Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

Univerzální přístroj pro revize elektrických zařízení

Univerzální měřicí přístroj pro revize elektrických zařízení Profitest 0100S-O-II+, který na český trh dodává společnost GMC – měřicí technika, s. r. o., Blansko, byl čtenářům časopisu Automa poprvé představen v čísle 3/2008 (str. 86). Podívejme se nyní blíže na jeho funkce a technické parametry.
 
Přístrojem (obr. 1) lze vykonávat všechna měření podle norem ČSN EN 33 2000-6-61 Elektrické instalace budov – Část 6-61: Revize – Výchozí revize, DIN VDE 0100, část 610 Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis 1 000 V – Prüfungen; Erstprüfungen, a dalších mezinárodních i národních norem. Odpovídá požadavkům ČSN EN 61557 Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V – Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany.
 
Profitest 0100S-O-II+ je určen k měření ve stejnosměrných i střídavých třífázových soustavách s nominálním napětím 120 až 400 V a frekvencí 15,4 až 420 Hz (přičemž celkový rozsah měřených napětí je 65 až 550 V). Umožňuje měřit napětí, kmitočet a proud pomocí klešťového transformátoru, proud unikající ochranným vodičem a rozdíl proudů. Dále jím lze testovat všechny typy proudových chráničů citlivých na působení střídavé, pulzní a stejnosměrné složky, chráničů s normální nebo zpožděnou charakteristikou a selektivních chráničů, rovněž i chráničů s hlídáním proudu protékajícího ochranným vodičem a chráničů s napěťově závislým odporem v ochranném vodiči.
 
Přístrojem je možné zjišťovat impedanci vypínací smyčky se zobrazením zkratového proudu a měřit vnitřní impedanci sítě. Měří se sérií šestnácti period sinusového signálu během 0,5 s s možností měřit impedanci vypínací smyčky za proudovým chráničem s nominálním zbytkovým proudem minimálně 30 mA, a to bez vybavení chrániče.
 
Přístrojem lze měřit také odpor uzemnění a malé odpory. Měření malých odporů je možné po přepočtu využít i k zobrazení délky měřeného úseku (lze zvolit přepočítávací koeficienty odpovídající běžným průřezům vodičů s mědí).
 
Další funkcí je měření izolačních odporů. Izolační odpor lze měřit s plynule narůstajícím napětím od 20 do 500 V, což je metoda zvláště vhodná k detekování slabých míst izolace a k určení limitního napětí u citlivých komponent.
 
Přístroj také indikuje sled fází se současným zobrazením sdruženého napětí a je určen i pro zátěžové testování funkce elektroměrů. Po doplnění adaptérem Z541A umožňuje měřit teplotu a vlhkost.
 
Přístroj má velký, dobře čitelný displej LCD s podsvětlením. Na displeji se zobrazují výsledky měření, ovládací menu, možná nastavení, chybová hlášení, schémata zapojení pro zvolené měření a další užitečné informace. K dispozici jsou tři jazykové verze: UK s angličtinou, němčinou, dánštinou, švédštinou a finštinou, E s iberskými jazyky a angličtinou a Ost s češtinou, slovenštinou, maďarštinou a němčinou.
 
Přístroj se ovládá otočným voličem funkcí, jenž je umístěn na boku přístroje, a pěti tlačítky. Dvě z nich mají stejnou funkci jako tlačítka na měřicí sondě, což usnadňuje měření i na obtížně dostupných místech.
 
Překročení limitních hodnot nebo chybnou funkci detekují čtyři kontrolky.
 
Jako příslušenství lze dodat modul Profitest PSI-E nebo (P)SI-BC (Printer Storage Interface) s integrovaným infračerveným portem. Modul má vestavěnou miniaturní inkoustovou tiskárnu (verze SI-BC je bez tiskárny) a lze ho také využít k uložení dat v paměti a jejich přenosu do PC prostřednictvím RS-232.
 
GMC – měřicí technika s. r. o., Blansko
 
Obr. 1. Univerzální měřicí přístroj pro revize elektrických zařízení Profitest 0100-O-II+ s připojeným modulem PSI-BC

Oprava
V článku Ing. Marka Šindeláře Nové multimetry a přístroje pro revize elektrických zařízení, zveřejněném v čísle 3/2008, str. 86, byl omylem otištěn obrázek modulu Profitest SI-BC, nikoliv přístroje Profitest 0100S-O-II+. Správný obrázek je uveden v tomto článku. Autorovi článku i čtenářům se omlouváme.