Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

Verifikátor Opticheck pro magnetickoindukční průtokoměry Krohne

Verifikátor Opticheck pro magnetickoin­dukční průtokoměry Krohne je zárukou správného měření průtoku ve vodním hos­podářství a v dalších odvětvích se zvýšený­mi požadavky na přesnost.

 

Úvod

Magnetickoindukční průtokoměry se k měření průtoku ve vodním hospodářství používají desítky let. Firma Krohne v roce 2004 jako první na světě představila unikát­ní typ převodníku pro magnetickoindukční průtokoměry řady IFC 300, který se vyzna­čuje pokročilou diagnostikou umožňující pe­riodicky ověřovat linearitu převodníku, naru­šení tvaru rychlostního profilu, izolační stav budicích cívek a stav elektrod za provozu bez přerušení procesu měření.
 
Požadavky na přesné a spolehlivé měře­ní průtoku ve vodním hospodářství stále ros­tou. Jednou z cest, jak zajistit přesnost měření průtokoměru v mezích udávaných výrobcem, jsou periodické kontroly průtokoměru vhod­nými servisními nástroji. Převratnou novin­kou je verifikátor pro magnetickoindukční průtokoměry Opticheck, který byl vyvinut zejména pro použití ve vodním hospodář­ství a pro potřeby vodárenských společností.
 

Použití verifikátoru

Opticheck není jen servisní nástroj, ale pl­nohodnotný přístroj, který umožňuje nezávis­lou verifikaci magnetickoindukčních průto­koměrů firmy Krohne v souladu s požadavky mezinárodních standardů. Pravidelná kontrola magnetickoindukčních průtokoměrů verifiká­torem Opticheck provozovateli zajišťuje trvale vysokou přesnost měření průtoku a prodlužuje intervaly rekalibrace průtokoměrů na kalibrač­ní trati. Verifikovaný průtokoměr je dokonale překontrolován – prověřen je magnetický ob­vod snímače a obvody budicích cívek, obvod snímacích elektrod a všechny funkční bloky převodníku včetně výstupních signálů.
 
Výsledkem verifikace je zpráva o provede­né verifikaci včetně výsledků vykonaných tes­tů a nastavení všech programovatelných funkcí průtokoměru. Provozovatel obdrží doklad, že průtokoměr měří s odchylkou do 1 % od hod­not získaných při kalibraci vodou ve výrobním závodě před expedicí nového průtokoměru.
 
Kompletní verifikace průtokoměru trvá méně než deset minut, doba přípravy se po­hybuje v závislosti na provedení průtokomě­ru a typu převodníku od jedné do pěti minut.
 

Určení a popis verifikátoru Opticheck

Verifikátor Opticheck je určen k verifikaci všech typů magnetickoindukčních průtokoměrů firmy Krohne řady Optiflux a Waterflux s pře­vodníky IFC 050, IFC 070, IFC 100 a IFC 300 v kompaktním i odděleném provedení.
 
Vlastní verifikátor se skládá ze tří základ­ních částí: elektronické jednotky, realizující vlastní verifikaci (obr. 1), tabletu pro spuště­ní procesu verifikace a uložení jeho výsledků (obr. 2) a propojovacích kabelů k propojení verifikační jednotky s testovaným průtoko­měrem. Všechny části verifikátoru jsou na­pájeny z baterií a jsou přehledně uspořádány v přenosné brašně.
 

Obsluha a možnosti verifikátoru Opticheck

Obsluha verifikátoru je snadná a dovoluje plně využít databázi výrobce, která obsahuje údaje o nastavení a výsledcích kalibrace při výrobě průtokoměru. Při verifikaci je nutné pouze odpojit výstupy průtokoměru – není tedy nutné průtokoměr demontovat z potru­bí nebo jakkoliv omezovat nebo měnit průtok měřené kapaliny průtokoměrem. Verifikace je úplná – zahrnuje i výstupní signály a u oddě­leného provedení také kontrolu propojovacích kabelů mezi snímačem a převodníkem mag­netickoindukčního průtokoměru. Naměřené hodnoty jsou uloženy a mohou být porovná­vány při pravidelně opakované verifikaci té­hož průtokoměru.
 
Součástí programového vybavení verifi­kátoru Opticheck je rovněž znalostní databá­ze možných příčin nepřesností průtokoměrů. Jestliže průtokoměr nevyhoví požadavkům verifikačního testu, verifikátor doporučí po­stup, kterým je možné dosáhnout nápravy, a tím i opět přesného měření.
 
Pro zajištění přesnosti a spolehlivosti veri­fikace je nezbytné verifikátor Opticheck jed­nou ročně kalibrovat u výrobce. Tak je za­jištěno, že výsledky verifikace budou vždy odpovídat skutečnému stavu verifikovaného průtokoměru.
 

Závěr

Verifikátor pro magnetickoindukční průto­koměry Opticheck umožňuje rychlou a spo­lehlivou verifikaci průtokoměrů řady Optiflux a Waterflux od firmy Krohne. Provozovatel průtokoměrů získává verifikační protokol od­povídající mezinárodním standardům řízení kvality o tom, že průtokoměr měří v souladu se specifikací výrobce.
 
Verifikátor Opticheck je napájen z bate­rií a snadno se obsluhuje. Proces úplné veri­fikace netrvá typicky déle než patnáct minut a při verifikaci jsou zkontrolovány všechny části průtokoměru včetně propojovacích ka­belů mezi snímačem a převodníkem. Výsled­ky verifikace jsou ukládány do databáze a vy­užívány při opakování verifikace.
 
Verifikátor Opticheck prodlužuje interva­ly opakované kalibrace průtokoměrů na ka­librační trati a je nástrojem včasné prevence. Tím významně přispívá ke snižování nákla­dů na údržbu.
 
Verifikátor je určen pro pracovníky vodá­renských společností nebo jiných podniků, kteří využívají magnetickoindukční průtoko­měry od firmy Krohne a vyžadují periodic­ké ověření přesnosti měření průtokoměrů bez nutnosti jejich demontáže. Firma Krohne CZ nabízí verifikaci magnetickoindukčních prů­tokoměrů rovněž jako službu.
 
Podrobné technické informace o verifiká­toru Opticheck zájemci najdou na interneto­vých stránkách firmy Krohne.
 
Prodej a servis v České republice zajišťuje KROHNE CZ, spol. s r. o., se sídlem v Brně a technickými kancelářemi v Praze a Ostra­vě. Obchodně-techničtí zástupci společnosti Krohne CZ zájemcům poskytnou další infor­mace o verifikátoru Opticheck i o dalších pří­strojích firmy Krohne.
[Podklady firmy Krohne.]

 

Obr. 1. Elektronická jednotka verifikátoru Opticheck
Obr. 2. Tablet pro obsluhu verifikační jednotky