Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Úvodník

Vážení čtenáři

 
Na zkoušku jsme začali dělat tiskové korek­tury v elektronické podobě, ve formátu PDF. Už po prvním dnu celodenního zírání na ne­příliš kvalitní displej mého počítače si uvě­domuji, jak důležitým smyslem je lidský zrak, protože úvodník teď večer spisuji téměř po­slepu. Když píšu nebo edituji článek, často se zarazím, zamyslím, přitom se třeba podí­vám z okna a únava očí není zdaleka tako­vá, jako když při tiskových korekturách více méně mechanicky „prohlížím písmenka“ a hledám poslední chyby a překlepy.
 
Stejně únavné musí být kontrolovat na bě­žícím pásu, zda jsou všechny láhve zazátkova­né, všechny součástky osazené, všechny pozi­ce blistru zaplněné tabletami... Není divu, že se lidé vždy snažili tyto kontrolní operace au­tomatizovat. Dát strojům „zrak“ není právě jednoduchá úloha, ale současný rozvoj trhu s technikou strojového vidění je důkazem toho, že se to daří stále lépe. Přesvědčit se o tom můžete na str. 15–32, v části časopisu věno­vané strojovému vidění. Horká témata oboru jsou standardizace formátů dat, standardiza­ce digitálních rozhraní a, jak jinak, také hos­podářská krize: nemálo systémů s průmyslo­vými kamerami a senzory obrazu je určeno pro automobilový průmysl, který byl krizí zasažen nejvíce. O všech těchto tématech se bude dis­kutovat rovněž na konferenci Evropského sdru­žení pro strojové vidění EMVA, která se koná 15. a 16. května 2009 v irském Dublinu (inze­rát s pozvánkou na ni byl uveřejněn v minu­lém čísle). Zájemci o tento obor se sejdou také 3. až 5. listopadu 2009 ve Stuttgartu na vele­trhu Vision, který je největší evropskou speci­alizovanou přehlídkou strojového vidění, pro české odborníky relativně dobře dostupnou.
 
Úvodní část čísla (str. 6–14) je věnována robotům a výrobním linkám. Kdo jste měli čas zastavit se na veletrhu Amper v našem stán­ku podívat se na přehlídku výukových robo­tů, jistě uznáte, že nejde o nijak nudný obor. Komu akce unikla, může si o ní alespoň pře­číst (str. 14) nebo se na našich webových stránkách (http://www.automa.cz/roboty.mp4) podívat na krát­ký videozáznam. Naplňuje mě optimismem, když vidím, že o roboty, a o techniku vůbec, má zájem mnoho mladých lidí. Díky všem, kdo jejich zájem pomáhají podporovat a rozvíjet.
Petr Bartošík, šéfredaktor