Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Úspěch spočívá v dokonalé prezentaci

Po tři dubnové dny hostil Pražský veletržní areál Letňany soubor čtyř technických vele­trhů For Industry, For Surface, For Waste a For 3P. Symbolický čtyřlístek provázel celou přípravu těchto jarních akcí, které se v letošním roce uskutečnily v podmínkách ekono­mické krize. Průběh veletrhů svými výsledky potvrdil, že společnosti, které jsou kvalitně řízeny, nestojí ani v této nelehké době stranou. Vystavovatelé, kteří i nyní myslí na svoji budoucnost, vědí, že je nutné co možná nejlépe zvládnout situaci poklesu výroby a při­pravit se dobře na období ekonomického růstu, které musí zákonitě následovat.
 

Slavnostní otevření veletrhů

Vernisáže veletrhů se 15. dubna zúčastnil rektor ČVUT v Praze prof. Ing. Václav Hav­líček, generální ředitel Svazu průmyslu a do­pravy Ing. Zdeněk Liška, ředitel odboru pub­licistiky Evropských fondů ministerstva pro místní rozvoj Ing. Mikuláš Ostatnický, staros­ta Městské části Praha 18 Mgr. Ivan Kabic­ký a generální ředitel ABF, a. s., PhDr. Ra­domír Dočekal.
 

Ocenění pro pokročilou techniku

Veletrhy poskytly velké množství ukázek moderní techniky a technologií průmyslových oborů úzce spolu souvisejících (strojírenství, povrchové úpravy, obaly a odpadové hospo­dářství), o čemž se také vedle odborných ná­vštěvníků přesvědčily hodnotitelské komise soutěží o nejlepší exponáty Grand Prix. Na slavnostním večeru vystavovatelů byly vy­hlášeny výsledky hodnocení obou komisí. Ceny Grand Prix For Industry, For Surface a For Waste předávali zástupci čestného před­sednictva – děkan fakulty strojní ČVUT prof. Ing. František Hrdlička, CSc., a proděkan Fa­kulty strojní ČVUT prof. Ing. Petr Zuna, CSc., s předsedou hodnotitelské komise doc. Ing. Stanislavem Maňasem, CSc.
Cenu Grand Prix For Industry 2009 zís­kaly firmy:
  • CNC Invest, s. r. o., za vysoce produktivní obráběcí centrum Citizen Cincom A20–VII s možností automaticky zkrátit doby výro­by (soustružení, frézování, vrtání mimoosých otvorů),
  • Pegas-Gonda, s. r. o., za pásovou pilu na kov Pegas 600x600 CAMEL s unikátní kon­strukcí, umožňující řezat trubky a profily do rozměru 600 × 600 mm vysokou rychlostí,
  • Carl Zeiss, spol. s r. o., za měřicí přístroj DuraMax (obr. 1), dovolující měřit přímo ve výrobě s vysokou přesností až 0,05 mm, s nízkou energetickou náročností a v tep­lotách 15 až 30 °C.
Grand Prix For Surface 2009 obdržela společnost Ing. Petr Penc – IPP za zařízení pro mokré tryskání Lynx 10, ekologický sys­tém pracující v uzavřeném okruhu s vysokou účinností a návratností abrazivního materiá­lu, umožňující také odmašťovat otryskávaný povrch, a firma Alfachrom Servis, s. r. o., za zařízení na čištění chladicího systému vstři­kovacích forem – zcela nový systém s mož­ností stavebnicově řešit čisticí okruhy.
 
Cenou Grand Prix For Waste 2009 byla ohodnocena společnost Briklis, spol. s r. o., za briketovací lis organického odpadu BrikStar Magnum 300, určený pro malé a střední pro­vozy, s lisovacími komorami vybavenými plnicím systémem řízeným počítačem (je to první český lis vyrábějící hranaté brikety), a Replast Produkt, spol. s r. o., za zemní ka­belovou chráničku, která je vyrobena převáž­ně z recyklovatelných materiálů hutního zpra­cování a jejíž použití i montáž jsou snadné.
 
Cenu Grand Prix For 3P 2009 předala předsedkyně soutěže Ing. Jana Žižková firmě Svitap J.H.J., spol. s r. o., za vázací tzv. PET pásek. V tomto případě byl ohodnocen pře­devším přínos z pohledu ekologie, opětovná recyklace a další využití recyklovaného PET (polyethylen tereftalátu). Cena tohoto vázací­ho pásku je při zachování mechanických a fy­zikálních vlastností srovnatelná s obdobný­mi produkty z jiných materiálů, nebo i nižší. Konkurenceschopnosti napomáhá i možnost pásek potisknout či zvolit jeho barvu apod.
 
V soutěžní kategorii architektonického a estetického ztvárnění expozice byla cena Top Expo udělena společnosti Teximp, spol. s r. o. Komise ocenila zejména kvalitní este­tické provedení expozice, kdy důraz byl kla­den na firemní barevnost a vhodnou prezen­taci exponátů odpovídající duchu technické výstavy. Ocenění Top Expo předal vítězům předseda představenstva pořádající společ­nosti ABF, a. s., Ing. Pavel Sehnal.
 

Ceny České společnosti strojírenské technologie

Během společenského večera byly popr­vé z rukou předsedy České společnosti stro­jírenské technologie předány ceny za techno­logii vystavovatelům, kteří svým vystaveným a prezentovaným exponátem splňují náročné podmínky a požadavky současného trhu v ob­lasti využití moderních technologií a snižová­ní výrobních nákladů a strojních časů. Hod­notitelská komise, která pracovala ve složení prof. Dr. Ing. František Holešovský, předseda, prof. Ing. Karel Kocman, DrSc., člen, a prof. Ing. Jan Mádl, CSc., člen, si prohlédla všech­ny vystavené exponáty a podle stanovených kritérií rozhodla o udělení dvou cen za tech­nologické zařízení, a to:
  • 1. místo (hlavní cena) – stroj Tajmac H 40A Trend, výrobce Tajmac – ZPS a. s.,Zlín (obr. 2),
  • 2. místo – stroj HMC 630, výrobce Kovo­svit MAS, a. s., Sezimovo Ústí.

Bohatý program pro návštěvníky

Součástí veletrhů bylo několik odborných seminářů, konferencí, dále burza technolo­gií, praktické ukázky a také prezentace sou­těže Obal roku. Pro návštěvníky byla při­pravena široká paleta aktuálních informací z oborů strojírenské technologie, povrcho­vých úprav, odpadového hospodářství a oba­lového průmyslu. Kontakty na odborné ga­ranty, mediální partnery a vystavovatele jsou k dispozici na internetových stránkách vele­trhů: www.forindustry.cz, www.forsurface.cz, www.forwaste.czwww.for3p.cz.
(ABF, a. s.)
 
Obr. 1. Měřicí přístroj DuraMax firmy Carl Zeiss spol. s r. o. získal ocenění Grand Prix For Industry 2009
Obr. 2. Expozice společnosti Tajmac – ZPS a. s., Zlín, na veletrhu For Industry 2009