Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Třetí etapa výstavby centrálního velínu v Dolech Nástup v Tušimicích

číslo 8-9/2003

Třetí etapa výstavby centrálního velínu v Dolech Nástup v Tušimicích

Úvod

V loňském roce jsme uveřejnili článek seznamující s projektem realizace centrálního dispečinku uhelných lomů v Dolech Nástup v Tušimicích společnosti Severočeské doly (DNT SD), a. s. V letošním roce je realizována již třetí etapa výstavby společně s modernizací části pásové dopravy a transformovny provozu ústřední drtírny uhlí Tušimice (dále jen ÚDUT). Po dokončení této části můžeme říci, že veškeré vnější uhelné provozy jsou sloučeny pod centrální správou. Hlavní výhody centrální správy jsou především sdružené ovládání, monitorování, sběr dat, archivace, servis, údržba a napojení na podnikový informační systém OTIS. Sloučení všech dílčích dispečinků snižuje díky vyšší spolehlivosti systému a snížení počtu pracovníků obsluhy a údržby náklady na vykonávání všech zmíněných činností.

Obr. 1.

Realizace díla

Společnost První Elektro, a. s. – generální dodavatel centrálního dispečinku – se již mnoho let zabývá mimo jiné realizací projektů průmyslové automatizace a systémů SCADA, tedy řízením, sledováním a vizualizací technologických procesů. Dále je společnost První Elektro, a. s., dodavatelem všech modernizovaných stanic pásové dopravy a transformovny TR 35 včetně kabelových rozvodů a venkovních zásuvkových, ovládacích a spojovacích skříní v rámci modernizace uhelných provozů. Realizaci centrálního dispečinku a přidružených provozů lze tedy pokládat za typický projekt „na klíč„ – od vypracování projektové dokumentace, přes kompletní výrobu dílčích částí až k realizaci a oživení díla.

V průběhu výstavby dispečinku byl kompletně modernizován řídicí systém jednotlivých technologických stanic. Jedním z hlavních problémů, se kterými se potýkáme při podobných aplikacích, je systémová nejednotnost a velmi obtížná vzájemná slučitelnost již aplikovaných řídicích systémů od různých výrobců. V tomto případě bylo nutné vzájemně propojit technologický provoz ústřední drtírny uhlí Tušimice řízený systémem Mitsubishi a provoz uhelných linek kompletně řízený systémem Allen-Bradley. Je důležité zmínit, že veškeré práce spojené s touto etapou výstavby byly prováděny za provozu ostatní technologie s minimálními provozními odstávkami, což vyžaduje důslednou koordinaci jednotlivých dodávek a činností.

Při propojování obou řídicích systémů bylo nutné především vyřešit vzájemné blokády a vazby mezi jednotlivými technologickými celky z hlediska maximální bezpečnosti provozovaného zařízení a zamezení zavalení následné technologie.

Obr. 2.

V rámci projektu centrálního dispečinku byly instalovány desítky kilometrů optických a metalických komunikačních tras. Trasy komunikačních a řídicích sítí jsou navrženy tak, aby bylo možné jednotlivé technologické celky přesouvat podle požadavků na postupující důlní těžbu.

Současný stav řídicí a komunikační sítě centrálního velínu DNT SD činí kolem sedmdesáti stanic pásové dopravy a důlních velkostrojů vzájemně propojených do několika redundantních kruhových linek sloučených v rámci jednoho dispečinku a účelově rozdělených do čtyř operátorských pracovišť podle příslušnosti k provozu uhelných linek a ústřední drtírny uhlí Tušimice. Na operátorských stanicích jsou podrobně vizualizovány jednotlivé celky. Řídicí síť centrálního velínu je včetně všech prvků pro případ výpadku zdvojena. Komunikační servery a operátorské stanice, které byly popisovány v minulém článku, mají možnost 100% záskoku. V rámci díla je řešeno i záskokové napájení centrální UPS.

Kompletní zobrazení technologie je přístupné na velkoplošné stěně v dispečerské místnosti (obr. 1) a též v podnikovém informačním systému.

Výstavba centrálního velínu DNT SD společně s modernizací uhelných linek představuje sloučení výstavby společného řízení technologie z operátorských pracovišť dispečerské místnosti s částečnou nebo úplnou modernizací této technologie. V rámci modernizace vybraných uhelných linek byly společností První Elektro, a. s., kompletně dodány nové dvoupohonové a čtyřpohonové stanice pásové dopravy s měniči frekvence s instalovaným výkonem 2 a 4 × 250 kW, 2 × 200 kW + 1 × 1100 kW (obr. 2, obr. 3). Obr. 3. Instalací měničů frekvence na hlavní odtahové linky a regulací rychlosti linek podle množství materiálu se dosahuje plynulého vytěžování, tj. udržování konstantní hladiny materiálu na pásu, což přináší mimo jiných výhod především úspory elektrické energie vlivem snížení rychlosti pásů při chodu s malým množstvím materiálu nebo naprázdno a úsporu nákladů snížením mechanického namáhání strojních částí a pásu rozběhem po rychlostní rampě.

Závěr

Realizace centrálního dispečinku uhelných lomů na DNT SD, a. s., byla započata v roce 2000. Po ukončení třetí etapy v září tohoto roku se dostáváme alespoň po stránce dálkového ovládání a správy do závěrečné fáze. Věříme, že budeme moci prohlásit, že uplynulé tři roky byly jak z našeho pohledu jako realizátora akce, tak z pohledu investora po všech stránkách úspěšné.

Popis celé akce není možné ani ve stručné formě umístit do několika odstavců textu, proto si dovolujeme pozvat zájemce o více informací k návštěvě stánku První Elektro, a. s., v rámci prezentačních dní na MSV Brno.

První Elektro, a. s.
Bezručova 4174
430 01 Chomutov
tel.: 474 699 260
fax: 474 699 268
e-mail: posta@prvnielektro.cz
http://www.prvnielektro.cz

Inzerce zpět