Aktuální vydání

celé číslo

07

2021

Automatizace řízení dopravy a infrastruktury, nabíjecí stanice, autonomní vozidla

celé číslo

Veletrh Amper 2011 poprvé na výstavišti v Brně

Mezinárodní veletrh elektrotechniky a elek­troniky Amper se letos uskuteční již pode­vatenácté, ale poprvé na výstavišti v Brně. Všechny jeho předchozí ročníky se konaly v Praze, většinou v Pražském veletržním areálu (PVA) v Praze-Letňanech. Veletrh Amper 2011 v Brně s přibližně šesti stov­kami vystavovatelů bude hodnotnou pře­hlídkou oboru. Především pro odborné návštěvníky je připraven doprovodný pro­gram konferencí, seminářů a kurzů.
 
Na veletrhu Amper 2011 v Brně se představí vystavovatelé z Čes­ké republiky a dalších 28 evrop­ských a čtyř asijských zemí. Mezi vystavovateli je mnoho význam­ných firem z oboru automatizace.
 
Pro návštěvníky a vystavovate­le je připraven také bohatý dopro­vodný program. Ve středu 31. břez­na se uskuteční konference Foto­voltaické elektrárny: zkušenosti s jejich provozem a perspektivy technického vývoje – podrobnosti jsou uvedeny ve vloženém článku Seriál konferencí Energie pro bu­doucnost pokračuje. Tentýž den uspořádá časopis DSP – Plošné spoje od A až do Z konferenci s názvem DPS a vše kolem nich. Časopis Sdělovací technika organi­zuje v rámci veletrhu Amper kon­ferenci Inteligentní budovy 2011. Další akce doprovodného progra­mu jsou uvedeny na webu www.amper.cz.
 
Novinkou v roce 2011 je akce s názvem Kooperační setkání firem na veletrhu Amper 2011 (30. břez­na v pavilonu F), která přihláše­ným zájemcům pomůže najít strategického partnera pro výzkum a vývoj nebo podnikání. Důležitým tématem budou také inovace – v rámci semináře Galerie inovací (31. března od 10 h v malém sále P5) získa­jí účastníci informace o tzv. technologickém profilu ČR a jeho významu pro inovační firmy, o zvládání inovačních procesů atd.
 
Tradičně bude na veletrhu organizována soutěž Zlatý Amper. Exponáty přihlášené do této soutěže o nejpřínosnější exponát hodnotí odborná komise složená z odborníků z ČVUT v Praze, EZÚ Praha, VUT v Brně, VŠB-TU Ostrava a Českomoravské elektrotechnic­ké asociace. Komise bude vybírat z více než dvaceti exponátů. Novinkou je soutěž o nej­lepší podnikatelský záměr roku Amper – Idea 2011, která probíhá pod záštitou ministerstva průmyslu a obchodu a Sdružení podnikate­lů a živnostníků České republiky. Soutěžní projekty budou hodnoceny ve třech etapách – hodnotí se celkový záměr, jeho proveditel­nost, kreativita, návratnost, reálnost finanční kalkulace, konkurence na trhu a kvalita roz­pracování podnikatelského plánu. Výherci získají hodnotné ceny a budou mít příležitost zasednout ke stolu s významnými českými in­vestory. Ceny od partnerů soutěže budou pře­dány v rámci vyhlášení soutěže Zlatý Amper na veletrhu Amper 2011 v Brně – 29. března.
 
Souběžně s veletrhem Amper se uskuteční veletrh optické a fotonické techniky – Optoni­ka 2011, kde budou vedle dodavatelů prezento­vat své výsledky také Fyzikální ústav AV ČR, Ústav přístrojové techniky AV ČR či Západo­česká univerzita Plzeň a další výzkumná pra­coviště. V rámci veletrhu Optonika se budou konat odborné semináře zaměřené na lasery, optická vlákna, nanooptiku a nanofotoniku, holografii a další zajímavé obory.
(Terinvest spol. s r. o.)
 
Obr. 1. Plán brněnského výstaviště
 

Seriál konferencí Energie pro budoucnost pokračuje

Odborná konference Fotovoltaické elektrárny: zkušenosti s jejich provozem a perspek­tivy technického vývoje se uskuteční 31. března 2011 od 9 do 14.30 h na výstavišti v Brně v sále P1. V rámci seriálu Energie pro budoucnost ji pořádají Českomoravská elektrotech­nická asociace (ELA) a veletržní správy Terinvest a Veletrhy Brno za organizační spolu­práce nakladatelství FCC Public. Na konferenci zazní přednášky o významu fotovoltaic­kých elektráren v kontextu ostatních obnovitelných zdrojů energie, o jejich historii, sou­časnosti a možnostech rozvoje v ČR, o principech a technických parametrech jednotlivých částí fotovoltaických elektráren a o moderních systémech monitorování provozu fotovol­taických elektráren v praxi.
 
Na program byla zařazena i přednáška o termojaderné fúzi. Ta sice s fotovoltaickými elektrárnami nesouvisí, ale naznačuje, jak by se v budoucnu mohla energie získávat stej­ným způsobem, jakým se uvolňuje na Slunci.
 
Přednášet a diskutovat s posluchači budou odborníci z vysokých škol a Akademie věd ČR, z firem, které se zabývají dodávkami zařízení a technologických celků pro fotovolta­ické elektrárny, jejich uváděním do provozu a údržbou, i ze státní správy (ERÚ).
 
Bližší informace o konferenci jsou na webové stránce www.fccpublic.cz/konference.

(Bk)