Aktuální vydání

celé číslo

08

2020

Mozaika novinek a informací

Restart ekonomiky

celé číslo

Teploměry iTHERM TM4xx – náskok díky inovacím

Optimalizace technologických procesů a provozních nákladů, nejvyšší možná bez­pečnost výrobního zařízení a současně i uživatelský komfort – to byly hlavní cíle při vývoji nových odporových teploměrů značky Endress+Hauser určených k použití v hygienických a aseptických prostředích. Díky inovačním nápadům a použití nových metod a materiálů přinášejí nové teplomě­ry uživatelům mnoho výhod.

 
Teplota je veličina, která je v technolo­gických procesech měřena nejčastěji. Tudíž také nabízí významné množnosti z hlediska optimalizace těchto procesů. To je také dů­vod, proč firma Endress+Hauser přikročila k zásadní inovaci této části svého sortimentu provozních přístrojů.
 

Mnoho variant a současně jednoduchost

Provozní modulární odporové teplomě­ry iTherm TM4xx splňují nejvyšší požadav­ky zpracovatelů a výrobců potravin a nápojů, výrobců léčiv i dalších podniků z oblasti tzv. life sciences. Ve skupině teploměrů iTherm TM4xx je na základě dvou standardních řad produktů k dispozici téměř nepřeberné množ­ství variant teploměrů s vlastnostmi vyhovu­jícími všem obvyklým mezinárodním stan­dardům a certifikacím, jako jsou např. 3-A, EHEDG, ASME BPE a FDA, které umožňu­jí snadno a spolehlivě dosáhnout nezbytného hygienického, popř. aseptického výrobního prostředí. K pokrytí všech cílových oblastí jsou teploměry dodávány ve dvou rozměro­vých provedeních, metrickém a palcovém.
 
Teploměry skupiny iTherm TM4xx, zkon­struované speciálně k použití v hygienických a aseptických prostředích, jsou k dispozici ve dvou řadách – základní s označením TM401 a tzv. pokročilé s označením TM411.
 
Přístroje ekonomické základní řady TM401 s pevně vestavěnou měřicí vložkou bez mož­nosti vyjmutí jsou určeny pro základní úlohy měření teploty. Naproti tomu přístroje pokro­čilé řady TM411 mají vložku vyjímatelnou a k tomu nabízejí mnoho různých špičko­vých technických a provozních vylepšení. Základní vlastnosti teploměrů obou řad jsou shrnuty v tab. 1.
 

Významné přínosy díky technickým inovacím

Nejdůležitější součástí každého teploměru je čidlo (senzor) teploty – v případě modulár­ních teploměrů skupiny TM4xx je to měřicí odpor v podobě tzv. měřicí vložky. Celosvě­tově unikátní automatizovaná výroba vložek typu iTherm s novými verzemi čidel iTherm QuickSens, iTherm StrongSens umožnila za­jistit verifikovatelnou a trvale vysokou kva­litu výroby v souladu s normou IEC 60751. V porovnání s tradiční manuální výrobou tep­loměrů zaručuje automatizovaná výroba ne­dostižnou opakovatelnost a dokonalou sledo­vatelnost použitých komponent.
 
ové čidlo iTherm QuickSens nabízí v po­rovnání s tradičními vložkami až sedminásob­ně rychlejší odezvu (t90 = 1,5 s) a díky zane­dbatelnému odvodu tepla i velmi malé ponor­né délky (od 25 mm), zatímco čidlo iTherm StrongSens se vyznačuje velkou odolnos­tí proti vibracím (minimálně 60 g) a je nejodolnějším čidlem teploty na trhu.

Teploměry v provedení s krčkem s bajone­tovou spojkou iTherm QuickNeck umožňují vytáhnout měřicí vložku teploměru bez pou­žití nástrojů a odpojování vodičů, takže tep­loměr lze rychle rekalibrovat na místě jeho instalace (obr. 1). Novinkou je také iTherm TA30R – nová hlavice teploměru z korozi­vzdorné oceli se stupněm krytí IP69K a snad­no přístupnými připojovacími svorkami.
 
Odporové teploměry iTherm TM4xx, spe­ciálně určené k nejširšímu použití v hygienic­kých a aseptických prostředích, představují to nejlepší, co je v dané oblasti nabízeno. Je­jich doposud jinde nedosažená úroveň kvality, pokud jde o provozní spolehlivost, odolnost a metrologické charakteristiky (rychlost ode­zvy, přesnost a dlouhodobá stabilita), je záru­kou vyšší bezpečnosti technologických pro­cesů, hospodárnosti výroby a nejlepší možné kvality vyráběných produktů. Další informa­ce lze nalézt na stránkách www.endress.com.

Dalibor Prokel,
Endress+Hauser Czech s. r. o.
 
Obr. 1. Teploměry iTherm TM411 v provedení QuickNeck lze snadno rekalibrovat v provozu bez použití nástrojů, což šetří čas a výdaje
 
Tab. 1. Vybrané charakteristiky teploměrů skupiny iTherm TM4xx