Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Zajištění souladu provozovaných zařízení s novými bezpečnostními normami

Německé sdružení dodavatelů a uživa­telů řídicí a automatizační techniky v pro­cesním průmyslu Namur vydalo doporu­čení NE 126 Zajištění souladu provozova­ných bezpečnostních systémů s existujícími normami týkajícími se funkční bezpečnosti v procesní výrobě.
 
V procesní výrobě, zvláště v oborech, kde je výroba spojena s velkými riziky pro obslu­hu i okolí (petrochemie, těžká chemie apod.), byl na otázky funkční bezpečnosti vždy kla­den velký důraz. Nové normy, jako např. IEC 61508 (český ekvivalent ČSN EN 61508 Funkční bezpečnost elektrických/elektronic­kých/programovatelných elektronických systé­mů souvisejících s bezpečností) a IEC 61511 (ČSN EN 61511 Funkční bezpečnost – Bez­pečnostní přístrojové systémy pro sektor prů­myslových procesů) nebo německá směrnice VDI/VDE 2180, zvláště její pátý díl, publiko­vaný v roce 2008, vycházejí z principů star­ších norem, směrnic a doporučení a doplňují je o nové přístupy.
 
Otázka, kterou se doporučení NE 126 za­bývá, spočívá v tom, kdy a zda vůbec je nut­né již existující zařízení revalidovat podle nových norem. Podle již zmíněné směrnice VDI/VDE 2180 není třeba u zařízení, kte­ré jsou v souladu s dosud platnými norma­mi, znovu posuzovat jejich funkční bezpeč­nost podle IEC 61511; tato validace je nutná pouze v ojedinělých případech, kdy existují­cí zařízení nebo jejich části v souladu s nor­mou nejsou. V nejobvyklejším případě, kdy jde jen o nesoulad v dokumentaci, postačuje odstranit tento formální nedostatek.
 
Složitější situace nastane, jestliže byla změněna míra rizika např. změnou výrob­ních podmínek nebo použitím jiných suro­vin, když se změnily bezpečnostní funkce nebo když nastaly další změny související s bezpečností, např. záměna snímačů nebo akčních členů za jiný typ, změny řídicího systému nebo podstatná změna zákonných limitů z hlediska ochrany životního prostře­dí. Právě těmito případy se doporučení po­drobně zabývá a ilustruje je na několika pří­kladech z praxe.
 
Doporučení stanovuje, že v případech, jako jsou:
  • změna limitních hodnot bezpečnostních funkcí,
  • výměna provozního zařízení (snímače, akčního členu) za identický typ,
  • výměna provozního zařízení za jiný typ, ale s identickou funkcí,
  • výměna reléového bezpečnostního systé­mu za bezpečnostní PLC, přičemž bezpeč­nostní funkce zůstanou zachovány,
  • optimalizace vykonávání bezpečnostních funkcí v programu bezpečnostního PLC, ale bez změn bezpečnostních funkcí,
  • odstranění technických nedostatků a opra­va nevhodné specifikace použitých bez­pečnostních prvků (bez změny bezpeč­nostních funkcí, např. s cílem zvýšit spolehlivost nebo prodloužit intervaly servisu), není třeba posuzovat shodu s IEC 61511 – doporučení NE 126 pouze vyjmenovává, kte­ré interní dokumenty je třeba vytvořit nebo změnit.
Naopak, v případech, kdy:
  • byly přidány nové funkce,
  • byly změněny bezpečnostní funkce v pro­gramu bezpečnostního PLC,
  • byl prodloužen interval inspekčních pod­mínek na dobu delší než jeden rok, je třeba systém posoudit podle IEC 61511, včetně výpočtu úrovně SIL.
 
Doporučení NE 126, vydané v únoru 2009, je k dispozici na webových strán­kách Namur (www.namur.de). Bližší in­formace o tomto doporučení a o činnos­ti sdružení Namur je možné získat také na veletrzích Hannover Messe – Interka­ma+ (hala 7, stánek A54) 20. až 24. dubna 2009 v Hannoveru (SRN) nebo na veletr­hu Achema (fórum Automation im Dialog, hala 10.1) 11. až 15. května 2009 ve Frank­furtu n. M. (SRN).
(Bk)