Aktuální vydání

celé číslo

07

2021

Automatizace řízení dopravy a infrastruktury, nabíjecí stanice, autonomní vozidla

celé číslo

Úvodník

Vážení a milí čtenáři
Když se hovoří o chytrých sítích (smart grids), myslí se tím samo sebou sítě elektro­rozvodné. Moderní svět je však obepnut ještě mnoha dalšími sítěmi. Ty nepotře­bují být inteligentní? Ale ano. Příkladem mo­hou být vodohospodářské sítě, jimž se věnuje toto číslo časopisu Automa.
 
Pro moderní sídla jsou zásobování vodou a odvod odpadních vod životně důležité. Po­dobně jako zdroje elektřiny, tak i zdroje vody jsou omezené. A tím analogie nekončí: v obou případech obyvatelé těžce nesou jakékoliv vý­padky v dodávkách a potíže s kvalitou, vodo­hospodářské i elektrorozvodné sítě mají pro­blémy s decentralizovanými zdroji, byť kaž­dé jiného druhu (v elektrorozvodných sítích jde o stabilitu sítě, zatímco u vodohospodář­ských sítí jde zejména o kvalitu a bezpečnost), v obou případech se prosazují různé systémy pro dálkové měření spotřeby atd. Je-li mo­derní hovořit o „energetické efektivitě“, tzn. o všemožných způsobech šetření elektřinou, jistě brzy přijde na pořad dne i „vodní efektivita“. Již dnes, tak, jak se zvyšují náklady na vodné a stočné, se mnozí spotřebitelé při výběru domácích spotřebičů rozhodují podle jejich spotřeby vody. Stejně důležité je to také u průmyslových technologií. Nejen elektřinou, ale i vodou je třeba šetřit.
 
Připomínám, že ve dnech 24. až 26. květ­na se bude v Brně konat veletrh Watenvi, vě­novaný právě vodnímu hospodářství, čištění odpadních vod, zpracování odpadu, ochraně před povodněmi a ochraně životního prostře­dí. Setkáte se tam i s některými inzerenty z to­hoto čísla časopisu Automa.
 
V tomto vydání najdete také dokončení článku doc. Kadlece o měření hustoty, dru­hý díl článku Ing. Hynčici o bezdrátových sí­tích v automatizaci – ale nenajdete zde další zajímavé články, které už máme připravené, často i po všech korekturách, jen na ně v tiš­těném vydání nemáme místo. Děkujeme všem autorům za zájem publikovat v našem časo­pise a omlouváme se těm, kteří na zveřejně­ní svého článku čekají – někteří z nich v tuto chvíli již více než půl roku. Prostor v tištěném časopise je omezený a finanční a personální limity nám neumožňují jej rozšiřovat. Chce­te-li nám pomoci, finančně, prostřednictvím předplatného nebo inzerce, nebo personál­ně – hledáme dalšího redaktora, kontaktujte prosím redakci.

Petr Bartošík, šéfredaktor