Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Topology Editor urychluje práci se sítěmi Profinet

Vývojové prostředí Step 7 je rozšířeno o nový nástroj s názvem To­pology Editor, který značně usnadní práci se sítěmi Profinet při jejich uvádění do provozu nebo výměnách hardwaru. Uživatel nyní může předem určit způsob, jakým budou jednotlivá zařízení v síti propoje­na, a zadat ho jako cílovou topologii sítě.
 
Při použití nástroje Topology Editor již není při uvádění sítě Pro­finet do provozu nutné podrobně zadávat identifikační údaje jed­notlivých provozních přístro­jů. Komponenty a síť jako ce­lek automaticky inicializuje sám systém Profinet na zákla­dě stanovené topologie. Výsled­kem je eliminace možných chyb a zrychlení práce při výstavbě a uvádění sítě do provozu. Nový způsob konfigurování je výhodný především při sériové výrobě stro­jů a v rozsáhlých závodech s velkým množstvím zařízení typu Profi­net IO-Device, současně navíc zjednodušuje náhradu vadných kom­ponent při poruše. Uživatel obvyklým způsobem předem zkonfiguru­je požadované uzly Profinet IO-Device v prostředí Step 7. Po vložení dat do příslušné řídicí jednotky Profinet IO-Controller se zkonfiguro­vané a připojené přístroje v síti automaticky inicializují a jsou oka­mžitě připraveny přenášet data.
 

Siemens, s. r. o., tel.: 800 122 552, www.siemens.cz/iadt, e-mail: iadtprodej.cz@siemens.com