Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Výhody systémů RFID od společnosti Turck

Společnost Turck uvedla na trh svůj první systém radiofrekvenční identifikace (RFID) již před třemi lety a ne náhodou šlo o systém původně navržený k využití ve výrobních zařízeních a montážních linkách.

Má-li být nově pořizovaná technika přínosem, je vždy bezpodmínečně nutné spočítat veškeré vynaložené investice a dobu jejich návratu ROI (Return On Investment). Výrobní a montážní linky, které jsou primárním místem vzniku nového produktu, mohou zásadně ovlivnit výkonnost celého výrobního řetězce. A právě pro ně společnost Turck vyvinula typovou řadu vysoce odolných průmyslových komponent RFID.

Odolnost

Komponenty mají krytí IP67 (IP69) a jejich vnitřní elektronika je kompletně zalita, a proto jsou odolné proti poškození vibracemi či nárazy. Použité materiály odolávají většině chemických látek používaných v průmyslové výrobě.

Kromě mechanické a chemické odolnosti je důležitá i funkční odolnost systému. Systém BLident (obchodní název systému RFID společnosti Turck) využívá frekvenci 13,56 MHz a splňuje požadavky normy ČSN ISO/IEC 15693. A právě komunikační frekvence má vliv na základní vlastnosti, jež jsou v průmyslové výrobě tak důležité. Jde o první předpoklad k dosažení dobrých výsledků ve výpočtu ROI – málo odolné, poruchové komponenty budou záhy narušovat předpoklady návratu investic.

Implementace

Dále je nutné zvážit způsob integrace nové automatizační techniky do existujících či nově vznikajících výrobních zařízení a linek. Snahu o brzký návrat investic by negativně ovlivnila velká pořizovací cena složitých komunikačních systémů či velkého množství specializovaných komponent. Proto je systém BLident modulární a může účinně komunikovat s programovatelnými automaty a průmyslovými počítači mnoha výrobců, ale také pomocí vestavěného procesoru samostatně řešit některé jednodušší automatizační úkoly. Kromě prvků RFID je možné do systému BLident začlenit také prvky klasického sběru dat a řízení v podobě vstupně-výstupních modulů.

Přínosy techniky RFID

Přínosy využití komponent RFID ve výrobě z hlediska zkrácení ROI jsou:

  • zkrácení pracovního taktu – rychlá a automatická detekce výrobku či nástroje umožní zkrátit takt celého stroje nebo linky,
  • zvýšení variability výroby – jedna linka je schopna produkovat několik typů výrobků bez časově náročných přechodů mezi výrobními sériemi,
  • zajištění kvality – neustálé sledování jednotlivých pracovních úkonů zaručí kompletní přehled o výrobě, a tak lze včas zrušit další výrobní kroky na neshodném výrobku a zajistit zlepšení celkové kvality výroby,
  • zlepšení výrobní logistiky – znalost aktuálního postupu výroby umožňuje dynamicky plánovat zásobování výrobní linky mate­riálem,
  • snížení rizika poškození výrobních prostředků – strojovou kontrolou použitých nástrojů (např. forem, obráběcích nástrojů) a přípravků (např. držáků, upínek) lze minimalizovat riziko možného poškození výrobního zařízení, a tím i nutnost odstávky a vícenákladů.

Příklady z praxe

Jedním z příkladů využití techniky RFID je provoz na výrobu brzdových obložení. Potřebné směsi jsou do výrobních zařízení dodávány manuálně. Zavedením čipů RFID na zásobníky, které umožňuje porovnávat množství směsi s plánovanými hodnotami uloženými v centrální databázi, došlo k výrazné úspoře materiálu, času, elektřiny a také ke zlepšení kvality výrobku.

Systémy RFID mohou pomoci řešit mnohé problémy i v potravinářském průmyslu. V procesu využívajícím čipy RFID umístěné na masných výrobcích tak lze např. monitorovat původ suroviny, včetně data porážky zvířete, polohu a pohyb polotovaru mezi výrobními provozy, množství polotovarů ve výrobě a postup jejich zpracovávání. To představuje velké zlepšení kvality a úspory.

Třetím ukázkovým příkladem je využití RFID ke sledování absolutní polohy vykládacího jeřábu. Jde o pohyby na velké vzdálenosti, u nichž přesnost není nikterak kritická. Použití inkrementálních snímačů s lankovým či jiným převodem je složité a nákladné. Snímače jsou až zbytečně přesné, ale také náchylné na poškození. Naproti tomu komponenty RFID dokážou dodat řídicímu systému jeřábu veškeré potřebné informace, jsou vysoce odolné a pracují bez údržby. Využívána je přitom jednoduchá vlastnost RFID – na čip lze zapsat libovolnou informaci. Tou je v tomto případě informace o poloze čipu na výrobním zařízení. Jedna čtecí a zapisovací hlava je potom schopna při pohybu okolo čipu zjistit absolutní hodnotu polohy vykládacího jeřábu.

Na závěr

Společnost Turck, s. r. o., nabízí v rámci svých bezplatných služeb zpracování návrhu řešení dané úlohy pomocí techniky RFID, předložení cenové nabídky a vyzkoušení funkčního principu u zákazníka. Při realizaci poskytuje kompletní dodávku hardwaru a softwaru, zajišťuje uvedení do provozu a napojení na informační systém zákazníka.

(TURCK, s. r. o.)

Obr. 1. Schéma systému BLident od společnosti Turck