Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

Úvodník

Vážení a milí čtenáři

V následujícím období roku nás čekají čtyři vý­znamné veletrhy: Amper v Brně (18. až 21. 3.), Hannover Messe v Hannoveru (7. až 11. 4.), Sensor+Test v Norimberku (3. až 5. 6.) a Automa­tica v Mnichově (3. až 6. 6.). O prvních dvou se dočtete v tomto vydání, o dalších ve vydáních příš­tích. Co nám přinesou?
 
Mnohé naznačují témata konference ARC Industry Forum Europe, jež se konala 5. a 6. března 2014 v Amsterdamu. Letos jsem se ne­mohl zúčastnit osobně a ještě nemám k dispozici oficiální tiskovou zprávu, ale podle vyjádření přímých účastníků to byla akce velmi úspěšná. Valentijn de Leeuw z pořádající společnosti ARC Adviso­ry Group vyzdvihuje zejména workshop o kybernetické bezpečnos­ti. Seminář měl rekordní účast a účastníci mohli mimo jiné zhléd­nout živou ukázku infekce řídicího systému virem Stuxnet a její de­tekci prostřednictvím kontroly integrity softwaru, bez klasických antivirových programů, jejichž použití je v průmyslové automatiza­ci problematické.
 
Zabezpečení řídicích, informačních, a komunikačních systémů bylo též jedním z témat veletrhu a konference Embedded World, která se konaly 25. až 27. února v Norimberku. Například úvod­ní plenární přednáška konference měla téma Securing the Internet of Things. Přednášející, David Kleidermacher z firmy Green Hills Software, hovořil před zcela zaplněným sálem o tom, jaké principy je třeba dodržovat, je-li třeba zabezpečit komunikující „věci“ – tedy nikoliv velké centralizované informační systémy sídlící v serverech, ale množství účastníků komunikujících prostřednictvím otevřených komunikačních kanálů. Otázkám kybernetické bezpečnosti (nebo správněji vyjádřeno zabezpečení řídicích, informačních a komunikačních systémů) se bude věnovat také seminář, který pořádáme 20. března 2014 v Brně a na který vás srdečně zvu. Podrobnější informace najdete na str. 58.
 
O zabezpečení informačních a komunikačních systémů jsme se s německými kolegy bavili rovněž na společné večeři po tiskové kon­ferenci firmy Siemens (viz článek na str. 74–75). Siemens svým zá­kazníkům nově poskytuje komplexní balíček služeb Industrial Secu­rity Services, zahrnující software, hardware i doporučená bezpeč­nostní pravidla.
 
Během večeře se k nám donesly první zprávy o vyostřující se situ­aci na Ukrajině. To jsme ještě nevěděli, jak spolu obě věci, Ukrajina a kybernetická bezpečnost, budou úzce souviset. Rusové při okupaci Krymu masivně používají také techniku kybernetického boje, od blo­kování komunikačních sítí po šíření podvržených informací. Po ně­meckém projektu Industrie 4.0 tak přišli se svým projektem i Ruso­vé. Můžeme jej nazvat Vojna 2.0. Nutno přiznat, že ten německý pro­jekt je mi sympatičtější.

Petr Bartošík, šéfredaktor