Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Z konference Riadenie v energetike – CPS ’08

Ve dnech 11. až 13. června 2008 se na Štrbském Plese ve Vysokých Tatrách, Slovensko, uskutečnila osmá mezinárodní konferencie Riadenie v energetike Control of Power Systems ’08. Účastníků bylo celkem 170 ze šesti zemí, a to 96 ze Slovenska, 49 z České republiky a 25 z dalších zemí (převážně z Polska a Lotyšska a jednotlivci až dvojice z Bulharska, Litvy, Makedonie, Rakouska a Švýcarska).
 
Hlavním organizátorem konference byla Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenské technické univerzity (STU) v Bratislavě. Mezinárodní programový výbor vybral z předložených prací 67 jako odborné přednášky, 24 prací určil do posterové sekce (deset do sekce A a čtrnáct do sekce B) a čtyři práce zařadil jen do sborníku. Ve sborníku z konference je tedy celkem 95 prací. Jejich abstrakt byl vydán v tištěné podobě, abstrakta i úplná znění přednášek jsou v elektronické podobě na CD-ROM.
 
Konference po úvodní plenární vyžádané přednášce Trends of power engineering in the world and in Slovakia (Janíček, F. a kol.) pokračovala dále ve dvou paralelních sekcích. V sekci A (spolu s úvodní plenární přednáškou) odeznělo 29 přednášek v angličtině a v sekci B celkem 38 přednášek ve slovenštině a v češtině.
 
V sekci A byly dále předneseny dvě vyžádané přednášky, a to Problems of frequency control in the power system with massive penetration of distributed generation (Chuvychin, V. a kol., Riga, Lotyšsko) a Computations of the electromachine excitation system and steam turbine model parameters based on measurements (Paszek, S. – Majka. L., Gliwice, Polsko). Přihlášené přednášky vybrané do sekce A byly seskupeny do pěti tematických bloků s názvy (čísla v závorkách značí počty přednášek):
 • Power system control (4),
 • Power system operation and control (5),
 • Effectiveness of power system control (5),
 • Reliability and diagnostic of power systems (5),
 • Power system controller design (6).
V sekci B odeznělo pět vyžádaných přednášek: Vadia a budú vadiť systémové poruchy typu black-out každému rovnako? (Gramblička, M.), Platforma Damas Energy jako základ pro flexibilní energetické informační systémy (Böhm, A.), Zásadní otázky rozvoje a provozu elektroenergetiky ČR (Kovačovská, L.), Stratégia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví pri regulácii v oblasti elektroenergetiky (Škorník, M.) a Dispečink výrobcu elektriny (Hroch, A.).
 
Přihlášené přednášky v sekci B byly, obdobně jako v sekci A, seskupeny do tematických bloků, a to do šesti, s názvy:
 • Prevádzka a riadenie v energetike (6),
 • Ochrany v elektrizačných sústavách (6),
 • Spoľahlivosť a diagnostika ES (6),
 • Riadenie elektrární (5),
 • Modelovanie a riadenie tepelných a elektrizačných sústav (5),
 • Riadenie ES (5).
Závažným hlediskem celkové spolehlivosti elektrizační soustavy se zabývala první z vyžádaných přednášek v sekci B. Autor, Ing. Miroslav Gamblička, PhD., Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., v ní upozorňuje, že příčinou několika velkých systémových poruch typu black-out, k nimž došlo poslední době v Evropě, nebylo v žádném případě selhání elektrického zařízení. Uvádí, že při současné úrovni vědecko-technického poznání je prokazatelné, že základní příčinou podobných velkých poruch je zejména selhání lidského činitele a takto by se k nim mělo přistupovat při prevenci i represích.
Složitost problému spočívá v tom, že nejde o triviální vlivy typu např. nedbalosti, ale tzv. lidský činitel vyššího typu, spočívající především v neodůvodněném prosazování zájmů úzkých skupin vědomě na úkor celku (používání nebezpečných postupů, vědomé ignorování zakázaných postupů atd.). Příslušné jevy je třeba jednoznačně definovat a bránit se jim, a to při použití nových přístupů na vědecko-technické bázi, zejména modelových. Vhodné postupy a nástroje, zčásti již existující, jsou v přednášce zmíněny. V detailech této i všech dalších přednášek odkazujeme zájemce na sborník a popř. také na webové stránky konference, kde jsou registrovaným účastníkům postupně zpřístupňovány prezentace přednášejících.
 
Jako celek konference CPS ’08 znovu potvrdila nutnost stále zpřesňovat globální cíle řízení elektrizační soustavy v prostředí liberalizovaného trhu a jejich teoretickou formulaci. Zajistit plnění úloh, které od odvětví energetiky požadují spotřebitelé elektrické energie, nelze bez systémového přístupu k řízení elektrizační soustavy ve všech jejích oblastech. K tomu musí těsně spolupracovat technologové-energetici s odborníky v oboru automatického řízení. Výbornou základnou k tomu jsou právě konference CPS.
 
Vzpomenout je třeba i na velmi kvalitní doprovodný odborně společenský program konference CPS ’08, který významně přispěl k pracovní pohodě všech zúčastněných. Jeho vrcholnou částí bylo předání pamětních medailí a ocenění vybraným oborníkům za dlouhodobé zásluhy o energetiku.
 
Další informace o konferenci CPS ’08, mezi jejímiž mediálními partnery byl i časopis Automa, a spojení na pracovníky sekretariátu konference lze nalézt na http://urpi.fei.stuba.sk pod záložkou Akcie.
 
Spřízněná, již devátá mezinárodní konference CP&HS (Control of Power & Heating Systems 2010) se podle oznámení pořadatelů z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně uskuteční v Luhačovicích v květnu 2010.
(sk)
Obr. 1. Předsednictvo konference CPS ´08 při zahájení plenárního zasedání (zleva): prof. Ing. Ján Murgaš, PhD., STU v Bratislavě; prof. Ing Vojtech Veselý, DrSc., STU; prof. Ing. František Janíček, PhD., prorektor STU a odborný garant konference; doc. Ing. Ján Vajda, CSc., děkan FEI STU; prof. Ing. Jaroslav Balátě, UTB ve Zlíně