Aktuální vydání

celé číslo

04

2022

veletrh Amper 2022
celé číslo

Zrušíme obor kybernetika?

Na parlamentní půdě při přípravě novely vysokoškolského zákona probíhá diskuse, která je (mimo jiné) směrována ke změně názvu tematického okruhu č. 14 Informatika a kybernetika na název Informatika. Návrh změny je zdůvodňován tím, že kybernetika je jedním z drobných zaměření informatiky. V odborných a akademických kruzích vyvolal tento návrh pohoršení a živou diskusi. Skutečný vztah oborů je spíše opačný, informatiku lze chápat jako podobor kybernetiky. Informatika a kybernetika se v určitém rozsahu překrývají a vzájemně obohacují, ale nesplývají. Nejde ale jen o diskusi nad formálním problémem přejmenování jednoho z oborů. Změna názvu má své důsledky pro praxi, zejména pro školství. Informatické studijní obory již dnes omezují, nebo dokonce ruší výuku fyziky. Je nepochybně snazší vyučovat jen informatiku, k níž stačí pouze počítačová učebna. Fyzika je ale pro pochopení podstaty reálného světa nezbytná. Výuka předmětů vycházejících z kybernetiky (např. teorie automatického řízení, měřicí a komunikační techniky) není snadná, vyžaduje precizně vybavené (a průběžně modernizované) laboratoře a kvalifikované učitele se širokým rozhledem. Samotná výuka informatiky nestačí. Neposkytuje studentům možnost pochopit podstatu fyzikálních objektů a jejich řízení.

 
Kybernetiku definoval prof. Norbert Wiener (ve své knize z roku 1948) jako vědu, která se zabývá řízením a sdělováním v živých organismech a strojích. Z definice vyplývá, že předmětem kybernetiky jsou objekty reálného světa. Platí to především pro automatizované stroje, výrobní linky a technologické procesy, pro letadla, vozidla a dopravní systémy, chytré budovy, chytrá města a distribuční sítě. O nich rozhodně nelze říci, že jsou vyvinuty, vyrobeny, řízeny a provozovány na základě čistě informatických metod, bez použití kybernetických principů automatického řízení systémů, zpětné vazby a interdisciplinárních metod interakce s fyzikálním prostředím. Je paradoxní, že vynechání výuky kybernetiky je plánováno v době, kdy celá průmyslová Evropa přistoupila ke koncepci Industry 4.0 (realizace zásad 4. průmyslové revoluce) prostřednictvím kyberneticko-fyzikálních systémů (CPS – Cyber-PhysicalSystems). K realizaci tohoto konceptu inovace průmyslové výroby v Evropě se přihlásily i české firmy. Jedním z vážných problémů v ČR je nedostatek odborníků schopných navrhnout a realizovat tyto složité kybernetické systémy. Snaha o zrušení oboru kybernetiky tento problém ještě prohlubuje a ohrožuje konkurenceschopnost českých firem. V této situaci je to snaha nepochopitelná, absurdní a působí téměř komicky (spíše tragikomicky). Připomíná situaci z období 50. let 20. století, kdy komunistický režim tvrdil, že kybernetika (podobně jako genetika a sociologie) je buržoazní pavěda (viz filozofický slovník z roku 1955), a zakázal se jí zabývat a vyučovat ji.
 
Účastníci konference SKAKUII 2015 v Plzni (Setkání kateder automatizace, kybernetiky, umělé inteligence a informatiky) sepsali Otevřený dopis předsedovi Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu (VVVKM) PS ČR prof. RNDr. Jiřímu Zlatuškovi, CSc. Tehdy k němu bylo připojeno osmnáct podpisů významných osobností z oboru kybernetiky, teorie automatického řízení a souvisejících oborů (stále přibývají). Otevřený dopis byl dále projednán členy výboru Českomoravské společnosti pro automatizaci, kteří se s jeho obsahem ztotožňují. Přikládáme jej i čtenářům časopisu Automa pro informaci a pro vyjádření názorů (na adresu smejkal@automa.cz), které předáme, popř. budeme publikovat.
Ladislav Šmejkal
 
Věc: Otevřený dopis předsedovi Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS ČR
 
Vážený pane předsedo,
dovolte nám, abychom se vyjádřili k aktuálně probíhající diskusi vedené na parlamentní půdě i v odborné komunitě informatiků, která je směrována ke snaze změnit název tematického okruhu č. 14 „Informatika a kybernetika“ v novele Zákona o vysokých školách, na název „Informatika“, a to s odůvodněním, že kybernetika je jedním z drobných zaměření informatiky. Informatika a kybernetika se zajisté v určitém rozsahu překrývají a vzájemně obohacují. Přesto kybernetika není a z podstaty věci nemůže být součástí informatiky. Není přeci možné tvrdit, že automatické výrobní linky, roboty, automobily, vozítko na Marsu či bezpilotní letadlo jsou vyvinuty, vyrobeny, řízeny a provozovány na základě čistě informatických metod, bez použití kybernetických principů automatického řízení systémů, zpětné vazby a interdisciplinárních metod interakce s fyzikálním prostředím? Nyní aktuální 4. průmyslová revoluce (Industry 4.0) se podstatně opírá o kyberneticko-fyzikální systémy. Obejdeme se v oblasti kybernetické bezpečnosti bez kybernetiky?
 
Je všeobecně známo, že informatické studijní obory omezují nebo dokonce ruší výuku fyziky, která pro začínajícího studenta představuje klíč k reálnému světu. V jakých oborech se tedy budou vychovávat odborníci pro kyberneticko-fyzikální systémy? Názor, že kybernetika není samostatnou vědní disciplínou, je chybný. Fyzikou se informatici téměř nezabývají.
 
S teorií systémů jako základním pilířem kybernetiky by studenti nebyli seznámeni vůbec. Bez výchovy odborníků v oblasti kyberneticko-fyzikálních systémů, automatického řízení, robotiky, spolupráce lidí s roboty a v kybernetické bezpečnosti bude ohrožena konkurenceschopnost průmyslu i bezpečnost České republiky. Informatické programy prostě nemohou nahradit obory kybernetické, zejména proto, že nejsou spojovány se strojovým vnímáním a fyzickými akcemi ve fyzickém prostředí, ve výrobě, dopravě či energetice. Nemůžeme proto mlčet. Považujeme za potřebné, aby kybernetika v názvu tematického
okruhu č. 14 zůstala.
 
Vážený pane předsedo, jsme připraveni odborně diskutovat o této problematice na jakémkoliv relevantním fóru s Vámi, s dalšími členy VVVKM, i s případnými dalšími zájemci a předložit relevantní argumenty, které jednoznačně podpoří zachování původního názvu „informatika a kybernetika“. Tento dopis byl přijat účastníky Setkání kateder kybernetiky

ČR, které se konalo 8. a 9. září 2015 na ZČU v Plzni a postupně se k němu připojili další čelní představitelé oboru kybernetika v České republice. Podpisy a seznam podporovatelů jsou v příloze.