Aktuální vydání

celé číslo

07

2021

Automatizace řízení dopravy a infrastruktury, nabíjecí stanice, autonomní vozidla

celé číslo

WAGO-I/O-SYSTEM podporuje EtherCAT

V průmyslu stále rostou požadavky na řídicí systémy schopné pra­covat rychle a v reálném čase. Jako odpověď společnost Wago vy­vinula a přidala do sortimentu svého modulárního řídicího systému Wago-I/O-System sběrnicový modul pro EtherCAT. Nový modul umožňuje uživatelům těžit současně z výhod sběrnice EtherCAT i flexibility Wago-I/O-System.
 
Komunikační jednotka obsahuje EtherCAT Slave Controller, který řídí veškerou výměnu dat s připo­jenou jednotkou EtherCAT Master. Velké rychlosti a spolehlivosti pře­nosu dat je dosahováno hardwaro­vou realizací nižších úrovní komunikace. Při zpracování dat se z tele­gramu extrahují jen data, která jsou relevantní pro komunikační modul, přičemž současně se zpracováva­jí provozní data k odeslání. Cyk­lická i acyklická komunikace i ko­munikace typu „mailbox“ mohou být zpracovávány prostřednictvím CoE (CAN-over-EtherCAT). Vzhledem k automatickému adresování a integraci souborů EDS (Electronic Device Sheets) do inženýrské­ho prostředí řídicí jednotky EtherCAT Master je uvedení do provo­zu snadné a rychlé.
 
Oba konektory RJ-45, vstupní i výstupní, jsou umístěny na čelní straně modulu, což usnadňuje zapojení sběrnice.
 
WAGO Elektro, spol. s r. o., tel.: 261 090 142, www.wago.cz, e-mail: ondrej.dolejs@wago.com