Aktuální vydání

celé číslo

07

2021

Automatizace řízení dopravy a infrastruktury, nabíjecí stanice, autonomní vozidla

celé číslo

Ultrazvukový hladinoměr a průtokoměr NUS-4

Celosvětově působící společnost Kobold dodává na trh stále nové nebo vylepšené pří­stroje, které jsou navrženy podle požadavků a potřeb koncových zákazníků. Takto byl navržen i ultrazvukový hladinoměr typu NUS-4.
 

Popis přístroje

 
Ultrazvukový hladinoměr typu NUS-4 se používá k bezkontaktnímu kontinuál­nímu měření výšky hladiny a měření ob­jemu kapaliny v nádržích nebo k měření průtoku v otevřených kanálech. Ultrazvu­kový princip měření je obzvláště vhodný tam, kde z jakéhokoliv důvodu není mož­ný fyzický kontakt povrchu přístroje s mě­řeným médiem. Takto bývají měřeny látky způsobující korozi (kyseliny), kontamino­vaná média (odpadní vody) nebo materiá­ly, jejichž částice ulpívají na měřicím za­řízení (lepidla, pasty atd.). Přístroj NUS-4 má velmi úzký vyzařovací úhel (5° až 7°), v důsledku čehož je vhodný pro spolehlivé měření v úzkých silech s nerovnými boč­ními stěnami. Navíc díky tomuto úzkému vyzařovacímu úhlu jsou vysílané ultrazvu­kové signály výborně zaostřeny, takže je pro ně charakteristické tzv. hluboké pro­nikání plyny, parami a pěnou. Technické parametry přístroje jsou uvedeny v tab. 1.
 

Programovací jednotka s displejem LCD

 
Přístroje NUS-4 jsou k dispozici buď ve verzi pouze s analogovým výstupem a spí­načem, nebo navíc vybavené ještě programo­vací jednotkou. Ta není určena pouze k zobra­zení naměřené hodnoty, ale také k nastavení přístroje. K dispozici jsou dva programova­cí módy:
  • rychlý – pro rychlé nastavení důležitých parametrů,
  • plný – pro programování všech parametrů.
Programovací jednotkou lze nastavit tyto parametry:
  • jednotky,
  • indikaci chyby,
  • volitelné měření vzdálenosti, výšky hladi­ny, objemu, hmotnosti (při známé hustotě) a průtoku v otevřených kanálech,
  • výběr z jedenácti typů nádrží pro objemo­vé měření,
  • výběr z 21 měřicích kanálů pro měření prů­toku v otevřených kanálech,
  • reset celkového protečeného množství,
  • sloupcový ukazatel,
  • přístupové heslo.

Princip měření

Ultrazvukový princip měření je všeobec­ně známý, přesto zde bude krátce zopako­ván. Sonda vysílá ultrazvukové vlny smě­rem k povrchu měřeného média. Vlny odra­žené od povrchu média následně tatáž sonda přijímá. Vyhodnocovací elektronika přepoč­te čas mezi vysláním a příjmem ultrazvuko­vé vlny na výšku hladiny měřeného média nebo na průtok.
 
Obr. 1. Ultrazvukový hladinoměr a průtoko­měr NUS-4
Obr. 2. Hladinoměr NUS-8 může být vybaven šestičíslicovým displejem
 
Tab. 1. Technické parametry ultrazvukového hladinoměru a průtokoměru NUS-4