Aktuální vydání

celé číslo

12

2022

Automatizace výrobních, montážních a balicích strojů a linek

Elektrické, pneumatické a hydraulické pohony

celé číslo

úvodník

číslo 7/2006

Vážení a milí čtenáři,

není pochyb o tom, že data z výrobní úrovně jsou pro současný průmyslový podnik životně důležitá. Aby byla rychle a spolehlivě dostupná, musí spolu v podnicích hladce a bezpečně spolupracovat nejrůznější komunikační sítě, řídicí i informační.

Co tyto průmyslové sítě potřebují k tomu, aby pracovaly co nejlépe a udržely data ve výrobním závodě v potřebném pohybu? Podle zkušeností z mnoha projektů realizovaných v nejrůznějších odvětvích je nejdůležitějším činitelem komplexní přístup beroucí v úvahu všechny fáze životního cyklu sítě – od definování požadavků na činnost sítě až po její správu s údržbou. Při takovém postupu se lze s velkou pravděpodobností vyhnout většině obvyklých chyb a následných problémů s prostředky, které jsou přece jen pro mnohé ze zúčastněných stále ještě dosti nové a nedostatečně zažité.

Hlavní fáze životního cyklu sítě jsou, podobně jako u jiných produktů, stanovení požadavků, vytvoření projektu, instalace a spuštění, dokumentace skutečného stavu, převzetí k používání a provoz. Komunikační sítě, zejména průmyslové, ovšem mají své specifické rysy. Co má být především náplní činnosti, popř. k čemu je třeba v jednotlivých fázích jejich „života„ přihlížet, lze ve zkratce shrnout asi takto:

  • stanovení požadavků: existence patrně odlišných podnikových standardů pro řídicí a informační sítě; zmapování dat (typy a počet zdrojů, rychlost sběru, celkový objem); validace souladu konstrukčních, instalačních a provozních požadavků na síť; možnosti budoucího rozšíření,

  • projektování: rozpiska materiálu a schválených komponent; přiřazení uzlů do segmentů sítě; délka a provedení tras páteřních kabelů a odboček; analýzy vlivu přerušení kabelů; elektromagnetická slučitelnost; ověření redundance; celková průchodnost sítě; zpoždění dat v síti; legislativní požadavky na síť, podnik, odvětví atd.,

  • instalace a spuštění: pečlivost při pokládání kabelů a připojování konektorů, vedení a zemnění kabeláže, kontrola souladu díla se zadáním před aktivací sítě i po ní, zavedení validační procedury jako součásti běžné údržby řídicí sítě,

  • dokumentování: výčet zkoušených sítí, výsledky ověřování instalace a provozních parametrů, úplný popis komunikačního systému, seznam provedených zkoušek, prvotní data ze zkoušek, doporučený další postup, celkový závěr,

  • převzetí k používání: souhlas s provedením a činností sítě podle porovnání výsledků zkoušek s požadavky, a to jako zvláštní část zkoušek celého řídicího systému při jeho předávání uživateli (cílem je zajistit, aby v okamžiku podpisu převzetí zakázky byly všechny komponenty sítě skutečně na místě a funkční),

  • správa sítě: průběžné vedení záznamů o stavu sítě jako reference pro její pravidelné kontroly, posuzování dopadu zamýšlených změn před jejich skutečným provedením, zaznamenávání všech uskutečněných změn, zajištění dostupnosti potřebných diagnostických nástrojů, vedení příručního skladu kritických nebo nesnadno dostupných náhradních dílů, zavedení pravidelných opakovaných validací řídicí sítě s cílem zachytit vlivy nepříznivého okolního prostřed (zcela nejlépe je zahrnout řídicí síť do programu preventivní údržby výrobních prostředků).

Má-li vaše budoucí, a možná již i ta současná řídicí síť dobře sloužit, mějte při čtení příspěvků v tomto čísle časopisu zmíněný, byť neúplný výčet na mysli. I přesto, že nejde o nic převratného, jen o starý a obecně známý systémový přístup modifikovaný pro prostředí průmyslových sběrnic.

Karel Suchý,
zástupce šéfredaktora
(karel.suchy@fccgroup.cz)