Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

Veletrh Hannover Messe se blíží

Dne 11. února 2014 byla v Berlíně pořá­dána tisková konference k nadcházejícímu veletrhu Hannover Messe, který se bude ko­nat 7. až 11. dubna 2014 na hannoverském výstavišti. Pořadatelé pro letošní rok zvoli­li téma „integrovaný průmysl – další kroky“. Partnerskou zemí bude Nizozemí.

 
Na tiskové konferenci (obr. 1) vystoupi­li prof. Dr. Ing. Detlef Zühlke, odborný ředi­tel ústavu Innovative Factory Systems (IFS) Německého výzkumného centra pro umě­lou inteligenci, Monique T. G. van Daale­nová, velvyslankyně Nizozemského králov­ství v Německu, a Dr. Jochen Köckler, člen představenstva pořádající agentury Deutsche Messe AG.
 

Koncepce veletrhu

Jochen Köckler seznámil přítomné s kon­cepcí letošního veletrhu Hannover Messe. Nejdůležitějším tématem zůstává průmyslová automatizace, a to spolu s informačními sys­témy; na druhém místě je energetika a tech­nika životního prostředí, dále jsou to subdo­dávky a významné místo bude tradičně patřit také výzkumu a vývoji.
 
Integrovaný průmysl se má stát rozhodují­cím faktorem nového rozvoje výroby v Evro­pě – proto je kladen důraz na automatizační a řídicí techniku, a to na techniku nové gene­race, připravenou k propojení s informačními systémy a internetem věcí.
 
Ovšem v Evropě, a v Německu zvláště, je třeba pamatovat na to, že výroba potřebuje spo­lehlivé dodávky energie. Součástí tématu „inte­grovaný průmysl“ tedy bude i debata o přemě­ně distribučních sítí, aby se dokázaly vypořádat s rozvojem tzv. obnovitelných zdrojů energie.
 

Partnerská země: Nizozemí

Monique van Daalenová představila Nizo­zemí jako zemi, která je silná v oblasti výzku­mu a vývoje, v inovacích v oblasti energetiky a v dynamickém rozvoji exportu, včetně sub­dodávek. Nizozemské podniky kladou velký důraz na mezioborovou a mezinárodní spolu­práci – to je dobrý důvod i pro české podni­katele, kteří navštíví Hannover Messe, aby se zašli podívat do nizozemské expozice v hale 3, popř. aktivně vyhledali alespoň některé ze dvou stovek vystavovatelů, kteří do Hannoveru z Ni­zozemí přijedou (ve všech významných halách bude mít Nizozemí svůj informační stánek).
 

Vývojový projekt SmartFactoryKL

Detlef Zühlke hovořil o výzkumném a vý­vojovém projektu SmartFactoryKL. Jde o vý­voj nové koncepce automatizace, která nahra­dí tradiční hierarchickou „pyramidu“ doméno­vým uspořádáním. Cílem je zvýšit flexibilitu výroby, umožnit individualizaci výrobků, zkrá­tit dobu potřebnou na vývoj a inovace nových produktů, snáze se vypořádat s narůstající slo­žitostí výroby, zvýšit konkurenceschopnost na světových trzích, a přitom zachovat pracov­ní místa – s důrazem na tvůrčí, náročnou prá­ci místo nudných, rutinních činností. Projekt SmartFactory se představí společným stánkem s ukázkovou výrobní linkou v hale 8 hanno­verského výstaviště (http://bit.ly/1iLkS6U).
 

Doplňující výstava

Tisková konference byla doplněna výsta­vou, kde někteří vystavovatelé v předpremié­ře představili novinky, které na veletrh chys­tají. Čtenáři časopisu Automa se s nimi budou moci seznámit v sekci reportáže – pozvánky – ankety po skončení veletrhu Amper.
 

Volné vstupenky na veletrh

Na webové stránce časopisu Automa na­leznete, vlevo pod aktualitami, banner Han­nover Messe s odkazem na registrační formu­lář, po jehož vyplnění obdržíte volnou vstu­penku na veletrh. Nebudete-li ani vy úspěšní, zde je přímý odkaz na registrační formulář: www.hannovermesse.de/en/promo?6szqb.
(Bk)
 
Obr. 1. Prof. Dr.-Ing. Detlef Zühlke, odborný ředitel ústavu Innovative Factory Systems (IFS) Německého výzkumného centra pro umělou inteligenci, Monique T. G. van Daale­nová, velvyslankyně Nizozemského království v Německu, a Dr. Jochen Köckler, člen předsta­venstva pořádající agentury Deutsche Messe AG, odpovídají na dotazy novinářů
Obr. 2. V rámci výstavy, která doprovázela tis­kovou konferenci, se mohli novináři v předsti­hu seznámit s novinkami, které jsou chystány na Hannover Messe