Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Úspěšná Škola měření teploty a vlhkosti 2017

 Český metrologický institut (ČMI, www.cmi.cz) uspořádal již páté neperiodické setkání odborníků z oboru měření teploty a vlhkosti v průmyslu a v kalibračních laboratořích. Akce charakteru školení s názvem Škola měření teploty a vlhkosti 2017 se uskutečnila v konferenčním hotelu Tři Věžičky ve Stříteži u Jihlavy ve dnech 23. až 25. dubna 2017. Agenda školení byla rozdělena na část věnovanou kalibracím a část zaměřenou na používání měřidel teploty a vlhkosti v technické praxi. Přednášeli vesměs odborní pracovníci ČMI a několik jimi pozvaných hostů.

Úvodem byly v plenární části školení společně všem účastníkům podány informace o novinkách v metrologické legislativě a připomenuty základní principy přístrojů pro měření teploty a vlhkosti. Dále školení pokračovalo ve čtyřech pracovních sekcích (kurzech), dvou pro pracovníky kalibračních laboratoří (kurz KL-Z pro začátečníky a KL-P pro pokročilé) a dvou pro zájemce o měření teploty a vlhkosti v průmyslu (bloky P1 a P2).

V bloku KL-Z byly nejprve v šesti přednáškách prezentovány požadavky normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 na kalibrační a zkušební laboratoře, problematika návaznosti měřidel a doporučené postupy kalibrace snímačů teploty včetně teploty povrchů těles, způsoby zjišťování vlastností lázní a pícek a uchovávání informací o etalonech. Následovalo deset přednášek věnovaných problematice nejistot měření (kalibrací).

V bloku KL-P byly v devíti přednáškách pojednány vybrané specifické technické a organizační problémy kalibrací.

V blocích P1 a P2 bylo předneseno celkem osmnáct přednášek věnovaných měření teploty a vlhkosti v různých oblastech technické praxe (např. Vliv instalace a montáže snímačů teploty do malých potrubí pro měření tepla, Stanovení kalibrační lhůty měřidla atd.) a také firemní komerční prezentace (detailní výčty přednášek i prezentací jsou nad rámec této zprávy). Součástí akce byla také stolní výstavka přístrojové techniky.

Všichni účastníci kurzů obdrželi na závěr potvrzení o absolvování kurzu, kterým lze doložit získané poznatky z hlediska požadavků normy ČSN EN ISO 9001. Posluchači základního kurzu pro pracovníky kalibračních laboratoří měli navíc možnost podrobit se na základě předchozí přihlášky zkouškám pro získání osvědčení o odborné způsobilosti pro následující obory kalibrace (až dva, na místě nebo podle individuální dohody):

  • odporových snímačů teploty,
  • termoelektrických snímačů teploty,
  • digitálních teploměrů,
  • infračervených teploměrů,
  • měřidel vlhkosti.

Další informace stran detailů programu školení, dostupnosti sborníku přednášek, dalších připravovaných obdobných akcích atd. poskytne garant akce Dr. Ing. Radek Strnad, vedoucí oddělení termometrie ČMI OI Praha, tel.: 266 020 121, e-mail: rstrnad@cmi.cz.

(sk)