Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Vodárenství – významný segment trhu pro firmu Vacon

Vysoko nad Prahou, ve 24. patře hotelu Corinthia Towers, se 12. března 2009 usku­tečnil vodárenský seminář, který společnost Vacon Czech Republic uspořádala při příle­žitosti otevření divize vodárenství. Pozvaní představitelé vodárenských firem se sezná­mili s tím, jak jim mohou měniče frekven­ce firmy Vacon usnadnit realizaci projektů. Cílem semináře bylo představit firmu Vacon novým partnerům a těm současným poskyt­nout užitečné informace. Pozvání na seminář přijali představitelé několika významných fi­rem působících na českém a slovenském trhu.
 
Seminář zahájil Heikki Salo, obchodní ředitel firmy Vacon pro Evropu. Představil Vacon jako společnost, která se celých pat­náct let své existence plně zaměřuje na mě­niče frekvence, nerozptyluje se jinými obo­ry, a proto může dosahovat skutečné kvali­ty. Firma působí na třech kontinentech světa a každý rok investuje 6 % svého obratu do výzkumu a vývoje. Ředitel společnosti Vacon s. r. o. Ing. Roman Patzelt prezentoval zamě­ření české pobočky Vacon na prodej a ser­vis produktu a spolupráci se systémovými integrátory a partnery pro oblast vodáren­ských aplikací. Bc. Martin Silágyi (obr. 1), obchodní zástupce společnosti Vacon s. r. o., vyzdvihl jedenáct největších předností mě­ničů frekvence firmy Vacon. Aby uvedené charakteristiky utkvěly návštěvníkům dobře v paměti, byly demonstrovány dvěma mimy, kteří svým vystupováním přesvědčivě napo­dobovali roboty (obr. 2).
 
Vedle dobré kvality a spolehlivosti, dosa­hované mimo jiné výběrem kvalitních kom­ponent a funkčními testy všech vyrobených měničů, je dalším důležitým parametrem níz­ké rušení v síti. Měniče jsou také velmi odol­né, mohou pracovat v nepříznivém prostředí, např. za přítomnosti sirovo­díků nebo při vysokých tep­lotách a za vibrací. Všechny měniče frekvence Vacon NX splňují požadavky na odol­nost EMC (norma EN 61800-3 (2004)).
 
Pro využití měničů je dů­ležité jejich kompaktní pro­vedení a malé rozměry. Mě­niče jsou dodávány ve verzi pro montáž na stěnu nebo do rozváděče s krytím IP21 nebo IP54. Oblast využití rozšiřu­je možnost ovládat a moni­torovat měniče prostřednic­tvím internetu. Přístroje jsou dodávány v širokém rozpětí výkonů (0,25 až 5 300 kW), chlazené vzduchem nebo ka­palinou a s přizpůsobitelnými I/O. Uživatelé ocení rovněž modulární konstrukci měničů frekvence Vacon (obr. 3).
 
Využití měničů frekvence přispívá k lep­ší energetické účinnosti, a tím i ke snižování emisí CO2. Pro životní prostředí je také příz­nivé, že se při výrobě používají bezolovnaté desky a nové typy kondenzátorů bez toxického elektrolytu. K úspoře nákladů přispívají takové vlastnosti, jako je rekuperace energie zpět do sítě, regulace účiníku či optimalizace spotře­by energie podle zatížení (úspory 5 až 10 %).
 
Kvalitní servis firmy Vacon zahrnuje ne­jen nepřetržitý provoz servisního centra, kte­ré opravuje měniče v záruce i po uplynutí zá­ruční doby, ale i možnost zapůjčit náhradní měniče, pravidelnou údržbu a čištění doda­ných měničů. Služby jsou poskytovány podle individuálních servisních smluv. Poboč­ka v České republice se opírá o dobrý tým pracovníků, kteří poskytují tyto služby často přímo u zákazníků.
 
Na závěr semináře vystoupil ředitel prode­je Ing. Igor Vachálek a označil nabídku měni­čů firmy Vacon za nejúplnější na trhu. Jejich spolehlivost je umocněna snadnou dostupnos­tí náhradních dílů. Poté dodal: „Naši partne­ři jsou pro nás hlavní motivací k tomu, stát se ještě lepší firmou, nabízet lepší služby.“
 
Více informací zájemci naleznou na adre­se www.vacon.cz.
(Vacon)
 
Obr. 1. Bc. Martin Silágyi, obchodní zástupce firmy Vacon v České republice, popisoval hlavní charakteristiky měničů frekvence Vacon
Obr. 2. Mimové přestrojení za roboty demon­strují při přednášce Bc. Martina Silágyiho, jak kompaktní a skladné jsou měniče frekvence firmy Vacon
Obr. 3. Měniče frekvence Vacon jsou navrženy v modulárním provedení