Aktuální vydání

celé číslo

12

2022

Automatizace výrobních, montážních a balicích strojů a linek

Elektrické, pneumatické a hydraulické pohony

celé číslo

Výrobky pro bezpečné a spolehlivé stroje a zařízení

číslo 8-9/2003

Výrobky pro bezpečné a spolehlivé stroje a zařízení

Bezdotykové indukční bezpečnostní spínače

Spínače GI 5002 a GM 503S reagují na ocel ST37 (přibližně odpovídá české normě 11 373). Nepoužívají speciálně kódovaný a přesně k nim orientovaný protikus; tím odpadají náročné montážní práce vyžadující jeho přesné nasměrování. Konstrukce spínačů zaručuje velkou odolnost vůči vibracím a rázům. Jsou zabezpečeny proti nežádoucí manipulaci, protože spínací oblast je hlídána prostorově i časově. Záměrně bylo upuštěno od indikace spínacího stavu pomocí LED, čímž byla případná nežádoucí manipulace podstatně ztížena. Vstupní a výstupní signály spínačů odpovídají normě DIN EN 61131-2 (resp. ČSN EN 61131-2 – Programovatelné řídicí jednotky, část 2: požadavky na řízení a zkoušky); to zaručuje plnou kompatibilitu s programovatelnými automaty. Spínače jsou určeny k hlídání chráněných zařízení, a poněvadž umožňují realizovat „pseudosériové“ propojení, je možné s minimálním rozsahem kabeláže propojit a tím chránit prostorově velmi rozlehlá zařízení. Senzory jsou certifikovány podle EN 954-1 (Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní části řídicích systémů, část 1: všeobecné zásady pro konstrukci) pro zařízení kategorie 3. Chyby, jako např. přerušení cívky rezonančního obvodu vlastního senzoru, zkraty, přerušení vodičů a vadné součástky, jsou rozpoznány vlastními hlídacími obvody spínače.

Bezpečnostní vyhodnocovací jednotky

Každý z celkem pěti typů jednotek G15001 až G15005 představuje redundantní systém pro zpracování informací z připojených bezpečnostních spínačů, popř. řetězců spínačů. Běžně může být v jednom řetězci „pseudosériově“ pospojováno až 64 bezpečnostních spínačů. Vyhodnocovací jednotka je napájí, hlídá jejich správnou funkci a vyhodnocuje spínací stav. Jestliže jsou všechny bezpečnostní spínače plně funkční, správně utlumeny a externí kontakty zpětného hlášení jsou sepnuty, vyhodnocovací jednotka sepne výstup. Zabezpečený stav s rozepnutým výstupem vyhodnocovací jednotky nastává tehdy, jsou-li vstupy jednotky odpojeny.

Obr. 1.

Diagnostický přístroj pro hlídání provozního stavu valivých ložisek Efector Oktavis

Poškození valivých ložisek strojů je za provozu rozpoznáno zpravidla až tehdy, kdy se poškození projeví nápadným hlukem. Zpozoruje-li obsluha tuto skutečnost a stroj odstaví, vznikne škoda způsobená neplánovaným prostojem; následně je zpravidla nutná okamžitá oprava. Jestliže však obsluha hluk vadného ložiska nezpozoruje, může nastat destrukce celého stroje a v důsledku toho vznikne velká materiální škoda.

Uvedený diagnostický přístroj je určen pro diagnostiku valivých ložisek. Pracuje na principu vyhodnocení spektra kmitočtů pomocí frekvenční analýzy. Je snímán zvuk způsobovaný chvěním tělesa, v němž je ložisko uloženo; je změřeno frekvenční spektrum tohoto zvuku a vyhodnocen stav valivého ložiska. Nastane-li zřejmá závada ložiska, přístroj sepne výstup 1 a signalizuje tuto skutečnost rozsvícením žluté varovné LED. Uživatel tak získá první informaci o stavu ložiska, popř. ložisek v hlídaném stroji a může s předstihem přijmout příslušná opatření. Pokud uživatel na toto varování nereaguje, postupuje zpravidla poškození ložisek progresivně dále, až dosáhne nebezpečného stavu, který je hlášen sepnutím výstupu 2 a signalizován rozsvícením červené LED. Na tento stav by měl uživatel reagovat okamžitě, aby zabránil škodám, které by mohly velmi brzy nastat.

Měření spotřeby a úniků tlakového vzduchu

Přístroj pracuje na kalorimetrickém principu a měří objemový proud vzduchu nezávisle na jeho teplotě a tlaku. Velký dynamický rozsah měření umožňuje bezpečně zjistit i sebemenší úniky tlakového vzduchu, které vznikají např. v propojovacích spojích, ventilech, tlakových hadicích apod. Snímač, tj. senzor, elektronika, displej, programovací tlačítka, konektorové propojení a další části, jsou uloženy v plastovém krytu, který je mechanicky spojen s měřicí dráhou, tvořenou trubicí určité délky. Toto uspořádání zaručuje velkou přesnost a reprodukovatelnost měření. Obr. 2. Doporučená kvalita měřeného tlakového vzduchu by měla odpovídat parametrům podle normy ČSN ISO 8573-1 (Stlačený vzduch pro všeobecné použití, část 1: nečistoty a třídy jakosti): prašnost – třída 1 (0,1 µm, 0,1 mg/m3), voda/kondenzát – třída 4 (+3 °C, 6 g/m3), obsah zbytkového oleje – třída 1 (0,013); měřič není určen pro jiná plynná média než vzduch a pro relativní vlhkosti větší než 90 %.

Z nového čtyřmístného displeje LED a dalších signalizačních LED, indikujících stav přístroje, je možné přímo na místě získat mnoho důležitých informací o provozu, jako např. špičkovou spotřebu, okamžitou hodnotu spotřeby, popř. lze zjistit spotřebu tlakového vzduchu za určitou, předem definovanou dobu. Všechny spínací nebo poplachové hodnoty je možné jednoduchým způsobem naprogramovat pomocí tlačítek, popř. vyvolat nastavení uložené v paměti. Aby bylo zabráněno nežádoucímu přestavení naprogramovaného nastavení, je možné snímač uzamknout elektronickým zámkem.

Optické senzory

Nová řada optických senzorů řady OJ je určena pro potravinářský průmysl a průmyslovou automatizaci. Senzory OJ vynikají mimořádnými vlastnostmi, jako např. velkou odolností proti chemikáliím. Při výrobě jsou použity nové speciální materiály. Moderní výrobní technologie umožnila zmenšit rozměry senzorů na minimum. Kryty jsou zhotoveny z materiálu ABS a optické čočky ze skla. Viditelné světlo dovoluje senzory při jejich uvádění do provozu přesně nasměrovat. Všechny senzory mají stejné rozměry a jsou nabízeny ve dvou konstrukčních provedeních, s optikou umístěnou buď na čelní, nebo na boční straně pouzdra senzoru, což podstatně rozšiřuje možnosti jejich aplikace. K dispozici jsou jednocestné světelné závory s dosahem 10ětelné závory s polarizačním filtrem s dosahem 2Laserové optické senzory jsou určeny pro průmyslovou automatizaci, montážní a manipulační techniku. Vynikají vysokou přesností a jsou schopny na velkou vzdálenost zjišťovat velmi malé předměty – do průměru pouhých 0,8 mm. Viditelná světelná skvrna laserového světla na objektu nebo reflektoru usnadňuje nasměrování laserového paprsku. Všechny senzory mají stejné rozměry a jsou nabízeny ve dvou konstrukčních provedeních, s optikou umístěnou buď na čelní, nebo na boční straně pouzdra senzoru.

Obr. 3.

Pneumatický snímač PS7 pro kontrolu polohy předmětů

Přístroj je určen pro kontrolu polohy obrobků před jejich opracováním. Může být použit i v drsných provozních podmínkách s velkým znečištěním a s výskytem vysokých teplot. Polohu objektu je možné určit s přesností až 0,01 mm. Na principu měření poklesu tlaku vzduchu unikajícího z trysek je měřena vzdálenost mezi tryskami a dorazovou deskou, kterou tvoří povrch obrobku. Pomocí spínacích bodů, odvozených z tlakového signálu, jsou bezpečně, dokumentovatelně a reprodukovatelně rozpoznány nastavené vzdálenosti. Přístroj PS7 se skládá z elektronického tlakového senzoru, uloženého v hliníkovém bloku, v němž je otvor pro přívod tlakového vzduchu. Tlakový vzduch je v bloku rozveden do dvou větví pneumatického můstku, z nichž první je měřicí a druhá referenční. Měřicí větev je rozdělena do dalších dvou větví: první je přivedena na jednu stranu membrány tlakového senzoru a druhá větev je přivedena ke vzduchovým tryskám, umístěným v základně, na kterou je ukládán předmět, jehož poloha má být kontrolována. Referenční větev je rovněž rozvedena do dvou větví, z nichž jedna je přivedena na druhou, opačnou stranu membrány senzoru tlaku a druhá větev je přivedena k regulačnímu ventilu, který je tvořen kolečkem s různými otvory, omezujícími výstup vzduchu. Otáčením kolečka je možné stupňovitě měnit průřez výstupu tlakového vzduchu. Je-li v obou základních větvích můstku stejný tlak, působí i na membránu z obou stran stejný tlak, můstek je vyvážen a tlak vzduchu přicházející k tryskám je stejný jako tlak vzduchu před regulačním ventilem. Pneumatický můstek se vyváží nastavením regulačního ventilu. Výhoda této metody spočívá v tom, že můstek je nezávislý na kolísání tlaku vstupního vzduchu, dosedací plocha je tlakovým vzduchem z trysek zbavena nečistot, požadovaná vzdálenost mezi tryskami a předmětem je jednoznačně rozpoznána a jako výsledek správné polohy signalizována. Vyvážení pneumatického můstku je díky elektronické signalizaci jednoduché. Nastavené hodnoty lze elektronicky i mechanicky uzamknout.

Záznamník dat

Záznamník dat dataMonitor je ovládán pouze třemi nastavovacími tlačítky a příkazy z lehce srozumitelného menu. Nastaven a připraven k provozu je během několika minut. Má široký rozsah funkcí: např. data i dvou rozdílných senzorů s analogovými nebo binárními výstupy mohou být v časovém rozpětí až 360 dnů zaznamenána v paměti a kdykoliv zobrazena. Monitorem mohou být hlídány různé procesy a funkce, např. průběh teploty, tlaku, provozní stav apod. Základem přehledného zobrazení je velký displej LCD, na němž jsou data velmi dobře čitelná. Zobrazené křivky mohou okamžitě informovat o špičkových hodnotách, rušivých jevech a trendech průběhů. S PC si záznamník vyměňuje data pomocí rozhraní RS-232, které je integrováno v přístroji. Možnost připojit různé druhy senzorů tvoří z přístroje dataMonitor univerzálně použitelné zařízení.

Moduly Air-Box – inteligentní pneumatické systémy AS-i

Moduly AirBox patří do kategorie inteligentních ventilů určených pro pneumatické systémy a připojitelných na sběrnici AS-i. Modulární konstrukce umožňuje přímo propojit jejich elektrické a mechanické části k akčním členům. V podstatě jde o ventily umístěné v jednom krytu, stejného provedení jako standardní moduly, s integrovaným rozhraním k napojení na AS-i. Moduly AirBox je možné mechanicky spojit s téměř každým spodním dílem vazebního modulu. Většina akčních členů je běžně řízena ventily v uspořádání 3/2 nebo 5/2. Jsou opatřeny jednopolohovými nebo dvoupolohovými senzory, obvykle indukčními spínači nebo magnetickými přibližovacími spínači pro pneumatické válce. Moduly AirBox jsou vhodné pro běžné použití v pneumatických systémech.

Další nabídka

Kromě uvedených přístrojů budou zájemci ve stánku firmy ifm electronic na MSV v Brně informováni o nových indukčních senzorech s certifikací ATEX a s korekčním faktorem 1, o senzorech určených pro mobilní provoz, senzorech pro farmaceutický a potravinářský průmysl a o senzorech s velkou spínací vzdáleností a malými rozměry. Dále zde budou prezentovány miniaturní magnetické spínače pro hydraulické a pneumatické válce, nové rotační absolutní a přírůstkové snímače různých konstrukčních provedení, hladinoměry určené pro výrobu a zpracování plastů a strojírenství a pro explozivní prostředí s osvědčením ATEX; nakonec to budou senzory proudění, tlaku a teploty, přístroje pro průmyslovou komunikaci AS-i, řídicí systémy a jejich komponenty, spínané zdroje napájení a zdroje napájení pro AS-i.

Ing. Oldřich Klos,
ifm electronic

ifm electronic s. r. o.
U Křížku 571
252 43 Průhonice
tel.: 267 990 211
fax: 267 750 180
e-mail: info.cz@ifm-electronic.com
http://www.ifm-electronic.cz

Inzerce zpět