Aktuální vydání

celé číslo

07

2021

Automatizace řízení dopravy a infrastruktury, nabíjecí stanice, autonomní vozidla

celé číslo

ZVEI na Hannover Messe: výroba automatizační techniky překonala krizi

Výroba automatizační techniky v Němec­ku překonala krizi neočekávaně rychle. To bylo základní sdělení tiskové konference, kterou 5. dubna na veletrhu Hannover Mes­se uspořádala odborná sekce automatizace při sdružení německých elektroinženýrů ZVEI. Podle počtu přijatých objednávek se očeká­vá, že trh v oboru automatizace zaznamená nárůst o přibližně 10 %. V oblasti automati­zace strojní výroby budou překonány výsled­ky z období před krizí, v oblasti automatizace procesní výroby bude zřejmě těchto výsledků alespoň dosaženo.
 
V loňském roce byl celkový obrat v oblas­ti automatizace v Německu téměř 41 mld. eur, tj. meziroční zvýšení o 16 %. Na dobrých vý­sledcích se podílel zejména export, který me­ziročně vzrostl o 25 % na 27 mld. eur. Z geo­grafického hlediska nejvíce posílil export do jihovýchodní Asie, ale slibně se rozvíjí také export do USA.
 
„Tak rychlý růst nikdo nečekal,“ prohlá­sil na tiskové konferenci dr. Gunther Kegel, předseda odborné sekce automatizace ZVEI (a současně výkonný ředitel společnosti Pep­perl+Fuchs). Nese to s sebou také nemalé problémy: u některých komponent se dodací lhůty prodloužily až na dvacet týdnů. V obo­ru řídicích systémů a komponent pro strojní automatizaci byl růst obratu 17 %, v oblas­ti pohonů 18 %.
 
Obor procesní automatizace v růstu poně­kud zaostává. Michael Ziesemer, člen před­stavenstva společnosti Endress+Hauser, od­povědný v sekci automatizace ZVEI za obor měřicí techniky a procesní automatizace, zdů­vodňuje růst jen o 15,4 % určitým zpoždě­ním v tomto oboru ve srovnání se strojní vý­robou. „Vzhledem k rostoucím požadavkům na efektivní využívání energie ve všech obo­rech procesní výroby však počítáme s dalším růstem,“ řekl Ziesemer.
 
Německo zůstává v oboru automatizace s podílem více než 12 % stále největším ex­portérem na světě.
 
ZVEI se dívá do budoucnosti automatizační techniky s optimismem. Přesto byla na tisko­vé konferenci vyjmenována některá nebezpe­čí, která mohou rozvoj trhu opět zbrzdit: v glo­bálním měřítku jsou to destabilizace arabského světa, pokračující peněžní krize v některých ze­mích EU a situace po zemětřesení v Japonsku.
 
V Německu samotném je základním problé­mem, který může zpomalit rozvoj trhu a posu­nout zemi z předních příček na hospodářském žebříčku, stále citelnější nedostatek technické inteligence. Střednědobý a dlouhodobý odhad vývoje trhu proto zůstává nejistý.
(Petr Bartošík)
 

Úlohy průmyslové automatizace

Kromě vlastní automatizace průběhu výrobních procesů plní moderní průmys­lová automatizace také tyto úlohy:
 • optimalizace využití zdrojů,
 • efektivní využití energie,
 • zajištění spolehlivosti provozu,
 • ochrana životního prostředí,
 • funkční bezpečnost,
 • ochrana proti výbuchu.
(Zdroj: prezentace G. Kegela na tiskové konferenci ZVEI, Hannover Messe 2011.)
 

Nové možnosti automatizace

Nové možnosti uplatnění automatiza­ce jsou:
 • obnovitelné zdroje energie,
 • technika pro ochranu životního prostře­dí,
 • systémy pro efektivní využití energie,
 • elektromobilita,
 • inteligentní a efektivní distribuce ener­gie,
 • moderní komunální infrastruktura.
(Zdroj: prezentace G. Kegela na tiskové konferenci ZVEI, Hannover Messe 2011.)