)

Nekomplikovaná bezpečnost – Euchner CKS2

Bezpečnostní témata jako omezení přístupu, bezpečné blokování a spouštění systému nebo bezpečná volba provozních režimů hrají u moderních zařízení významnou roli. Úkoly jsou často velmi komplexní. Jejich řešení ale může být velmi jednoduché: Euchner CKS2 je nový bezpečnostní systém elektronických klíčů, který lze díky snadné integraci do nadřazeného řídicího systému využívat v mnoha různých úlohách.   Obr. 1. CKS2 v kompaktním provedení   CKS2 je moderní bezpečnostní blokovací systém využívající princip unikátně kódovaných RFID transpondérů, plně elektronický, a tedy bez mechanických opotřebitelných dílů, jaké mají tradiční systémy chyceného klíče1) nebo elektromechanické přepínače na klíček. Díky vyhodnocovací elektronice nově integrované přímo do adaptéru klíče získává uživatel kompaktní systém, který dosahuje úrovně bezpečnosti kat. 4/PL e podle EN ISO 13849-1. Možností využití systému CKS2 je mnoho. Umožňuje dovolit start stroje nebo změnu parametrů jen pověřeným osobám, je možné jej použít pro blokování chodu stroje po vytažení klíče, bude-li uvnitř zakládán materiál nebo prováděna údržba. Za pomoci několika systémů CKS2 naučených na stejný kód klíče lze zajistit u zařízení s několika ovládacími pulty ovládání z jediného místa v daném okamžiku. V kombinaci s malým bezpečnostním řídicím systémem Euchner MSC lze vybudovat i komplexní systémy LOTO2) pro ochranu několika osob vstupujících do nebezpečného prostoru nebo je možné vytvořit elektronický systém přenášeného klíče, aplikaci rozlišující jednotlivé operátory, aplikaci pro start definované sekvence vhodné např. pro zajištění průchodu nebezpečným prostorem a potvrzení jeho opuštění a další.   Koncepce FlexFunction Díky nové koncepci nazývané FlexFunction je CKS2 velmi flexibilní. Princip je jednoduchý: uživatel při uvádění do provozu rozhodne o způsobu, jak bude systém fungovat. K tomu zvolí vhodný RFID klíč a v přístroji aktivuje přesně ty funkce, které potřebuje. Parametry se nastavují při prvním učení klíče. Klíčový adaptér pak má v podstatě jen jedinou bezpečnostní funkci: bezpečně rozpoznávat klíče. V případě detekování platného klíče se sepnou bezpečnostní výstupy OSSD (Output Signal Switching Device). Jeden klíč lze přiřadit i několika adaptérům klíčů různých zařízení.   Obr. 2. Submodul MSM-CKS2 pro bezpečnostní dveřní systém Euchner MGB2 Modular   Z flexibilních možností využití přístroje CKS2 s koncepcí FlexFunction vyplývají také atraktivní výhody z hlediska skladového hospodářství a nákupu – pro veškeré úlohy stačí jediný typ klíčového adaptéru, protože požadovaná funkce se volí použitím správného klíče při instalaci.   Odolná konstrukce Konstrukce klíčových adaptérů zajišťuje odolnost proti vypadnutí vloženého klíče vlivem vibrací. Adaptéry jsou určené do těžkých provozních podmínek – mají stupeň krytí IP67. Klíčové adaptéry jsou vybaveny vícebarevnými (RGB) LED indikátory, které umožňují obsluze sdělovat stavové informace.   Přizpůsobení zákazníkovi Klíče i klíčové adaptéry jsou dodávány v různých barvách pro snadné rozlišení v případě, že je systém CKS2 použit pro systém LOTO. Společnost Euchner dodává také sady identicky kódovaných klíčů v balení s různým počtem kusů – tak je možné zajistit přístup ke stejnému zařízení skupině oprávněných lidí. Ke klíčům jsou k dispozici i přívěsky s možností vložení štítku s popiskem nebo jmenovkou.   Rozhraní IO-Link pro diagnostiku Jestliže je systém CKS2 připojen ke komunikační bráně Euchner GWY, je možné komunikovat prostřednictvím rozhraní IO-Link. Tím se otevírají další možnosti použití: kromě získání velmi podrobných diagnostických informací jde hlavně o možnost číst z klíčů data využívaná k jejich rozlišení mezi sebou. Uživatel tak získá nejen bezpečnou informaci o tom, že v zámku je vložen platný klíč, ale též o tom, který klíč byl použit.   Obr. 3. Rozšiřující modul MCM-MLI pro submoduly MSM-CKS2   Různá provedení CKS2 je dodáván jako kompaktní klíčový adaptér s bezpečnostními výstupy OSSD určený pro instalaci do obdélníkového otvoru (obr. 1) nebo v podobě submodulu MSM-CKS2 pro bezpečnostní dveřní systémy MGB2 Modular (obr. 2), které komunikují s nadřazeným řídicím systémem pomocí bezpečnostních komunikačních systémů Profinet/PROFIsafe nebo EtherCAT/FSoE. Submoduly MSM-CKS2 mají jeden uživatelsky (z řídicího systému) ovladatelný LED indikátor navíc. Instalují se do slotů v jisticím modulu bezpečnostních dveřních systémů MGB2 Modular (až dva sloty) nebo do rozšiřujících modulů MCM-MLI (až čtyři sloty, obr. 3), kterých je možné v případě potřeby instalovat i několik. Společnost Euchner tedy může nabídnout řešení pro blokování ochranných krytů a dveří s jištěním, ale i řízení přístupu nebo systém LOTO v jediném uceleném systému. Velkou výhodu je možnost zákaznických úprav pro větší projekty – ať už jde o vlastní logo nebo popis na klíči, nebo o specifické programování zabraňující použití běžně dostupných standardních klíčů. Technici společnosti Euchner zákazníkům pomohou vybrat vhodný typ elektronického klíčového systému přesně pro danou úlohu.   (EUCHNER electric s. r. o.)    1)    Systémy chyceného klíče (trapped key) jsou systémy, které zajišťují danou sekvenci odemykání, např. tím, že chycený klíč je uvolněn až po odpojení jističe a teprve potom je možné tento klíč použít k otevření krytu zařízení. Obráceně bez uzavření krytu zařízení nelze jistič odemknout a zapnout. Někdy se používají bloky zámků, které umožňují definovat různé složitější sekvence operací. 2)    LOTO, Lock Out – Tag Out, zamknout a označit, je bezpečnostní procedura, která zajišťuje, že nebezpečné zařízení je vypnuto a nemůže být znovu spuštěno, dokud nejsou dokončeny všechny údržbářské a servisní úkony. Proces „zamknutí“ je fyzické zajištění zařízení pomocí zámku, zatímco „označení“ zahrnuje připevnění visačky, která informuje ostatní o tom, kdo má klíč od zamknutého zařízení a proč zařízení uzamkl. Zámků může být několik a zařízení nelze spustit, dokud nejsou všechny zámky odemčeny.

Vario-X – decentralizované řešení pro automatizaci zítřka

https://www.youtube.com/watch?v=vzIbFMW-2aQ Modulární automatizační systém Vario-X umožňuje zapojit senzory a akční členy decentralizovaně přímo na stroji, bez použití rozváděčů. To výrazně spoří čas a náklady při instalaci, plánování, provozu a servisu. Volitelně je možné vytvořit digitální dvojče stroje nebo linky, které jsou automatizovány pomocí Vario-X. Systém Vario-X a celý sortiment Murr­elektronik bude možné si prohlédnout na veletrhu Amper ve stánku společnosti Murrelektronik V 6.02   Obr. 1. Modulární automatizační systém Vario-X   Odborníci na automatizaci dnes řeší mnoho otázek: Jak lze efektivně využít výhody digitálních prostředků, jako je umělá inteligence, strojové učení, IoT a analýza velkých dat? Jak lze kombinovat stávající systémy s novými digitálními řešeními? Výzvou je vybudovat most mezi minulostí a budoucností propojením analogového a digitálního světa. Právě v tomto oboru usiluje společnost Murrelektronik o topologii, která bude dostatečně výkonná a bezproblémová.   Vario-X: přesvědčivý koncept Pro úspěšnou digitální transformaci je třeba zásadní důsledná decentralizace. Základní myšlenka decentralizace je zřejmá: nejprve se napájecí zdroj spolu s periferními součástmi, jako jsou pojistky nebo hlavní vypínač, zabalí do malých decentralizovaných pouzder. Spolu s průmyslovými počítači, které přebírají komunikaci a řízení celého systému nebo jednotlivých modulárních částí stroje, jsou nyní kompaktní jednotky umístěny přímo na výrobním stroji. V tomto přístupu se uplatní automatizační systém Vario-X, který umožní všechny automatizační funkce škálovat podle potřeby a realizovat je decentralizovaně, bez soustavy rozváděčů. Vario-X tak přichází s koncepcí instalace, kterou lze přizpůsobit požadavkům zákazníka a zamýšlenému použití.   Obr. 2. Digitální dvojče stroje ovládaného systémem Vario-X   „Vario-X nabízí stoprocentně decentralizovanou automatizaci bez rozváděčů,“ říká Olaf Prein, vedoucí globální obchodní jednotky Automatizace společnosti Murrelektronik. „Náš automatizační systém zajišťuje modulární a transparentní procesy, vyšší přidanou hodnotu ve všech oblastech podniku a tím i vyšší efektivitu a konkurenceschopnost při konstrukci strojů a zařízení. Jen díky integrovanému konceptu instalace zkracuje Vario-X instalaci stroje přibližně o 40 %.“ Výkonný, robustní, jednoduchý Nová instalační koncepce vyvinutá společností Murrelektronik pro decentralizované zapojení servopohonů je v tomto ohledu průlomová. Klíčovou součástí je zde inovativní konektor MQ15 DC – pro rychlé připojení k systému stroje stačí jedno otočení o čtvrt otáčky. Předmontované kabely umožňují snadné, bezpečné, a především bezchybné zapojení kabelových přípojek. To šetří čas a snižuje náklady na instalaci a projektování. Vario-X zajišťuje přímo v prostředí stroje spolehlivou správu napětí, signálů a dat pro bezproblémovou integraci decentralizovaných servopohonů. Základem jsou robustní, vodotěsné a prachotěsné skříně s krytím IP65 obsahující napájecí zdroj, řídicí jednotku, spínače, bezpečnostní techniku a I/O moduly. Lze je snadno zaklapnout do stejně robustní základní desky s integrovanými profily konstrukce stroje. Řídicí jednotka Vario-X, vybavená vícejádrovým procesorem, si poradí se všemi požadavky a lze ji integrovat do všech průmyslových ethernetových sítí vyšší úrovně jako otevřenou řídicí platformu. Napájení 48 V zaručuje dostatečný výkon pro téměř každou oblast použití.   Obr. 3. Inteligentní upínací jednotka ovládaná systémem Vario-X může kdykoliv poskytovat informace o parametrech, jako jsou poloha, krouticí moment a rychlost   Ze senzoru do cloudu Vario-X však nejsou jen základní desky, řídicí systémy, kabely atd. Pro stroj nebo zařízení, které mají být automatizovány s použitím Vario-X, lze volitelně vytvořit digitální dvojče: jeho pohyblivý obraz 1 : 1, který obsahuje všechny funkce a parametry budoucího systému. Dvojče je možné zpracovat již ve fázi projektu, před objednáním nebo montáží první mechanické součásti. Za tímto účelem Murrelektronik kinematizuje konstrukční soubory strojů a systémů pomocí speciálního softwaru, který lze následně použít k simulaci následných pohybů a procesů. Díky tomu je možné snadno dosáhnout takových funkcí, jako jsou vizua­lizace a ovládání digitálního systému s pomocí rozšířené reality prostřednictvím mobilního telefonu nebo tabletu. Digitální dvojče může navíc sledovat stroj během provozu a číst z něj data.   Zvýšení efektivity výroby V reakci na rostoucí požadavky na energetickou účinnost výroby je v automatizačních systémech nahrazováno pneumatické řízení elektrickým. Vario-X umožňuje snadno elektrifikovat komponenty systému, např. upínací jednotky při konstrukci karoserie (obr. 3). Zaměstnavatel tak může omezit neefektivní, špatně ovladatelnou a relativně drahou pneumatiku ve svých výrobních halách, plánovač výroby se může soustředit na jeden zdroj energie, na elektřinu, a zaměstnanci pracují ve znatelně tišším pracovním prostředí. Další informace na www.murrelektronik.cz.  (Murrelektronik CZ spol. s r. o.)

Podání ruky robotu: Nová bionická ruka pro kobot ReBeL

Roboty stále častěji si nacházejí cestu do malých a středních firem v podobě kolaborativní robotů (kobotů), jako je například ReBeL. Zvládnou toho hodně – třídí, vybírají a přemísťují se. Jsou k tomu vybaveny kamerami, přísavkami a uchopovacími systémy. Aby bylo možné převzít některé operace lidských pracovníků, vyvinula nyní společnost igus zastoupená v česku firmou Hennlich humanoidní ruku pro svůj kobot ReBel. Ta je vyrobena výhradně ze samomazných triboplastů, takže je cenově dostupná a snadno se integruje.Obr. 1. Společnost igus vyvinula prstový uchopovač pro kobot ReBeL. S novou levnou robotickou rukou může ReBeL provádět širokou škálu jednoduchých humanoidních úkolů. (Zdroj: igus/Hennlich) Kompaktní a lehký kobot ReBeL usnadňuje vstup do světa robotiky díky své cenové dostupnosti. Lze jej velmi dobře využít pro montážní úkoly, kontrolu kvality nebo ve službách. Potřebné uchopovače a přísavky je možné si vybrat na internetovém tržišti RBTX firmy igus.com. Tam je k dispozici široká škála vhodných koncových nástrojů od různých výrobců. "Vzhledem k tomu, že robot ReBeL je velmi lehký a cenově dostupný, váží přibližně 8 kg a jeho cena začíná na necelých 4 000 eurech, tedy asi 100.000 korunách, je často používán v humanoidních úlohách. Z tohoto důvodu jsme obdrželi několik dotazů od zákazníků na robotickou ruku, kterou lze k ReBeLu snadno připojit systémem plug-and-play," vysvětluje Tomáš Vlk, produktový manažer pro roboty ReBeL ve společnosti Hennlich. Nově vyvinutý cenově mimořádně výhodný prstový uchopovač ReBeL je k dispozici za zhruba 1 900 eur, což je necelých 50.000 korun. Humanoidní ruka je kompatibilní se všemi modely ReBeL. Ovládá se prostřednictvím digitálních vstupů a výstupů v centrálním bodě nástroje, což umožňuje jednoduchou integraci a flexibilitu. Zvláštností prstového uchopovače je, že dokáže napodobovat pohyby lidské ruky. "S novou levnou rukou ReBeL lze provádět širokou škálu jednoduchých humanoidních úloh. Máme na mysli oblast výzkumu a vývoje na univerzitách, ale myslitelné jsou i úlohy v gastronomii a zábavním průmyslu," říká Tomáš Vlk. Triboplasty zajišťují přesné pohyby Všechny komponenty, včetně příruby, kabelů a řídicí jednotky, pocházejí přímo od společnosti igus v Kolíně nad Rýnem. Zákazník tak získá stoprocentně kompatibilní řešení. Nízkou cenu zajišťují výkonné samomazné triboplasty. Plastová kluzná pouzdra iglidur v kloubech jsou nejen cenově výhodná a samomazná a bezúdržbová, ale také umožňují plynulý a přesný pohyb jednotlivých prstů. Rozsáhlé testy ve vlastní laboratoři o rozloze 3 800 m2 zaručují dlouhou životnost humanoidní ruky. Její ovládání je mimořádně flexibilní a může být realizováno prostřednictvím různých rozhraní, včetně USB, sériového TTL (5 V) a interního skriptování. Kromě prstového chapadla dodává igus i další produkty pro systém ReBeL. Patří mezi ně např. protipožární ochranné rukávy, sedmá osa, sady uchopovačů, sady adaptérových desek, systémy pro napájení energií, hotové pracovní stanice nebo propojovací kabely. (Hennlich)

Perfektní pro hygienicky náročné provozy

Po celém světě již bylo instalováno více než osm miliónů kusů spínačů Liquiphant. Byl vyvinut jako nový princip měření pro potřeby zákazníků v 80. letech minulého století a je považován za nejspolehlivější a nejbezpečnější spínač hladiny pro použití v průmyslu. Nejnovější generace těchto přístrojů je připravena pro průmysl 4.0 a nový model Liquiphant FTL63 se ideálně hodí do zařízení s hygienickými požadavky. Na konci 70. let požádal Georg H. Endress své vývojáře o celokovový a tím trvale utěsněný snímač, který by bez potřeby nastavování na různá média všude spolehlivě a bezproblémově spínal. Rychle se ukázalo, že těmto požadavkům nemohou vyhovovat do té doby používané kapacitní a vodivostní sondy. To vedlo k vynálezu a zrodu nového principu měření: vibračního. Přístroje na tomto principu se během velmi krátké doby staly nejprodávanějšími přístroji společnosti Endress+Hauser a dodnes je vibrační kovová vidlička známá jako nejspolehlivější a nejbezpečnější limitní spínač výšky hladiny. Ať už se používá jako ochrana proti přeplnění nebo proti chodu nasucho, Liquiphant plní mnoho úkolů v automatizaci procesů. Ale i ty nejlepší principy měření se musí sklonit před digitální dobou. Bylo na čase vybavit milionkrát osvědčený senzor pro úkoly zítřka.Obr. 1. Kovový vibrační spínač FTL63 se uplatní v potravinářském, kosmetickém a farmaceutickém odvětví Liquiphant FTL51B je všestranně použitelný pro všechny čerpatelné kapaliny pro detekci limitní hladiny. Liquiphant FTL62 vítězí svými ochrannými povlaky při použití v agresivních kapalinách. Při vysokých procesních teplotách až 280 °C je preferovaným spínačem Liquiphant FTL64 díky speciální vysokoteplotní konstrukci. Portfolio je nyní doplněno o Liquiphant FTL63 – díky své hygienické konstrukci je perfektní volbu pro potravinářský, kosmetický a farmaceutický průmysl.  Odbornost v hygienických aplikacích Liquiphant FTL63 se používá pro limitní detekci hladiny v procesních a skladovacích nádržích a také v potrubí a je speciálně navržen pro použití v zařízeních s nároky na hygienu. Ať už pro detekci prázdné nádrže, třeba na mléko, jako ochrana proti chodu nasucho pro monitorování čerpadla v čisticím systému kvasných tanků na výrobu piva nebo jako ochrana proti přeplnění v nádrži na koncentrát při výrobě ovocných šťáv. Vibrační princip funguje spolehlivě u všech čerpatelných kapalin. Obr. 2. Kovová svařovaná konstrukce spínače Liquiphant FTL63 splňuje nároky na čistitelnost ve výrobních provozech Celokovový senzor splňuje nejvyšší požadavky na robustnost a hygienické provedení (certifikováno 3-A a v souladu s ASME-BPE), díky čemuž je zařízení spolehlivé a v provozu téměř bezúdržbové. Kompletně svařovaná konstrukce snímače zaručuje čistitelnost přímo ve výrobním procesu (CIP/SIP) a zajišťuje tak efektivní provoz. Limitní hladinový spínač lze uvést do provozu během několika minut, aniž je nutno jej přizpůsobit příslušnému médiu. Liquiphant FTL63 spolehlivě spíná i tam, kde jiné měřicí principy dosahují svých limitů, např. v důsledku změn vodivosti nebo dielektrické konstanty, při tvorbě nánosů a pěny, turbulencích nebo přítomnosti vzduchových bublin. Proto se Liquiphant ideálně hodí jako náhrada plovákových spínačů, kapacitních nebo optických senzorů a zároveň splňuje současné požadavky průmyslu 4.0.  Připraven na digitalizaci Přechod na průmysl 4.0 vyžaduje senzory, které poskytují relevantní data pro optimalizaci procesů a zvýšení efektivity. V technologickém plánu: „Procesní senzory 4.0“ požaduje NAMUR další, a to mobilní, způsob komunikace se senzorem. Takto získané informace pak lze použít pro prediktivní údržbu a optimalizaci procesů. Kromě toho jsou na místě kdykoli k dispozici další informace o produktech, jako jsou manuály nebo certifikáty. Nejnovější generace přístrojů Liquiphant poskytuje několik způsobů indikace svého stavu. První jsou jasně svítící velkoplošné LED indikátory, které signalizují stav sepnutí. Liquiphant FTL63 také umožňuje operátorům komunikovat se senzorem prostřednictvím Bluetooth a aplikace SmartBlue-App od Endress+Hauser. Tato aplikace způríštupní veškerá dat o přístroji a jeho diagnostice, zejména, kdy je přístroj instalován na těžko přístupném místě.  Diagnostická funkce Heartbeat Technology je přístupná také přes SmartBlue-App.Obr. 3. Velký indikátor LED signalizuje stav  spínače Liquiphant FTL6íKromě trvalé diagnostiky spínače umožňuje Heartbeat Technology Verification řízené ověření funkčnosti stisknutím tlačítka z velínu. To je základem pro prediktivní údržbu prostřednictvím monitorování frekvence. Ověřením lze zaznamenat trend, který pak např. indikuje korozi nebo nánosy na senzoru. V důsledku toho lze zabránit neočekávaným odstávkám technologie a zvýšit tak její využitelnost. Ověření se provádí prostřednictvím aplikace SmartBlue-App přímo z velínu bez demontáže spínače nebo přerušení procesu. Protokol o ověření je pak vygenerován automaticky. Stručný přehled výhod nového vibračního spínače Liquiphant FTL63 • univerzální použití pro všechny čerpatelné kapaliny bez potřeby nastavení na dané médium, • snadné uvedení do provozu (plug & play), • zabezpečení produktu i procesu díky certifikovanému hygienickému designu (3-A, EHEDG, ASME BPE), • prokázaná shoda materiálu a sledovatelnost (např. EC1935/2004, FDA a cGMP) • nepřetržitá diagnostika a také sledovatelné a na vyžádání dokumentované ověřování bez přerušení procesu díky Heartbeat Technology, • minimální nároky na údržbu: funkční test pomocí testovacího tlačítka nebo přiložením magnetu, • intuitivní ovládání pomocí komunikace Bluetooth® a optická indikace stavu procesu pomocí modulu LED, • efektivní provoz díky čištění CIP/SIP přímo v provozu.  (Endress+Hauser)

Porozumění digitální transformaci a posouzení, kde se firma cestě k ní nachází

Výrobní podniky dnes procházejí digitální transformací prostřednictvím pokročilých digitálních systémů, které dávají vzniknout chytrým procesům a továrnám. Výsledkem je neuvěřitelná propojenost strojů a systémů pro sběr, výměnu a analýzu dat v reálném čas, což vede k přesnějšímu rozhodování na základě dat. Výsledkem jsou také inteligentní, agilní a adaptivní systémy, které optimalizují procesy a zlepšují tím efektivitu, produktivitu a konkurenceschopnost.Digitální transformace zásadně mění oblast výroby a přináší obrovské výhody. Nejprve je nezbytné, aby společnosti věděly, kde a jak začít nebo pokročit na své cestě digitalizace.  Základní kroky při hodnocení digitální transformaceVětšina výrobních podniků je již někde na cestě k digitalizaci, a jen malé procento musí teprve začít. Vzhledem k tomu, že digitální transformace je již realitou, dalším krokem je zjistit, kde se daná společnost na této cestě nachází, i kdyby byla jen na začátku.Mezi základní kroky při posuzování stavu digitální transformace patří:Definování cíle digitální transformace společnostiPodívejte se na oblasti, které můžete a potřebujete transformovat a zlepšit pomocí digitalizace. Z nich může vaše společnost určit, která digitální řešení jsou zapotřebí k dosažení vytčených cílů.Vyhodnocení úrovně digitální vyspělosti společnostiVyhodnoťte digitální vyspělost své společnosti a posuďte její digitální schopnosti a úroveň, kterou lze užitím dostupných řešení dosáhnout. Díky tomu bude společnost schopna lépe měřit a definovat své cíle digitální transformace.Vyhodnocení digitální dovednosti a znalosti zaměstnancůZjistěte, jak rychle může firemní tým přijmout a využít digitální řešení, protože úspěch společnosti v digitální transformaci do značné míry závisí na dovednostech a znalostech digitalizace jednotlivých zaměstnanců.Výběr správného digitálního řešeníProveďte průzkum a promluvte si s odborníky společností, které prodávají digitální řešení, a díky tomu budete schopni správně vybrat techniku a řešení vhodné pro vaši společnost.Sledování pokroku společnosti v digitální transformaciDefinujte proces a určete tým pro správu, sledování a záznam digitální transformace společnosti.Nápomocné je také zkoumat, jak to dělají nebo dělaly jiné společnosti.Odborníci společnosti Iconics rádi pomohouI když je vytvořen sebelepší plán, pravděpodobně budete potřebovat pomoc se zefektivněním digitální transformace společnosti. Kontaktujte odborníky z oboru z firmy ICONICS, která je v oboru digitální transformace již uznávaná a zavedenáCelý článek o digitální transformaci je k dispozici zde.  Iconics se i letos účastní prestižního veletrhu Amper 2024. Zájemci ji naleznou v hale V 7.09. Na všechny návštěvníci se budeme těšit!(Iconics)

WAGO Navigator s novým rozhraním

Nejen aktuální, ale také přehledné – nové rozhraní nástroje WAGO Navigator umožňuje uživatelům najít vše důležité o inženýrských aplikacích WAGO na jednom místě. Díky aktualizaci svého rozhraní nyní nástroj WAGO Navigator ještě lépe plní svou úlohu výchozího bodu pro používání a správu všech nainstalovaných aplikací WAGO. Informace o nových verzích a aktualizacích (firmware, programy Codesys, dokumentace, tutoriály, aktualizace programů) jsou automaticky poskytovány prostřednictvím centrální notifikační služby a lze je stáhnout přímo prostřednictvím odkazu na WAGO Download Center (https://downloadcenter.wago.com/wago/software). Nástroj WAGO Navigator je plně integrovaný do zpráv Windows. S nástrojem WAGO Navigator mohou uživatelé snadno a rychle udržovat svůj software aktuální – jak inženýrské aplikace, tak i software související s hardwarem (firmware), což také znamená, že zařízení jsou vždy optimálně chráněna proti kybernetickým útokům. Díky speciálním poznámkám o verzích relevantních pro zabezpečení jsou zvláště důležité aktualizace zvýrazněny, takže je vždy zaručen nejnovější stav zabezpečení. WAGO-Elektro, spol. s r. o., tel.: 261 090 143, e-mail: info.cz@wago.com, https://www.wago.cz