Aktuální vydání

celé číslo

04

2022

veletrh Amper 2022
celé číslo

WMS a logistika

Toto číslo Automy je věnováno tématu řízení logistiky. A to jak z širšího pohledu, tak z pohledu řízení skladového hospodářství. Řízení skladů, včetně návaznosti na další kroky, je nedílnou součástí mnoha vzájemně se prolínajících procesů a funkcí v průmyslovém podniku i v obchodních a spedičních společnostech.

 
Z pohledu průmyslu je možné hovořit o obchodním procesu, kde v návaznosti na základní plán podniku probíhají procesy nákupu surovin, polotovarů a energií. V procesu výroby sem patří aktivity od odsouhlasení dodané kvality přes vyskladnění pro výrobu, dopravu na pracoviště, přesuny v rámci jednotlivých pracovních úkonů po dodávku na expediční sklad, popř. realizaci dodávky u zákazníka. Následně v rámci expedice je zajišťována doprava k zákazníkovi a zpracování všech dokladů nutných pro fakturaci. Samostatnou kapitolou jsou sklady náhradních dílů, které souvisejí s údržbou, a tudíž i s procesem
správy majetku.
 
Obvyklými se v posledních několika letech staly nákupy spotřebních materiálů, některých komodit a energií v aukci, popř. využití internetového obchodování pro zajištění některých zdrojů.
 
Je-li z logistického řetězce vyřazen proces výroby, lze všechny postupy použít ve všech ostatních druzích podnikatelských aktivit – obchodování, zemědělství, stavební výroba apod.
 
Vstup zdrojů do podniku představuje vždy nákup. Zde je příležitost dosáhnout sdružováním objednávek významných množstevních slev. Představuje to též větší požadavky na skladovací kapacity, popř. na zázemí skladů. V současné době se diskutuje také o požadavcích na spekulativní nákupy surovin a energií na delší časové období na základě spekulace ohledně pohybu eura, popř. cen na komoditní burze. Zajištění skladových kapacit je pro tyto útvary významným úkolem. K novým požadavkům kladeným na útvary obchodu a nákupu, popř. expedice, v poslední době rovněž patří získávání informací o spolehlivosti dodavatele či odběratele, a to nejen z pohledu platební morálky, ale také z pohledu dodržování termínů a kvality dodávaného zboží.
 
Při výrobě se podle používaných standardů často hovoří o alokaci zdrojů. Cílem je, aby na pracovišti byly v čase výroby k dispozici nejen suroviny a polotovary, ale také stroje a nástroje, pomůcky (např. formy, zápustky atd.), obalový materiál, dopravní prostředky, dokumentace a správní zaměstnanci. U nejrůznějších specializovaných nástrojů je nutné znát i předpokládanou a již vyčerpanou životnost (např. počet cyklů lisování u formy a zbývající počet cyklů), tato informace by měla být k dispozici právě v systému WMS.
 
Údržba, to jsou specializované požadavky na sklady, především náhradních dílů. Dostupnost těchto položek právě pro reakční typ údržby, často mimo standardní pracovní dobu, představuje důležitou podmínku pro splnění základních cílů údržby, tedy zajištění dostupnosti všech výrobních prostředků tak, aby nebyla omezována vlastní výroba.
 
Zajištění a skladování energií je mnohdy samostatná podniková aktivita. Velmi často se blíží k aktivitám typu JIT. Elektrickou energii není možné skladovat, ale nákupy na burze podle plánu podniku lze často dosáhnout velmi zajímavých ekonomických efektů. K energiím je možné dále počítat teplo, chlad, vodu, plyny, včetně vzácných, naftu, benzin a stlačený vzduch. Hospodaření s uvedenými komoditami patří v mnoha podnicích k významným nákladovým položkám. Nákup, skladování a efektivní využití energií může významně ovlivnit celkové hospodaření podniku.
 
Skladování a odsun odpadů jsou další úkoly, které musí zvlášť velké průmyslové podniky řešit. Tato problematika je do značné míry upravena legislativou. Je s ní spojena spousta evidování a dokladů, což je specifická zátěž pro podnik.
 
V rámci vlastního výrobního procesu je možné se často setkat s nejrůznějšími mezisklady. Mnohdy jsou pro ně využívány specifické dopravní prostředky, popř. zařízení – od cisteren po nejrůznější zásobníky a skladové prostory. Zjišťování skutečného množství látky ve velkých zásobnících je v mnoha podnicích dodnes velký problém. Může jít o produkty např. od rudy a uhlí po kávu, obilí a jiné potraviny. Může-li se takový mezisklad pohybovat – cisterny, vagony na vlastní vlečce apod., je problém ještě komplikovanější.
 
Zde může být s výhodou právě využita kombinace s postupem sledování procesu výroby – trasování a tvorby genealogie výrobku. Lze-li v čase sledovat pohyb nejrůznějších palet, beden, interních dopravních prostředků, je možné tyto informace využít nejen pro sledování logistiky, ale také pro proces výroby.
 
Sledování pohybu vozidel jak v rámci podniku, tak hlavně mimo něj se dnes stává nedílnou součástí systémů pro řízení logistiky a SCM. Nejde jen o elektronickou knihu jízd, ale často o velmi razantní snížení nákladů na dopravu vyhledáváním nejkratších, nejrychlejších, popř. nejlevnějších tras a sledování pomocí GPS dodržování vlastních tras i časů dopravy.
 
Logistika a řízení skladů se v posledních několika letech značně změnily: od shánění skladových karet po aukce na internetu, GPS, čárové kódy, RFID, roboty a automatické manipulátory. Logistika, sklady a dopravní prostředky se vyvinuly z jednoduchého řetězce po sítě, které umožňují globální řešení. Přesto mnoho výzev zůstává a právě informační systémy zaměřené do oblastí SCM, interní logistiky a WMS dokážou postupně vyplňovat současné mezery, popř. nabízet komplexní řešení.

Radim Adam