V Praze se konalo Investiční fórum pro udržitelnou energii

V Praze se minulý týden konala konference Investiční fórum pro udržitelnou energii, organizovaná Evropskou komisí ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Iniciativou OSN pro životní prostředí.

Cílem této konference bylo sdílet osvědčené postupy z celé střední a východní Evropy o tom, jak financovat investice do energetické účinnosti. Ty zahrnují využití soukromých finančních prostředků a inovačních finančních nástrojů, zejména v odvětvích stavebnictví a průmyslu. Přednášející se zaměřili na praktické zkušenosti s vývojem a strukturou investičních programů. Témata konference byla:

  • prezentace energetické politiky EU a diskuse o podpoře EU pro financování investic do projektů energetické udržitelnosti,
  • porovnání vývoje investic v celém regionu CEE,
  • sdílení postupů, jak může být energetická udržitelnost financována prostřednictvím soukromého sektoru,
  • zapojení politiků a ostatních zainteresovaných stran do kvalifikované diskuse o způsobech, jak zlepšit investice do této oblasti,
  • identifikování způsobů, jak překonávat překážky pro investice a možné další postupy budoucí spolupráce.

Rámcová strategie energetické unie prezentuje energetickou účinnost jako jednu z pěti hlavních oblastí zájmu a konstatuje, že je třeba ji považovat za zdroj energie sám o sobě. Ambiciózní dohoda o klimatu uzavřená v Paříži rovněž zdůrazňuje význam energetické účinnosti. Investice do energetické účinnosti se osvědčily jako jeden z nákladově nejúčinnějších způsobů, jak podpořit přechod k „nízkouhlíkovému hospodářství“ – ekonomickým aktivitám s co nejnižšími emisemi oxidů uhlíku. Tyto investice nám nejen pomáhají přeměnit své klimatické ambice na konkrétní opatření v této oblasti, ale přinášejí také evropským občanům a společnostem značné výhody z hlediska životního prostředí, zdraví, bezpečnosti dodávek energií, nižších účtů za energie, většího počtu pracovních míst a udržitelného růstu.

Pro využití plného potenciálu energetické účinnosti nebudou veřejné prostředky dostačovat, a proto bude třeba „odblokovat“ soukromé financování. V této souvislosti by energetická politika měla vytvářet příznivější investiční podmínky, podporovat poptávku po energetické účinnosti a pomáhat spotřebitelům snadněji investovat do energetické účinnosti.

V Evropské komisi (EK) má organizaci konferencí na téma udržitelné energie na starosti Výkonná agentura pro malé a střední podniky (https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/easme_cs). Ta byla založena za účelem uvolnění a podpory soukromých investic a financování problematiky energetické účinnosti v evropském stavebním sektoru. Specifické cíle programu, nastíněné v nedávném sdělení EK Čistá energie pro všechny evropské obyvatele, jsou:

  • usnadňovat efektivnější využívání veřejných prostředků,
  • vyvíjet „agregované“ investiční programy,
  • prokázat finanční komunitě prostřednictvím tržních důkazů, že investice do energetické účinnosti jsou samy cenným tržním segmentem.

Agentura uspořádá na tato témata více než třicet akcí uzpůsobených potřebám a podmínkám cílových zemí (regionů programu). Akce se dělí na dva typy: kulaté stoly a veřejné konference.

U kulatého stolu se shromažďují veřejné a soukromé subjekty, které mají vliv na financování udržitelné energetiky ve svých zemích. Tyto kulaté stoly mají za cíl dlouhodobou spolupráci a zlepšení přístupu k financování udržitelné energie v každé z cílových zemí nebo regionů. Veřejné konference jsou rozsáhlejší akce pro širokou podporu úspěšných projektů investujících do udržitelných energií v celé EU a budou se zaměřovat také na konkrétní země nebo regiony. 

(ed)

Obr. 1. V Praze se konalo Investiční fórum pro udržitelnou energii