Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Veletrh Watenvi v Brně

Od 26. do 28. května 2009 se uskuteční na brněnském výstavišti komplex veletrhů Wa­tenvi, který zahrnuje patnáctou mezinárodní vodohospodářskou výstavu Vodovody – ka­nalizace, jejímž pořadatelem je Sdružení obo­ru vodovodů a kanalizací SOVAK ČR, a pat­náctý mezinárodní veletrh techniky pro tvor­bu a ochranu životního prostředí Envibrno.
 
Ukazuje se, že tohoto oboru se hospodář­ská krize zatím významně nedotýká. Svo­ji účast na veletrhu potvrdila většina před­ních společností v oboru. Oproti loňskému roku vzrostl počet nových vystavovatelů z České republiky i ze zahraničí. Velký zá­jem o novou techniku a technologické cel­ky pro vodohospodářství a ochranu životní­ho prostředí projevilo Chorvatsko, Rumun­sko a Bulharsko, odkud přijedou početné obchodní mise.
 

Nové programy na snižování spotřeby energií pro domácnosti

Státní fond životního prostředí opět při­pravuje velkou expozici s Ministerstvem ži­votního prostředí ČR. Letos představí celý Operační program Životního prostředí a nový dotační program pro fyzické osoby, který byl zahájen na jaře letošního roku. Program bude podporovat kvalitní zateplování rodinných domů, náhradu neekologického vytápění za kotle na biomasu s malými emisemi, tepelná čerpadla apod.
 

Směrnice EU a recyklace odpadů

Odpadové hospodářství patří ke zvýraz­něným oborům veletrhu, což se promítne i do připravovaného doprovodného progra­mu. Evropská unie v loňském roce přijala novou směrnici o odpadech, která se zaměřu­je na předcházení vzniku odpadů, jejich využívání, recyklaci a materiálové i energetické využití odpadů.
 
Češi se už naučili velmi dobře třídit od­pad. Dokumentují to sběrná místa, jejichž kapacita je plně využívána. Přesto má pro­dukce směsných, netříděných komunálních odpadů rostoucí trend. Co s nimi? Podle zmíněné směrnice EU budou všechny člen­ské státy povinny zajistit v maximální míře sekundární využití odpadů, bez nutnosti ko­munální odpad ukládat na skládkách. Dne 27. května 2009 se bude na výstavišti konat seminář s názvem Odpady 2009 a jak dál? – Odpad je energie. Ve většině zemí Evro­py se v současné době budují nové, moderní spalovny odpadů. Česká republika v tomto směru zaostává, neboť za posledních deset let bylo uvedeno do provozu pouze jedno nové zařízení na energetické využívání od­padů – Termizo v Liberci, které začalo fun­govat v roce 1999. Nové záměry na vybu­dování spaloven narážejí na odpor občan­ských iniciativ a sdružení a nesetkávají se s pochopením ani na ministerstvu životní­ho prostředí a u nevládních organizací. Ten­to stav je třeba změnit, protože skládky po­škozují životní prostředí mnohem více než moderní spalovny.
 

Mezinárodní konference pod taktovkou MŽP

K tradičním akcím patří doprovodná kon­ference Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje na mikroekonomické a makroeko­nomické úrovni, která se uskuteční v areálu výstaviště 25. až 27. května 2009. Organi­zátory jsou ministerstvo životního prostře­dí, Masarykova univerzita v Brně, Univer­zita Pardubice, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Vysoká škola ekonomic­ká v Praze a Vysoká škola ekonomie a ma­nagamentu v Praze.
 

Zasedání komise EUREAU

Ve dnech 25. a 26. května 2009 se pod zá­štitou SOVAK ČR uskuteční v Brně zasedání komise pro ekonomiku a legislativu Evrop­ského svazu národních asociací dodavatelů vody a poskytovatelů služeb v oblasti odpad­ních vod (EUREAU).
 
Tato komise tvoří společně s komisí pro pitnou vodu a komisí pro čištění odpadních vod základnu expertů pro oblast vodního hos­podářství v Evropě. Jejími členy jsou vybra­ní zástupci jednotlivých národních asocia­cí sdružených v EUREAU. Za SOVAK ČR, které je řádným členem EUREAU, se jednání zúčastní Aleš Kačírek ze společnosti Králo­véhradecká provozní, a. s. Cílem komise pro ekonomiku a legislativu je věnovat se aktuál­ním legislativním a ekonomickým otázkám, reagovat na změny v této oblasti a výsled­ky své činnosti předkládat Evropské komisi.
 
Na programu bude zejména problemati­ka plánů oblastí povodí, chystaná novelizace systému směrnic integrované prevence a ome­zování znečištění životního prostředí a disku­se bude vedena také o globálním problému nedostatku vody, který byl hlavním tématem nedávného 5. světového vodního fóra v Istan­bulu (16. až 22. března 2009).
(Veletrhy Brno)