Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Výkonný a spolehlivý transparentní systém pro malé i rozsáhlé aplikace

číslo 5/2002

Výkonný a spolehlivý transparentní systém pro malé i rozsáhlé aplikace

Obr. 1.

Transparent Factory je systémové řešení společnosti Schneider Electric, které, jednoduše řečeno, poskytuje všechny potřebné informace z řízeného procesu všem zainteresovaným lidem a na libovolném místě. Pro výrobu a management podniku je jeho přínos v otevřenosti a dostupnosti potřebných dat v různých aplikacích a podnikových systémech, pro sekci údržby v informovanosti o stavu provozovaných zařízení. Navíc má každý uživatel možnost přístupu k informacím, které právě potřebuje, a není nutné, aby se probíral spoustou nepotřebných dat. Celé řešení lze aplikovat přesně podle nároků všech uživatelů (operátorů, managementu, údržby apod.). Společnost Schneider Electric patří mezi světové výrobce automatizačních prostředků, řídicích systémů, operátorských stanic a dalších produktů, na nichž je Transparent Factory postavena.

Koncepce
Řídicí systémy, moduly vstupů a výstupů, operátorské stanice, měniče frekvence, ochrany, jističe a další prvky jsou vybaveny komunikačním rozhraním Ethernet TCP/IP s integrovanou funkcí webového serveru.

Zařízení, která řídí provoz podniku, jsou připojena na jednotný typ komunikační sběrnice Ethernet, po které vzájemně komunikují průmyslovým komunikačním protokolem Modbus TCP/IP rychlostí 10 nebo 100 Mb/s. Tato zařízení, zvláště řídicí systémy, mohou tvořit i tzv. koncentrátor, na který jsou připojena ostatní zařízení nižších úrovní, jež komunikují na jiném typu sběrnice – např. doposud provozovaná zařízení, která nemají vlastní rozhraní pro Ethernet.

Aplikace Web Server obsahuje grafickou interpretaci dat v takové podobě, v jaké je vidí uživatel na svém počítači. Tuto funkci však mohou využít nejen na operátorském pracovišti v dispečinku, ale možnost napojit se na libovolné zařízení a sledovat tak provozní, diagnostická a jiná data ve stejné podobě, jak jsou uložena v aplikaci Web Server, mají všichni uživatelé podnikové sítě s definovaným přístupem. Tak lze sledovat provoz a údaje o výrobě z libovolného počítače, není nutné instalovat žádný další software a vynakládat nadbytečné finanční prostředky. Všechny informace jsou k dispozici prostřednictvím prohlížečů Internet Explorer, Netscape nebo jiných webových prohlížečů.

Obr. 2.

Řešení je proto spolehlivé a odolné proti nežádoucím vlivům, např. kolizím a výpadkům podnikové sítě. Uživatelé totiž komunikují s modulem Web Server a nemají přístup na vlastní procesor řídicí jednotky daného zařízení, která zajišťuje plynulý chod procesu. Web Server si po vnitřní sběrnici plynule vyměňuje s procesorem aktuální data, stejně jako s jinými moduly. Provozem Web Serveru nedochází k žádnému zpomalení řídicí jednotky uvažovaného zařízení ani k zatížení řídicí jednotky na úkor řízení procesu.

Otevřenost
Popisovaný způsob řešení lze aplikovat v libovolném provozu a na jakékoliv topologii sítě a také přenášet data do libovolné aplikace, kterou jsou pracovníci zvyklí běžně používat (Excel, Word apod.). Jednoduše lze tento systém zavést do podnikových systémů MES, ERP apod. Celé řešení unifikuje způsob interpretace a přenosu dat do různých podnikových úrovní při téměř nulových výdajích na rozšiřování celého systému.

Transparent Factory je koncepce založená na produktech Schneider Electric, nicméně v nabídce jsou také komponenty pro připojení jakéhokoliv zařízení a jeho zahrnutí do celkové koncepce projektu. Provozovateli se tak nabízí možnost využít stávající zařízení.

Obr. 3.

Výhody
Provozní, diagnostická, ale i statistická a jiná data jsou přístupná všem uživatelům nejen z kanceláře, ale v podstatě z libovolného místa podniku nebo přes telefonní, popř. jiné připojení.

Včasným diagnostikováním stavu všech provozovaných zařízení, řídicích systémů, elektrických pohonů, ochran apod. lze předejít porušení zařízení a tak uchránit vynaložené investice. Následně je možné dosáhnout zvýšení spolehlivosti a plynulosti výroby vyloučením oprav nebo alespoň omezením jejich množství.

Použití
Zprvu by se mohlo zdát, že řešení Transparent Factory je určeno do velkých podniků, které jsou vybaveny podnikovými sítěmi a vlastním informačním systémem. Skutečnost je však jiná. Řešení Transparent Factory lze využít od nejmenší aplikace v podobě samostatného stroje nebo výrobní linky až po velký podnik.

Pro malé aplikace zde můžeme jmenovat řešení s řídicím systémem TSX Micro, který je určen pro malé a středně velké procesy. Tento systém lze, podobně jako výkonnější typové řady, vybavit komunikačním modulem Ethernet TCP/IP s vestavěnou funkcí Web Server. Mimo jiné tento modul sám o sobě obsahuje funkci RAS (Remote Access Server), což umožňuje přímé připojení libovolného modemu na bázi sériové komunikace. Není tedy nutné konfigurovat externí zařízení, které bude zajišťovat vzdálený přístup na komunikační síť Ethernet TCP/IP.

Zhodnocení
Z předcházejícího textu je jednoznačné, že koncepce řešení Transparent Factory je určena nejen do velkých „bohatých“ podniků a velkých provozů, ale také pro malé a střední podnikatele. Je to také výborné řešení pro dodavatele strojů nebo malých výrobních linek – tímto způsobem mohou dodavatelé na dálku sledovat technický stav zařízení, ale také nastavovat parametry přímo při chodu zařízení. Lze tedy konstatovat, že původní koncepce Transparent Factory je nyní rozšířena do celkové koncepce Transparent Ready.

Ing. Martin Červinka,
vedoucí segmentu Automatizace,
Schneider Electric CZ, s. r. o.

Schneider Electric CZ, s. r. o.

Technická podpora
tel.: 0362/76 63 33
e-mail: tp@cz.schneider-electric.com

Praha - Thámova 13, 186 00 Praha 8
tel.: 02/81 08 81 11, fax: 02/24 81 08 49

Brno - Mlýnská 70, 602 00 Brno
tel.: 05/43 42 55 55, fax: 05/43 42 55 54

http://www.schneider-electric.cz

Inzerce zpět