Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Vírový průtokoměr Optiswirl úspěšně prošel testy v nezávislé laboratoři Pigsar

Kalibrační laboratoř průtokoměrů s vysoko­tlakou měřicí tratí Pigsar v Dorstenu (www.pig­sar.de), provozovaná společností EON Ruhrgas AG (www.eon-ruhrgas.com), je současně také národní laboratoří SRN pro ověřování měřidel objemového průtoku zemního plynu ve vyso­kotlaké potrubní soustavě. Laboratoř Pigsar pracuje ve spolupráci s německým metrolo­gickým institutem PTB a pod jeho vedením, a funguje proto jako nezávislá laboratoř pro kalibraci a ověřování objemových průtokomě­rů pro měření zemního plynu.
 
Optiswirl 4070 C DN150 PN40 je vírový objemový průtokoměr s integrovanou kom­penzací tlaku a teploty od firmy Krohne (viz KOMP, P.: Optimální vírový průtokoměr: Krohne Optiswirl 4070; Automa, 2007, č. 8, s. 38–39). Tento průtokoměr prošel v uve­dené laboratoři testy, které ověřily přesnost měření průtoku zemního plynu v tzv. normál­ních metrech krychlových (tj. přepočtených na normální tlak a teplotu) za jednotku času. Jako referenční zařízení byl použit turbíno­vý průtokoměr. Uskutečnily se dvě série tes­tů při tlacích 1,6 a 4,1 MPa; zemní plyn byl přitom odebírán přímo ze sítě EON. Výsled­ky předčily očekávání: při tlaku 1,6 MPa se údaje testovaného průtokoměru lišily od refe­renčních o ±0,24 %, přičemž nejistota měření byla ±0,15 %. Při tlaku 4,1 MPa byla nejisto­ta měření stejná, ale odchylka od referenčních hodnot byla jen ±0,135 %. Povolená odchyl­ka pro tuto kategorii přístrojů je přitom 1 %.
 
Zvýšení přesnosti měření zemního plynu přináší zákazníkům nemalé finanční úspory, které vrátí investice do měření během něko­lika měsíců.

(Bk)