Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Úvodník

Vážení čtenáři
Téma tohoto vydání – kvalita, spolehlivost a bezpečnost automatizovaných systémů – je velmi těsně svázáno pevnými mantinely no­rem a předpisů. Bezpečnost totiž úzce sou­visí s důvěrou uživatelů. Hezky je to vidět na elektronice a softwaru do letadel, auto­mobilů či jaderných elektráren, kde je bez­pečnost alfou a omegou. Pro dodavatele je zásadní přesvědčit své zákazníky i širokou veřejnost o tom, že jejich výrobky za žád­ných okolností neselžou. A to dnes skuteč­ně není možné jinak než plněním bezpeč­nostních norem. Docela dobře lze vysvětlit, jak předcházet zadření ložiska, spolehlivost hradlového pole FPGA však objasníte ve­řejnosti jen těžko. A vysvětlování spolehli­vosti funkce softwaru už patří zcela do říše snů. Mnoho lidí s uživatelskými znalostmi kancelářského počítače totiž považuje soft­ware ze své podstaty za nevyzpytatelný a nespolehlivý.
 
Pokud člověk přestane rozumět tomu, jak je jeho bezpečí technicky zajištěno, nezbývá mu, než se spolehnout na to, že dané zaříze­ní nebo jeho komponenty vyhovují platným normám. Proto dodavatelé vynakládají často nezměrné úsilí i prostředky, aby mohli tako­vé výrobky nabízet. Mnohdy nestačí upravit podle norem jen jejich technické řešení, ale je třeba analyzovat výrobní procesy, metody a nástroje nebo dokonce „překopat“ celou organizaci firmy.
 
Věřím, milí čtenáři, že četné příspěvky na téma kvality, spolehlivosti a bezpečnosti vás utvrdí v tom, že výrobci hardwaru i softwa­ru do bezpečnostně kritických oblastí berou své závazky opravdu vážně.
Eva Vaculíková,
zástupce šéfredaktora