Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Zájem o průmyslovou automatizaci nadále poroste

Rok 2007 byl již pátým rokem dynamického růstu obratu na světovém trhu se systémy a komponentami pro automatizaci průmyslových procesů, který neustává ani v době všeobecného prudkého růstu cen energií a šířících se obav z inflace. Podrobně se situací a vyhlídkami na světovém trhu s prostředky a službami pro průmyslovou automatizaci zabývá renomovaná americká poradenská společnost ARC Advisory Group (ARC) ve svých nedávno vydaných analýzách [1], [2]. Odděleně je v nich pojednáno jednak o automatizačních prostředcích používaných v oborech s nespojitými (diskrétními) výrobními postupy (factory automation, Fabrikautomation) a jednak o prostředcích pro automatizaci spojitých (kontinuálních) výrobních procesů (process automation), ačkoliv v praxi se tyto dvě kategorie stále častěji prolínají. Automatizační systémy a prostředky používané např. v oblasti dopravy, logistiky, skladového hospodářství apod. nejsou do studií zahrnuty.
 

Vyhlídky světového trhu do roku 2011

Výroba a prodej systémů a prostředků pro průmyslovou automatizaci v posledních několika letech na celém světě velmi rychle rostou. Mají-li být výrobní podniky v globalizovaném a konkurenčním prostředí schopny plnit požadavky zákazníků, musí investovat stále větší částky do automatizace svých výrobních i obchodních procesů. Analytici společnosti ARC na základě výsledků provedených šetření předpokládají, že roční obrat na světovém trhu s prostředky pro průmyslovou automatizaci jako celku vzroste ze 47 miliard USD v roce 2006 na zhruba 71 miliard USD v roce 2011, tedy asi o 51 %. Přitom roční obrat na trhu s prostředky pro automatizaci nespojitých výrob by měl vzrůst během těchto pěti let z asi 17 na nejméně 23,5 miliardy USD, tj. celkem o více než 38 % při meziročním růstu v průměru o 6,8 %. Ještě rychlejší růst obratu, meziročně v průměru o 9,6 % a celkem o více než 58 %, lze v daném období očekávat na trhu s prostředky pro automatizaci spojitých technologických procesů, a to z asi 30 na téměř 47,5 miliardy USD (obr. 1). Z uvedených údajů je zřejmé, že podíl prostředků pro automatizaci spojitých procesů na celkovém obratu v odvětví průmyslové automatizace v daném období mírně vzroste, a to ze 63 % (rok 2006) na 67 % (rok 2011). To možná vysvětluje, proč přední světoví výrobci automatizační techniky (Siemens, ABB, Emerson atd.) věnují tomuto segmentu trhu s průmyslovou automatizací stále zvýšenou pozornost a snaží se na tomto poli upevnit své vedoucí postavení.
 

Hnací silou růstu je globalizace

Podle analytiků ze společnosti ARC jsou hlavní trendy v rozvoji průmyslové automatizace přímým důsledkem globalizace světového obchodu, která pro výrobce znamená větší trhy, větší počty a různorodost produktů i více partnerů, a tím značně podporuje jejich zájem o automatizaci. Výrobcům se na jedné straně rozšiřují příležitosti k podnikání, ale na druhé straně jsou před ně stavěny nové náročné úkoly, které musí splnit, pokud chtějí jako světoví výrobci uspět. Firmy prodávající své produkty na celém světě musí počítat s tím, že budou čelit tvrdé konkurenci stále rostoucího počtu „globálních“ hráčů. Trvalý tlak na snižování cen v globalizované ekonomice nepřipouští žádnou jinou alternativu než neustále zdokonalovat výrobní i obchodní procesy ve firmách.
 
Klíčovými úkoly pro podniky jsou zejména: naučit se rychle reagovat na požadavky uživatelů a dokázat se vyrovnat s neustálým úbytkem vzdělaných a zkušených pracovníků i s rostoucím tlakem na zlepšení finanční výkonnosti podniku. To vyžaduje především zvýšit produktivitu v celém výrobním a obchodním procesu, zlepšit využití výrobního zařízení, zvýšit výnosy, zajistit špičkovou kvalitu produktů při zachování bezpečnosti, flexibility a dodavatelské výkonnosti a rovněž, při trvale rostoucích cenách energie, zvýšit energetickou účinnost všech aktivit. Koneční uživatelé si velmi dobře uvědomují, jaké výhody jim v tomto úsilí mohou přinést moderní automatizační prostředky, a také je ve stále větší míře využívají.
 

Struktura trhu

Odborníci z ARC očekávají, že v oblasti automatizace nespojitých výrobních činností hlavními odběrateli automatizačních systémů a komponent zůstanou tradiční průmyslová odvětví s velkým podílem předvýrobních, montážních a kontrolních operací, od automobilového a leteckého průmyslu, přes strojírenství a zpracování kovů, výrobu polovodičů, elektronických a elektrotechnických přístrojů a zařízení, plastikářský a gumárenský průmysl až po automatizaci technických zařízení budov. Zajímavým trendem v poslední době je využití průmyslových robotů jako osobních asistentů, které s dělníkem vzájemně spolupracují na jednom pracovišti bez oddělující ochranné mříže. Přímá spolupráce člověka a robotu účelně kombinuje a využívá schopnosti a specifické přednosti každého z nich a rozšiřuje možnosti použití robotů v nových, netradičních výrobních oborech.
 
V oblasti automatizace spojitých technologických procesů zůstane klíčovým odběratelem automatizačních systémů a komponent i v budoucnu chemický a petrochemický průmysl, ale zájem o jejich použití výrazně poroste v rychle expandujícím farmaceutickém průmyslu, při kontinuální výrobě potravin a nápojů, ve vodohospodářských soustavách i v sektoru biotechnologií (např. při výrobě biopaliv). Očekává se také, že rekordně vysoké ceny ropy a zemního plynu budou impulzem k realizaci velkých projektů zaměřených na modernizaci a rozšiřování zpracovatelských kapacit ropných, plynárenských a rafinerských společností.

Vývoj v regionech

Analýzy [1], [2] také podrobně rozebírají hlavní indikátory profilující růst obratu na trhu s průmyslovou automatizací v jednotlivých regionech, a to zejména z hlediska růstu produktivity a objemu průmyslové výroby a jeho možného dopadu na světový trh v příštích letech. Výsledky analýz jsou prezentovány v mnoha tabulkách a grafech, z nichž jednoznačně vyplývá, že rozhodující podíl na světovém trhu se systémy a prostředky pro automatizaci v průmyslu mají stále USA, EU a Japonsko. Jejich dominance však rok od roku mírně klesá, protože rychle přibývají další regiony, kde strmě roste průmyslová výroba
s velkými požadavky na automatizaci.
 
Že celosvětový zájem o automatizaci průmyslu dále poroste, je podle názoru analytiků z ARC téměř jisté i přes obavy, že by americká ekonomika mohla v důsledku dlouhodobých problémům na trhu s nemovitostmi a rostoucích cen ropy přejít do recese. Je to dáno hlavně tím, že investoři a distributoři se nyní začínají soustřeďovat především na rozvíjející se trhy, kde se očekává významný nárůst objemu investic. Jde především o rychle rostoucí národní ekonomiky v jihovýchodní Asii (Čína, Indie, Indonésie, Tchaj-wan, Malajsie atd.), která se stává centrem růstu průmyslové výroby ve světě. S významnými investičními příležitostmi lze počítat také v zemích okolo Perského zálivu (Saudská Arábie, Spojené arabské emiráty, Kuvajt atd.) a v Rusku, a to zejména hlavně díky jejich obrovským ziskům z prodeje ropy a nutnosti modernizovat zastaralá nebo poničená zařízení. Dobré tempo růstu by si měly udržet i východní Evropa a Latinská Amerika.
 
Analytici z ARC si všímají i dalšího důležitého fenoménu. V rychle rostoucích ekonomikách po celém světě trvale rostou požadavky na strojní a technologické vybavení průmyslových podniků, zajišťované mnoha regionálními výrobci a finálními dodavateli (OEM) strojů a výrobních zařízení. Současně se zahraniční výrobci strojů snaží budovat svá výrobní centra přímo v Asii, co nejblíže k zákazníkům, aby lépe porozuměli jejich speciálním požadavkům, byli schopni vyrábět stroje co nejvhodnější pro místní podmínky a mohli využít nízké výrobní a přepravní náklady. V důsledku toho země jako Čína a Indie, na které se tradičně pohlíželo jako na oblasti, kam průmyslové podniky ze Severní Ameriky a z Evropy s oblibou převádějí výrobu s malou přidanou hodnotou, v poslední době rychle přecházejí na technicky náročnou výrobu a poskytování výrobních služeb s větší přidanou hodnotou. Dosud převážně odběratelské regiony se tak postupně stávají i významnými výrobními regiony, což může ve výhledu na delší dobu ovlivnit regionální rozložení center výroby a dodávek automatizační techniky pro průmysl ve světě.
 

Závěr

Jedním z důvodů, proč se s automatizačními systémy v současné době na světových trzích tak dobře obchoduje, je obrovský tlak na výrobní podniky, aby se co nejrychleji přizpůsobily měnícím se podmínkám v globalizovaném prostředí. Koneční uživatelé čelící globalizaci jsou nuceni zvyšovat výkonnost svých podniků na úroveň, která by bez použití moderních systémů pro automatizaci výrobních a obchodních procesů byla těžko představitelná. V důsledku toho čeká dodavatele automatizačních systémů pro průmysl dlouhodobě udržitelné vysoké tempo růstu zájmu o jejich výrobky i služby
podporované mj. růstem blahobytu spotřebitelské společnosti ve východní Evropě a v Asii. Podrobnější informace lze nalézt na webových stránkách společnosti ARC (http://www.arcweb.com).
 
Literatura:
[1] SHAH, H.: Automation Systems for Process Industries Worldwide Outlook. ARC Advisory Group, December 2007.
[2] SHAH, H.: Automation Systems for Discrete Industries Worldwide Outlook. ARC Advisory Group, December 2007.
 
Ing. Karel Kabeš
 
Obr. 1. Očekávaný vývoj ročního obratu na světovém trhu s prostředky pro automatizaci v průmyslu do roku 2011 (zdroj: ARC Advisory Group)