Aktuální vydání

celé číslo

12

2022

Automatizace výrobních, montážních a balicích strojů a linek

Elektrické, pneumatické a hydraulické pohony

celé číslo

Výběr zprogramu doprovodných odborných akcí 45. MSV a 2. mezinárodního veletrhu dopravy a logistiky

číslo 8-9/2003

Výběr zprogramu doprovodných odborných akcí 45. MSV
a 2. mezinárodního veletrhu dopravy a logistiky

Výběr je sestaven podle údajů společnosti Veletrhy Brno, a. s., ke dni 23. 7. 2003. Místa konání jednotlivých akcí jsou uvedena kódy: A3 – pavilon A3, AB – Administrativní budova BVV, ABC II – Business center II, KCB – Kongresové centrum Brno, PC – Press Centrum (ve vstupním objektu do pavilonu E). Zkratka og znamená odborný garant, oz organizační zabezpečení. Pokud není uvedeno jinak, organizuje akci Kongresové centrum Brno, a. s.

15. 9. 2003 (pondělí)

9.30–16.00: Stav přípravy novelizace energetických zákonů a vyhlášek a účinnost užití energie v průmyslu (seminář; AB, sál č. 102; og + oz: Asociace energetických manažerů):

 • Stav novelizace zákona č. 458/2000 Sb. v oblasti elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství.
 • Postavení ERÚ v novelizované energetické legislativě.
 • Stav novelizace zákona č. 406/2000 Sb.
 • Stav přípravy zákona o obnovitelných zdrojích energie.
 • Podpora energetických auditů v průmyslu z programu ČEA.
 • Přístup SEI k uplatňování energetické legislativy.
 • Pohled zadavatele na energetický audit v průmyslovém podniku.
 • Pohled auditora na energetický audit v průmyslovém podniku.

16. 9. 2003 (úterý)

9.00–13.00: ITS a řízení dopravy (seminář; PC; og + oz: Centrum dopravního výzkumu):

 • Systémy pro TCC.
 • Vybavení silničních ústředen pro silniční dopravu.
 • Regionální projekt řízení dopravy v oblasti Mnichova.

9.00–15.00: ENVIKONGRES 2003 – sekce A (kongres; KCB, sál A; og: ECO – Management s. r. o., Kongresové centrum Brno, a. s.):

 • IPPC a české strojírenství při vstupu do EU.

9.00–16.00: Obnovitelné zdroje energie a úspory energie – směry vývoje v EU a ČR (seminář; KCB, sál E; og: Český svaz zaměstnavatelů v energetice – ČSZE).

9.00–16.00: Logistika – integrující činitel při rozšiřování EU (seminář; AB sál č. 102 + 103; og + oz Česká logistická asociace):

 • Přínos evropské dopr. politiky pro efektivnost dod. řetězců.
 • Informační role logistiky a ElA v procesu sjednocování Evropy.
 • Odraz vstupu EU na organizačně ekonomickou strukturu poskytovatelů logistických služeb.
 • Předpoklady pro integraci přepravní infrastruktury do logistických struktur Evropy.
 • Informatika v podmínkách globalizace logistických řetězců.
 • Praktická doporučení a zkušenosti z firemní praxe zaměřená na řešení problematiky vstupu do EU.

9.30–13.30: Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků: Role strategického řízení ve strojírenském podniku (4. mezinárodní konference; KCB, sál B; og: Svaz výrobců a dodavatelů strojírenské techniky a ČVUT Praha, Fakulta strojní):

 • Vybrané problémy tvorby a implementace strategií.
 • Strategické cíle podniku a cesty k jejich naplnění.
 • Strategicky orientované cílové informace a jejich odraz v manažerském účetnictví.
 • Role strategického řízení ve strojírenském podniku.
 • Strukturní model cílových nákladů výrobku.
 • Strategické řízení prodeje obráběcích a tvářecích strojů.
 • Hodnocení strategických investic.
 • Strategické řízení a plánování v TAJMAC-ZPS Zlín.

10.00–16.00: Systémy pro řízení a vizualizaci technologických procesů a správu budov – Wizcon (seminář; KCB, sál F; og: IMC Zlín, a. s.).

13.30–16.00: ENVIKONGRES 2003 – sekce B (kongres; KCB, sál D; og: ECO – Management s. r. o., oz: Kongresové centrum Brno, a. s.):

 • IPPC a české strojírenství při vstupu do EU – Technologie typu BAT.

15.00–18.00: First Tuesday Brno: Elektronický obchod mezi podniky (neformální setkání profesionálů s odborným programem; BC II; og + oz: VIP park.cz, s. r. o.).

17. 9. 2003 (středa)

9.00–16.00: 3. celostátní setkání elektrotechniků – 1. den (KCB, sál A; og: Český normalizační institut Praha; oz: L. P. Elektro s. r. o.):

 • Shoda technických norem České republiky a Evropské unie.

9.00–16.00: Prezentace oboru obráběcích strojů (seminář; KCB, sál B; og: Svaz výrobců a dodavatelů strojírenské techniky):

 • Zahraniční spolupráce v oblasti obráběcích strojů.

10.00–14.00: Průmyslové fórum 2003 – V. ročník (AB, sál č. 102; og: Computer Agency o. p. s.):

 • Změny v podnikatelském prostředí při vstupu ČR do EU.
 • Programy a projekty MPO v ČR a EU.
 • Strategický informační management podniku.
 • Ekonomika podnikatelského prostředí.

10.00–16.00: Vytvoření mezinárodní sítě ve strojírenství za účasti firem a svazů ze Saska, Durynska, Česka a Maďarska (PC; oz: Česko-německá obchodní a průmyslová komora):

 • Automatizace a modernizace tvářecích strojů v lisovnách.
 • Nákupní pool ve strojírenství.
 • Internetová platforma Technologické centrum ve strojírenství.
 • Vytvoření přeshraničního transferového centra pro výrobní techniku.
 • Speciální nákladní auto pro zemědělské produkty na 2012.30–16.00: Informační systémy na podporu spedice a logistiky (seminář; KCB, sál F; og: IMC Zlín).

14.00–17.00: Možnosti českých podniků k zapojení do výzkumných a vývojových programů zemí EU (diskusní fórum; A3, sál Morava; og: Technický týdeník; oz: Expo Data spol. s r. o.).

18. 9. 2003 (čtvrtek)

9.00–13.00: Nové formy státní podpory pojištění a financování (seminář; AB, sál č. 102; og + oz: Exportní garanční a pojišťovací společnost, a. s. (EGAP) a Česká exportní banka, a. s. (ČEB)).

9.00–16.00: 3. celostátní setkání elektrotechniků – 2. den (KCB, sál A; og: Český normalizační institut Praha; oz: L. P. Elektro s. r. o.):

 • Bezpečnost el. zařízení v investiční výstavbě a při rekonstrukcích.

9.30–12.30: ISO 9000 – rychlá a efektivní cesta k certifikaci Vaší firmy (seminář; AB, sál č. 103; og + oz: Český lodní a průmyslový registr s. r. o.).

10.00–13.00: Česká energetika před vstupem ČR do Evropské unie (konference; A3, sál Morava; og: Český svaz zaměstnavatelů v energetice): Energetika a silnoproudá elektrotechnika.

19. 9. 2003 (pátek)

9.00–16.00: 3. celostátní setkání elektrotechniků – 3. den (KCB, sál A; og: Český normalizační institut Praha; oz: L. P. Elektro s. r. o.):

 • Elektrická zařízení pro zajištění bezpečnosti strojírenských výrobků v souladu s evropskou směrnicí 98/37/EC.
 • Přebírání dokumentů CEN/CENELEC do práv. předpisů ČR.

(ed)

Inzerce zpět