Aktuální vydání

celé číslo

07

2021

Automatizace řízení dopravy a infrastruktury, nabíjecí stanice, autonomní vozidla

celé číslo

Zlaté medaile MSV 2011

Ve dnech 3. až 10. října 2011 se na brněnském výstavišti konaly 53. mezinárodní strojí­renský veletrh MSV 2011 a 6. mezinárodní veletrh dopravy a logistiky Transport a logis­tika 2011. Zájem vystavovatelů i návštěvníků o letošní brněnské průmyslové veletrhy byl větší než loni. Vystavujících firem bylo více než 1 600 a návštěvníků přišlo na výstaviš­tě asi 79 000, což je asi o 10 % více než v loňském roce. Pořadatelé pokládají za příčinu nárůstu zájmu letošní lepší situaci v ekonomice a optimističtější výhledy průmyslových firem. V tradiční soutěži o prestižní cenu Zlatá medaile MSV byla na MSV 2011 udělena čtyři hlavní ocenění a čtyři čestná uznání.
 
Soutěž o Zlatou medaili MSV vyhlašují od roku 2009 Svaz průmyslu a dopravy a Vy­soké učení technické v Brně. Organizátorem soutěže je tradičně společnost Veletrhy Brno, a. s. Soutěž je určena pro inovační exponá­ty, tj. komerční produkty (výrobky, technolo­gické postupy, služby) určené pro trh, které jsou vystaveny na veletrhu a jsou srovnatel­né s nejvyšší světovou úrovní, popř. ji určují. Exponáty přihlašují do soutěže vystavovate­lé a hodnotí je samostatně pracující komise složená z odborníků zastupujících akade­mickou sféru a profesní svazy ČR. Komise doporučuje exponáty k ocenění na základě studia podkladů dodaných přihlašovatelem a předvedení vystaveného předmětu v expo­zici. Jednotlivě přitom oceňuje novost, míru invence v obsažené exponátu, řád inovace ex­ponátu a odlišnost jeho hlavní funkce a do­plňkových funkcí v porovnání s odpovídající funkcí srovnatelného konkurenčního produk­tu dostupného na trhu.
 
Inovační exponáty soutěží o tři Zlaté me­daile MSV, a to v kategoriích:
 • exponát prokazatelně vzniklý ve spoluprá­ci firem s domácími výzkumnými organi­zacemi,
 • energeticky efektivní komerční produkt,
 • komerční produkt (bez další specifikace).
Výjimečně lze v soutěžních kategoriích ex­ponátů udělit dvě Zlaté medaile. Na základě nominace odbornou veřejností lze Zlatou me­daili MSV udělit také významné žijící osob­nosti za její celoživotní technickou tvůrčí prá­ci a inovační činy. Zlatou medaili udělují vy­hlašovatelé soutěže. Komise má dále právo udělit mimořádně zdařilému exponátu Čest­né uznání v soutěži o ZM.
 
Výsledky soutěže o Zlatou medaili MSV 2011 byly oficiálně vyhlášeny a ocenění byla předána zástupcům vystavovatelů v rámci společenského večera 3. října 2011.
 

Vítězné exponáty v soutěži Zlatá medaile MSV 2011

 
Celkem bylo do soutěže o Zlatou medaili MSV letos 24 vystavovateli přihlášeno 25 ex­ponátů. V souladu s pravidly soutěže získaly cenu Zlatá medaile MSV 2011 čtyři exponáty a byla udělena čtyři čestná uznání.
Vítěznými exponáty v soutěži Zlatá me­daile MSV 2011 jsou:
 • Vícepalivový motor pro generátory elek­trické a tepelné energie v kategorii inovač­ní energeticky efektivní komerční produkt: jde o standardní vznětový motorgenerátor upravený k použití směsného paliva nafta-plyn, popř. kapalných i plynných biopaliv; výrobce a vystavovatel: Phoenix-Zeppelin, spol. s r. o., www.p-z.cz,
 • SoftGate® – řízené otevírání jehly v kate­gorii inovační komerční produkt: zaříze­ní k optimalizaci procesů na hydraulicky uzavíraných vstřikovacích systémech stro­jů pro zpracování plastů; výrobce a vysta­vovatel: INCOE International Europe, Německo, www.incoe.de,
 • FVCT 180/2 CNC v kategorii inovační komerční produkt: multifunkční šestiosé obráběcí centrum robustní portálové konstrukce; výrobce a vystavovatel: Strojírna Tyc, s. r. o., www.strojirna-tyc.cz,
 • Jetty, robot pro čištění a inspekci vzducho­technického potrubí v kategorii inovační exponát vzniklý prokazatelně ve spoluprá­ci firem s českými výzkumnými organiza­cemi: robot určený k inspekcím i k čištění vzduchotechnických potrubí, kuchyňských či průmyslových odtahů apod.; může pro­jít potrubím kruhového, obdélníkového i čtvercového průřezu ve vodorovném, šik­mém i svislém směru; k čištění je použita metoda tryskání pevného oxidu uhličitého („suchého ledu“) nastavitelnou otáčející se tryskou; kamera umístěná přímo na robo­tu umožňuje bezprostředně sledovat pro­ces čištění; výrobce a vystavovatel: Neo­vision, s. r. o., www.neovision.cz (obr. 1).
Čestným uznáním ocenila hodnotitelská komise tyto exponáty:
 • Soliton v kategorii inovační energeticky efektivní komerční produkt: jde o novou generaci systému dopravy a třídění abraziva vyššího technického standardu; vý­robce a vystavovatel: Wista s. r. o., www.wista.cz,
 • Pásová pila na kov KBS 1051 v kategorii inovační komerční produkt; výrobce: Kal­tenbach GmbH + CO. KG, Německo; vy­stavovatel: Kaltenbach s. r. o, www.kalten­bach.cz,
 • Mobilní 3D skener s bílým světlem CogniTens WLS400M v kategorii inovační ko­merční produkt: zařízení Cognitens WLS400 představuje nejnovější generací skenerů s bílým světlem značky Hexagon Metrology pro prostorová (3D) měření, kontrolu kvality a digitalizaci; vyznačuje se zejména radikálně změněnou konstruk­cí, využitím nejnovější techniky včetně digitalních kamer s velkým rozlišením, svě­telnými diodami (LED) jako zdrojem svět­la, konstrukcí z kompozitního materiálu s uhlíkovými vlákny a velmi rychlým sbě­rem i zpracování údajů; výkonný software nabízející snadno použitelné nástroje pro rozbory rozměrových měření a vyhotovo­vání zpráv umožňuje výrobcům přejít od tradičních způsobů nákladných kontrolních přípravků k pružnému bezkontaktnímu měření rozměrů; výrobce: Hexagon Met­rology Ltd., Izrael, vystavovatel: Hexagon Metrology s. r. o., www.hexagonmetrolo­gy.com (obr. 2),
 • FGR Midalu, kompletně český luxusní mo­tocykl třídy Naked Bike, v kategorii ino­vační exponát vzniklý prokazatelně ve spo­lupráci firem s českými výzkumnými or­ganizacemi; výrobce a vystavovatel: FPOS a. s., www.fpos-kovo.cz.

Automatizační komponenty mezi přihlášenými
 

Úplné seznamy exponátů přihlášených do soutěže o Zlaté medaile MSV 2011 lze na­lézt na www.bvv.cz/msv pod odkazem Zla­tá medaile MSV 2011. Seznam nabízí vedle již zmíněného mobilního skeneru CogniTens WLS400M od firmy Hexagon Metrology dal­ších šest položek charakteru inovačních kom­ponent či zařízení automatizační či měřicí techniky. Jsou to (v pořadí podle seznamu):
 • Termokamera Testo 885-2 k použití zejmé­na při preventivní údržbě či termodiagnos­tice budov; výrobce: Testo AG, Německo, vystavovatel: Testo, s. r. o.,
 • Equator TM, adaptabilní porovnávací a kontrolní měřicí systém s paralelní kine­matikou pro kontrolu jakosti vyrobených dílů; výrobce: Renishaw plc, Velká Britá­nie, vystavovatel: Renishaw s. r. o.,
 • Epic®Ultra, odolné tlakově lité zinkové pouzdro pro hranaté konektory, odolné proti oděru, nárazům i korozi k použití v nároč­ném prostředí; výrobce: U. I. Lapp, GmbH, Německo, vystavovatel: Lapp Kabel s. r. o.,
 • 9232 – Printers IP56 1.1G, tiskárna k ozna­čování výrobků se snadnou kontrolou pro­vozních nákladů a s minimálním vlivem na životní prostředí; výrobce: Markem-Imaje S. A. S., Francie, vystavovatel: Ondrášek Ink-Jet System spol. s r. o.,
 • Etalon LaserTracer, jedinečný laserový systém ke kalibraci obráběcích a souřad­nicových měřicích strojů; výrobce: Etalon AG, Německo, vystavovatel: Prima Bilav­čík s. r. o.,
 • Sinamics S120 Combi, nový člen osvědče­né řady měničů Sinamics pro průmyslové elektrické pohony; výrobce: Siemens AG, Německo, vystavovatel: Siemens s. r. o.
Lze konstatovat, že přes výrazné zastou­pení mezi přihlášenými se v konečném hod­nocení exponáty kategorie automatizační a měřicí technika úměrně neprosadily. Při pohledu na výsledky posledních tří roč­níků soutěže o Zlaté medaile MSV jsou patrné výrazné úspěchy finálních produk­tů v neprospěch oborů výrobní techniky a potřebných kompletačních komponent, dříve na MSV dominantních. Hodnotí-li podnikatelé v oboru elektronika, automa­tizace a měřicí technika, který v minulos­ti měl na MSV velmi významné postave­ní, tento trend jako známku poklesu zá­jmu pořadatele o jejich obor, není divu, že se z minulých pozic na MSV stahují a hledají – a také nacházejí – jiné cesty ke svým zákazníkům než účast na MSV.
 

Na shledanou na 54. MSV v Brně v září 2012

 
Celkové informace o MSV 2011 a vele­trhu Transport a logistika 2011 a podrobné podmínky soutěže o Zlaté medaile MSV lze nalézt na www.bvv.cz.
 
Příští, 54. mezinárodní strojírenský ve­letrh se uskuteční v termínu 10. až 14. září 2012 společně s 8. mezinárodním veletrhem obráběcích a tvářecích strojů IMT, 21. mezi­národním veletrhem svařovací techniky Wel­ding, 14. mezinárodním slévárenským vele­trhem Fomd-Ex, 3. mezinárodním veletrhem plastů, pryže a kompozitů Plastex a 4. mezi­národním veletrhem technologií pro povrcho­vé úpravy Profintech. V pořadí 7. mezinárod­ní veletrh Transport a Logistika se uskuteční v roce 2013. Přejeme připravovaným vele­trhům, aby se jim podařilo najít způsob, jak se pro firmy z oboru měřicí a automatizační techniky i pro zájemce o tento obor stát opět atraktivními.
[Informace od společnosti Veletrhy Brno, a. s., a vystavujících firem.]
(sk)
 
Obr. 1. Robot pro čištění a inspekci vzducho­technického potrubí Jetty (Neovision, Zlatá medaile MSV 2011)
Obr. 2. Mobilní 3D skener s bílým světlem CogniTens WLS400M (Hexagon Metrology, čestné uznání)