Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Zlatý Amper 2009

Ve dnech 31. března až 3. dubna 2009 se v Pražském veletržním areálu (PVA) v Pra­ze-Letňanech uskutečnil sedmnáctý mezi­národní veletrh elektrotechniky a elektroni­ky Amper 2009. Letos se veletrhu zúčastnilo 766 vystavovatelů z celkem 22 zemí na čisté výstavní ploše 20 213 m2. Počet vystavova­telů i výstavní plocha jsou v dosavadní his­torii veletrhu rekordní.
 
V rámci bohatého doprovodného progra­mu veletrhu Amper 2009 zorganizovala pořá­dající veletržní správa Terinvest, spol. s r. o., spolu s ČVUT v Praze tradiční soutěž expo­nátů o ocenění Zlatý Amper. Výsledky soutěže byly veřejně oznámeny na slavnostním veče­ru uspořádaném v reprezentačních prostorách ČVUT v Praze v Betlémské kapli v podvečer druhého dne veletrhu, 1. dubna 2009.
 

Výsledky soutěže

 
Do soutěže o Zlatý Amper 2009 přihlásilo 24 firem celkem 28 exponátů. Vystavovatelé mohli své exponáty přihlásit do jedné z těch­to dvou kategorií:
I. Výroba, rozvod a užití elektrické ener­gie s podkategoriemi zařízení pro výrobu a rozvod elektrické energie, elektroinsta­lační technika, vodiče a kabely, osvětlova­cí technika, zvuková a obrazová technika, elektrotepelná technika, pohony a výkono­vá elektronika, komunikační a informační systémy a stroje, zařízení, nářadí a pomůc­ky pro elektrotechniku a elektroniku.
II. Elektronika, řízení a měření s podkatego­riemi elektronické prvky a moduly, měřicí a zkušební technika, zabezpečovací a sys­témová technika budov, automatizační, ří­dicí a regulační technika a služby.
Přihlášené exponáty hodnotila devítičlenná odborná komise pod vedením prof. Ing. Jiřího Tůmy, DrSc., z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. Základními kritérii při hodnocení byly technická a technologická úroveň odrážející současný stav oboru, originalita řešení a tvůrčí přínos výrobce, provozní bezpečnost a technic­ká kvalita spolu s obchodní využitelností expo­nátů. Komise vybrala pět laureátů ocenění Zla­tý Amper 2009 a udělila pět čestných uznání.
 
Ocenění Zlatý Amper 2009 získaly exponá­ty (v abecedním pořadí podle vystavovatelů):
 • Low harmonic drive, měnič frekvence s nízkými emisemi harmonických, vysta­vovatel ABB s. r. o.,
 • Zabezpečovací systém JA-80 OASiS, vy­stavovatel Jablotron Alarms a. s.,
 • Rychlá výkonová dioda s měkkou komuta­cí pro IGCT tyristory, vystavovatel Polo­vodiče a. s.,
 • MLA Bridge, zařízení ke slučování vi­deosignálů ze systémů PC, vystavovatel PositronLabs s. r. o.,
 • Lineární motor 1FN6, vystavovatel Siemens, s. r. o.
Čestným uznáním ocenila hodnotitelská komise exponáty:
 • HVI®light, speciální izolovaný vodič pro svody jímací soustavy, vystavovatel Dehn + Söhne GmbH + Co. KG,
 • UC rozváděč pod úroveň terénu, vystavovatel GE Consumer&ln­dustrial-Power Controls,
 • Enystar, variabilní systém skříní pro rozváděče,vystavovatel Hen­sel s. r. o.,
 • Kabelový žlab RKS-Magic®, vy­stavovatel OBO Bettermann Pra­ha, s. r. o.,
 • Unispot S40/S80 Accel, vysoko­rychlostní tester diskrétních sou­částek, vystavovatel Unites-Sys­tems a. s.
V dalším textu jsou stručně před­staveny oceněné exponáty blízké za­měření časopisu Automa.
 

Low harmonic drive

(Zlatý Amper)

Měniče frekvence s nízkým obsahem harmonických (low harmonic drive) pro ří­zené elektrické pohony na střídavý proud jsou variantou rekuperačních měničů, avšak bez rekuperační funkce. Obsahují aktivní vstupní sekci s prvky IGBT namísto stan­dardního vstupního diodového usměrňova­če. Oproti jiným řešením je výsledkem ve­lice kompaktní produkt nevyžadující trans­formátor s několika vinutími, filtry ani další prvky pro potlačení harmonických, což znamená úsporu jinak nutné kabeláže a za­stavěného prostoru (obr. 1). Měniče s níz­kým obsahem harmonických mají, stejně jako rekuperační měniče, schopnost nejen zvyšovat napětí ve stejnosměrném meziob­vodu, ale navíc i vytvářet jalový výkon, tedy kompenzovat. V sortimentu firmy ABB roz­šiřují nabídku nízkonapěťových měničů řady ACS 800. V závěsném provedení nesou označení ACS 800-31, popř. -11, a jsou ur­čeny pro výkony 5,5 až 110 kW. Skříňové provedení má označení ACS 800-37, popř. -17, a rozsah výkonu 45 až 2 800 kW.
 
Měniče frekvence oceněného typu se uplatní všude tam, kde je nutné efektivně řešit problém harmonických v rozvodech.
 

Zabezpečovací systém JA-80 OASiS

(Zlatý Amper)
Originální domovní bezdrátový zabez­pečovací systém JA-80 OASiS nejen zajiš­ťuje ochranu majetku a osob před napade­ním a požárem, ale integruje v jednom jádru i funkce inteligentního řízení technických za­řízení v domě. Vyniká širokou nabídkou bez­drátových komponent umožňujících indivi­duálně řešit zabezpečení objektu i nástrojů podporujících automatizační a monitorovací úlohy v objektu. V současnosti je k dispozici 40 komponent systému a další periferie jsou vyvíjeny. Díky svému tvarovému řešení jsou prvky systému použitelné i v interiérech s vy­sokými požadavky na estetiku (obr. 2). K je­dinečným komponentám systému patří např. patentově chráněný bezdrátový detektor po­hybu s kamerou pro verifikaci přítomnosti pachatele v průběhu poplachu s přenosem sta­tických obrázků na bezpečný server nebo pult centrální ochrany a „neviditelný“ bezdrátový magnet přizpůsobený pro skrytou montáž do prostoru mezi křídlo okna nebo dveří a rám. Bezdrátové komponenty systému komunikují při přímé viditelnosti na vzdálenost řádu sto­vek metrů, a tudíž i na dostatečné vzdálenosti v budovách. Perioda výměny lithiových ba­terií je tři až pět let, podle typu komponen­ty a provozu, včetně zcela bezdrátové exter­ní sirény. Systém má celkem 50 adres pro přiřazení detektorů, bezdrátových klávesnic a ovladačů, sirén atd., přičemž je možné při­pojit také až 30 smyček s metalickými vodiči. Systémové klávesnice, v provedení na sběr­nici nebo zcela bezdrátovém, obsahují čteč­ku čipových karet (RFID).
 
Systém OASiS je navržen a certifikován v souladu se všemi aktuálními požadavky ev­ropské legislativy. Má certifikát podle normy EN 51131-1 do stupně zabezpečení 2 a od­povídá způsobilosti technického prostřed­ku typu 2 podle vyhlášky o technických pro­středcích k zabezpečení utajovaných infor­mací podle NBÚ.
 

MLA Bridge

(Zlatý Amper)
Technologie MLA je dokonalou odpově­dí na současné bezpečnostní hrozby v oblas­ti IT. Vychází z unikátních myšlenek pracov­níků společnosti PositronLabs na inovativní způsoby propojení systémů PC. Umožňuje uživateli poprvé v historii „brouzdat“ na in­ternetu a zároveň dokonale bezpečně zpraco­vávat citlivá data, aniž hrozí napadení on-line viry, spywarem apod.
 
Základem unikátní technologie zabezpe­čení MLA je čistě hardwarové zařízení MLA Bridge, slučující videosignály z různých sys­témů PC. Jeho úkolem je slučovat obrazy jednotlivých aplikačních oken poskytova­ných několika systémy PC, zobrazovaných zpravidla na několika monitorech, do jedno­ho obrazu a jeho zobrazení na jediném mo­nitoru a zpětně pak automaticky přesměro­vávat vstupy od jediné sady klávesnice amy­ši právě do toho systému, jehož aplikační okno si uživatel na obrazovce zvolil (obr. 3).
 
Unikátními rysy zařízení jsou zejména: 
 • absence jakéhokoliv softwaru, který by mohl fungovat jako nebezpečné prostředí pro kód škodlivý systémům PC uživatele,
 • totální, zcela neprostupné oddělení zdro­jových systémů (a tudíž i privátních dat od veřejných),
 • univerzální použitelnost podmíněná pou­ze dostupností signálu DVI ze zdrojových systémů,
 • inteligence zařízení, které umí komunikaci uživatele se zdrojovými systémy přepínat pouze na základě znalosti videosignálu.
Produkty využívající metodu MLA jsou pro své bezpečnostní vlastnosti vysoce ce­něny při zpracovávání extrémně citlivých dat nejen např. v bezpečnostních složkách i jin­de ve státní správě, ale také ve firmách na úrovni řízení podnikových i výrobních pro­cesů. V současné době neexistuje žádné, a to ani teoretické riziko narušení bezpečnosti dat zpracovávaných při použití této metody pro­pojující data z obou sfér, veřejné a privátní, jen v mysli uživatele.

Lineární motor 1FN6

(Zlatý Amper)
Hlavní předností nové řady lineárních mo­torů 1FN6 (obr. 4) se synchronní koncepcí jsou zejména výborné dynamické vlastnos­ti, mimořádná přesnost a provoz bez údržby, garantovaný nepřítomností magnetů v sekun­dární části motoru.
Lineární motory řady 1FN6 poskytují jme­novitou sílu v rozsahu od 235 do 2 110 N a maximální sílu od 900 do 8 800 N. Sekun­dární sekce motoru se pohybuje rychlostí až 541 m/min. Vinutí a magnety jsou uloženy uvnitř primární sekce motoru. Jednotka je vy­bavena vlastním chlazením a oddělenými konektory pro silový a signálový kabel. Sekun­dární sekce motoru je ve vrstveném provede­ní, umožňujícím jí pohyb většími rychlostmi.
 
Nové motory najdou využití zejména u dlouhých pojezdů s velkými požadavky na přesnost a dynamiku pohybu, pro které je pů­vodní technika lineárních pohonů z bezpeč­nostních či ekonomických důvodů nevhodná. Motor 1FN6 je určen např. pro manipulač­ní a spojovací osy u výrobních a obráběcích strojů a velmi dynamické a přesné podáva­cí osy při řezání vodním, popř. laserovým paprskem. Současně jsou vhodné k použití v provozech s velkým množstvím železného odpadu, protože sekundární část motoru bez magnetů jej nepřitahuje.
 

Unispot S40/S80 Accel

(čestné uznání)
Mají-li moderní elektronická zařízení jako mobilní telefony, fotoaparáty, přehrá­vače MP3, počítače, elektronické systémy v automobilech i investiční elektronické cel­ky atd. spolehlivě fungovat, musí být přesně změřeny vlastnosti všech součástek v nich obsažených. Špičkové požadavky v této ob­lasti splňuje unikátní vysokorychlostní tester diskrétních součástek Unispot S40/S80 Accel (obr. 5), schopný proměřit velmi přesně až asi 30 tranzistorů nebo 40 diod za sekundu (u každé součástky průměrně dvacet parame­trů). Dokáže měřit i několik součástek sou­časně a je ve své kategorii v současnosti nej­rychlejším testerem na světě.
 

Amper 2010

Veletržní správa Terinvest i redakce časo­pisu Automa blahopřejí původcům i vystavo­vatelům výrobků oceněných v soutěži o Zlatý Amper 2009 a těší se na shledanou na osm­náctém veletrhu Amper, který se uskuteč­ní v areálu PVA od 13. do 16. dubna 2010.
[Závěrečná zpráva z veletrhu Amper 2009, Terin­vest, spol. s r. o., a firemní materiály vystavovatelů.]
(sk)
 
Obr. 1. Měniče frekvence s nízkým obsahem harmonických se dodávají v provedeních ACS 800-11, -31 (závěsné, na obrázku) nebo ACS 800-17, -37 (skříňové) pro výkony 5,5 až 2 700 kW (vystavovatel ABB)
Obr. 2. Komponenty domovního zabezpečovacího sys­tému JA-80 OASiS ve stánku na veletrhu Amper 2009 (vystavovatel Jablotron Alarms)
Obr. 3. Zařízení MLA Bridge v podobě ex­terního modulu MLA Switch, umožňujícího zcela bezpečně pracovat na jednom monitoru současně např. s veřejnými i privátními daty v jednotlivých samostatných systémech běž­ných PC (vystavovatel PositronLabs)
Obr. 4. Dvojice svisle orientovaných lineárních motorů řady 1FN6 na veletrhu Amper 2009 (vystavovatel Siemens)
Obr. 5. Vysokorychlostní tester diskrétních součástek Unispot S40/S80 Accel (vystavo­vatel Unites-Systems)