Aktuální vydání

celé číslo

07

2020

Řízení distribučních soustav a chytrá města

Měření a monitorování prostředí v budovách a venkovním prostředí

celé číslo

Zlaté medaile MSV 2001 ve znamení elektrotechniky a automatizace

Automa 12/2001

(sk)

Zlaté medaile MSV 2001 ve znamení elektrotechniky a automatizace

Do tradiční soutěže o Zlaté medaile přihlásili vystavovatelé zúčastnění na 43. mezinárodním strojírenském veletrhu, konaném v Brně ve dnech 24. až 28. září 2001 (MSV 2001), celkem 39 exponátů do devíti kategorií členěných podle hlavních oborů. Přihlášené exponáty hodnotila odborná komise, vedená předsedou doc. Ing. Oldřichem Ambrožem, CSc., z Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně. Z přihlášených exponátů jich bylo do užšího výběru nominováno 27. Nominace byla zveřejněna při zahájení MSV 2001 dne 24. 9. 2001.

Přestože jde o strojírenský veletrh, byly mezi nominovanými co do počtu na druhém místě výrobky z kategorie Energetika a silnoproudá elektrotechnika, zvýrazněného oboru MSV 2001 (šest nominací). První místo při bezkonkurenčních jmenovitých devíti nominacích (při zahrnutí jedné nominace v těsně související kategorií Software a dávkovacího čerpadla navrženého v kategorii Hydraulika tedy vlastně jedenácti nominacích) patřilo exponátům kategorie Elektronika, automatizace a měřicí technika, které tak i na tomto fóru potvrdily svůj význam pro současné strojírenství.Vlastní výsledky soutěže byly oznámeny a Zlaté medaile předány při slavnostním ceremoniálu v úterý 25. 9. 2001 navečer v rotundě pavilonu A brněnského výstaviště. Převaha výrobků náležejících svou povahou do oblasti elektrotechnika, elektronika, automatizace a průmyslová měřicí technika je v konečném výsledku, při zisku pěti medailí z devíti udělených, dokonce ještě výraznější než v nominacích.

O výsledku soutěže o Zlaté medaile MSV 2001 a především o soutěžních exponátech významných z pohledu zaměření časopisu Automa stručně informují následující odstavce. Soutěž uspořádala komunikační agentura Fair Agency, spol. s r. o., Brno. Úplné seznamy přihlášených, nominovaných i oceněných exponátů a další podrobnosti nabízí http://www.bvv.cz/msv

Oceněné exponáty

Zlatou medaili MSV 2001 získalo celkem devět exponátů v těchto čtyřech oborových kategoriích:

1. Pohony, hydraulika a pneumatika, chladicí technika a klimatizace:

  • turbodmychadlo ATD, výrobce a vystavovatel Ateko a. s., Hradec Králové, ČR;
  • dávkovací čerpadlo DME 8-10A-SS/V/SS-S-3-1AAF, výrobce A/S, Dánsko, vystavovatel Grundfos s. r. o., Olomouc, ČR.

2. Obrábění, tváření a povrchové úpravy:

  • frézovací a vrtací portál FVP 120 CNC, výrobce a vystavovatel Strojírna Tyc s. r. o., Mýto, ČR;
  • vysokorychlostní obráběcí centrum DEPOMILL, výrobce a vystavovatel Trimill, a. s., Zlín, ČR.

3. Energetika a silnoproudá elektrotechnika:

  • balená průmyslová parní turbína, výrobce a vystavovatel Alstom Power, s. r. o., Brno, ČR;
  • kompaktní jističe MCCB: BD 250, BH 630, výrobce a vystavovatel OEZ s. r. o., Letohrad, ČR.

Obr. 1.

4. Elektronika, automatizace a měřicí technika:

  • elektronický automatický blok ABE-1, výrobce a vystavovatel AŽD Praha s . r. o., Praha, ČR;
  • rastrovací elektronový mikroskop VEGA TS 5130 MM, výrobce a vystavovatel Tescan, s. r. o., Brno, ČR;
  • systém avionických modulů SAM, výrobce a vystavovatel Unis, spol. s r. o., Brno, ČR.

Tři z oceněných exponátů jsou podrobněji popsány v dalších odstavcích.

Dávkovací čerpadlo DME 8-10A-SS/V/SS-S-3-1AAF (firma Grundfos)

Kompaktní dávkovací čerpadlo řady DME (obr. 1) se vyznačuje originálním řešením pohonu membrány krokovým motorem. Přesně dávkuje i velmi viskózní kapaliny do průtoku až 48 l/h při regulačním rozsahu 1 : 1 000, provozním tlaku až 1,8 MPa a teplotě dávkované kapaliny do 50 °C, má zjednodušenou kalibraci, velmi spolehlivý chod a dlouhou dobu provozního života v důsledku odstranění tlakových rázů. Je určeno především k dávkování chemikálií v úpravnách vody a čistírnách odpadních vod, mycích systémech, bazénech a průmyslových provozech. Použité materiály odolávají široké škále provozních kapalin.

Elektronický automatický blok ABE-1 (AŽD Praha s. r. o.)

Obr. 2.

Systém elektronického automatického bloku typu ABE-1 (obr. 2) představuje moderní plně elektronické železniční traťové zabezpečovací zařízení vyhovující všem bezpečnostním požadavkům na železniční zabezpečovací zařízení a umožňující spolupráci se systémem evropského vlakového zabezpečovače (ETCS). Systém ABE-1 je plně centralizovaný, tzn. že na železniční trati nejsou, až do vzdálenosti téměř 12 km, zpravidla potřebné žádné další stavební objekty nebo skříně pro umístění vnitřní technologie systému ABE-1. Systém ABE-1 chrání před železničními nehodami tím, že neumožní vlakům jet rychleji, než dovoluje skutečná dopravní situace. Jde o samostatný celek schopný spolupráce s elektronickými staničními zabezpečovacími zařízeními i starší reléovou nebo elektromechanickou technikou. Ekologickými přínosy jsou zejména výrazně menší spotřeba energie, konstrukce s minimem provozních objektů na trati a bez olejových stykových transformátorů a provoz bez škodlivých exhalací. Vhodnou konstrukcí je zajištěno a provozem ověřeno dodržení podmínek EMI a EMC.

Systém avionických modulů SAM (Unis, spol. s r. o.)

Obr. 3.

Systém avionických modulů SAM je určen především pro letoun Ae 270 HP, vyvíjený sdružením IBIS Aerospace Ltd. (společný podnik firem Aero Vodochody a AIDC Tchai-wan), je však snadno přizpůsobitelný i pro jiné malé dopravní letouny. Je to otevřený distribuovaný systém avioniky splňující náročné technicko-provozní požadavky uživatelů a především všechna certifikační kritéria daná předpisy platnými pro civilní letectví. Moduly plní určené funkce, spočívající v řízení specifikovaných systémů letounu a ve vnitřní diagnostice SAM, což významně rozšiřuje komfort při obsluze letounu (obr. 3). Mohou pracovat samostatně i v síti založené na sériové komunikační sběrnici CAN s komunikačním protokolem HLP (Higher Layer Protocol) standardu CANAerospace. SAM je prvním zařízením ve světě, které tento standard používá, a je certifikováno pro použití v civilním letectví.

Vybrané nominované exponáty

Mezi exponáty nominovanými hodnotitelskou komisí pro své nesporné kvality do užšího výběru, ale v závěrečném kole soutěže neoceněnými, zaujaly:

Měřicí stanice pro kontrolu rozměrů skříní převodovky (firma Amest, Praha), typ Amest KS-360, určená k měření průměrů otvorů ve skříni převodovky. Využívá speciální technologie měřicích hlavic Amest, umožňující sériově proměřovat rozměry strojních součástek s tolerancemi řádu mikronů. Po založení dílu a zahájení měření obsluhou pracuje zařízení automaticky, včetně vyhodnocení, zda jde o díl vyhovující, opravitelný, nebo neopravitelný.

Horkovzdušná pájecí stanice, typ GT21TS-P (ECS Tools s. r. o., viz také Automa, 7, 2001, č. 7-8, s. 58), sdružuje v jednom přístroji horkovzdušnou pájku, vakuovou pipetu a kontaktní pájku. Horkovzdušný systém dovoluje plynule nastavo-vat teplotu (30 až 400 °C) i množství proudícího vzduchu (1 až 12 l/min). Na horkovzdušný pájecí nástroj se nasazují vhodné tvarové trysky. Vakuovou pipetou s vlastním zdrojem podtlaku lze manipulovat se součástkami určenými pro povrchovou montáž. Kontaktní páječka s příkonem 48 W má výměnný hrot a plynulou regulaci teploty se spínáním v nule a s indikací shody skutečné teploty s teplotou nastavenou.

Řízení dálkové pásové dopravy v uhelném dole Bílina (Elektroprim – Koutník, a. s.), kterou tvoří soubor pěti dopravníků, tří násypek uhlí a univerzálního skládkového stroje. Základem systému pásové dopravy jsou moderní pohony s asynchronními elektromotory s kotvou nakrátko, napájenými z měničů frekvence. Jednotlivé pracovní stroje jsou mechanickými a elektrickými vazbami propojeny do systému. Řídicí centrum zajišťuje sběr a distribuci dat z každého stroje a vydává povely pro dosažení požadovaného chování pásové dopravy jako celku. Celé zařízení je již rok v bezporuchovém provozu u firmy Severočeské doly a. s.

Obr. 4.

Průtokoměr Micro Motion s technologií MVD – serie 1000 a 2000 (firma Emerson Process Management) je představitelem nové generace osvědčených hmotnostních průtokoměrů na principu Coriolisovy síly, využívající tzv. technologii MVD. Veškeré výpočetní funkce jsou zde přesunuty přímo do senzoru průtokoměru, obsahujícího digitální signálový procesor (DSP). Hmotnostní průtokoměr s technologií MVD převádí prvotní signál ze senzoru do digitální formy ještě před jeho jakýmkoliv dalším zpracováním (zesílení, filtrace, měření fázového posunutí atd.). Výsledkem je, oproti klasickému převodníku s analogovým zpracováním signálů, především čistší a stabilnější měřicí signál a větší přesnost měření při výrazně rychlejší odezvě celého přístroje. Současně lze přímo v senzoru průtokoměru realizovat speciální diagnostické algoritmy apod. Nová generace hmotnostních průtokoměrů má modulární charakter, umožňující měnit vlastnosti převodníku od jednoduchého, přes několikaparametrový až po mnohafunkční platformu, např. pro dávkování. Převodník může být montován i odděleně, přičemž nevyžaduje speciální konstrukci kabelů.

Obr. 5.

Průmyslový váhový terminál JAGEXTREME (firma Mettler Toledo), určený pro automatizaci vážicích procesů v průmyslu, se vyznačuje velkým pracovním výkonem a přesností měření (obr. 5). Otevřená modulární architektura a robustní provedení napomáhají splnit požadavky většiny uživatelů a umožňují použít terminál v aplikacích od přesného vážení v chemii a farmacii až po velké zásobníky v těžkém průmyslu. Jde o první terminál svého druhu, který řeší vážení v kombinaci se zpracováním a integrací dat, automatickou vnitřní diagnostikou a s možností automatického řízení procesů i v rámci podniku. Použití protokolu TCP/IP a možnost tvorby uživatelských programů dovolují terminál snadno integrovat do LAN, WAN a systémů zákazníků bez požadavků na speciální vybavení. Terminál JAGEXTREME vytváří přirozený most mezi lokálními automatizačními celky a globálním systémem řízením průmyslových procesů při využití nejmodernějších technologií.

Processor Expert (Unis, spol. s r. o.) je unikátní softwarový nástroj na bázi komponent pro vývoj vestavěných aplikací, kompletně vyvinutý společností Unis. Umožňuje v grafickém prostředí nastavit a vygenerovat ovládače pro vnitřní i vnější zařízení osmibitových, šestnáctibitových nebo i 32bitových mikroprocesorů. Aplikace se skládá z komponent, pro které jsou, podobně jako pro objekty v objektově orientovaném programování, charakteristické především velký počet parametrů snadno nastavitelných uživatelem, možnost kontroly nastavení při návrhu aplikace, vysoká úroveň přenositelnosti kódu, dědičnost a opakovaná použitelnost, zapouzdření nejen všech vnitřních funkcí mikroprocesoru, ale i vnějších zařízení nebo jen algoritmů, podrobná dokumentace, možnost dodatečné instalace nových komponent a podpora tvorby a distribuce vlastních komponent. Processor Expert je vhodný pro aplikace od automobilového průmyslu a průmyslových zařízení, přes komunikace, železnice a robotiku až po lékařskou techniku.

[Tiskové informace BVV, a. s., a firemní materiály.]