Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Teorie a praxe automatizace 2003

číslo 1/2004

Teorie a praxe automatizace 2003

Pracovníci ústavu automatizace a měřicí techniky Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně (ÚAMT FEKT VUT v Brně), skupina Průmyslové automatizace, uspořádali 21. listopadu 2003 v prostorách děkanátu FEKT již třetí ročník semináře Teorie a praxe automatizace. Zástupci výrobních, obchodních a inženýrských firem i dalších organizací působících v oboru automatizace se zde opět mohli setkat se zástupci ÚAMT FEKT a projednat oblasti společného zájmu v oboru technické kybernetiky a měřicí techniky s důrazem na průmyslovou automatizaci.

Semináře se zúčastnilo devatenáct zástupců šestnácti především dodavatelských firem, po jednom zástupci Fakulty strojního inženýrství VUT, Fakulty strojní VŠB-TU Ostrava, SPŠE v Brně a časopisu Automa a několik pracovníků pořádajícího ústavu. Garantem akce byl doc. Ing. František Zezulka, CSc., z pořádajícího ÚAMT.

V prvním bloku jednání seznámili pracovníci ÚAMT přítomné především se současnými studijními programy, počty studentů a možnostmi a potřebou intenzivní spolupráce s průmyslovou sférou při zadávání i realizaci bakalářských i inženýrských semestrálních a diplomových prací. Skutečnost je taková, že v důsledku zavedení bakalářského a navazujícího magisterského studia a současně dobíhání dosavadního pětiletého inženýrského studia i díky poměrně velkému zájmu studentů o studium na FEKT VUT, a tím i o obor kybernetika, automatizace a měření, bude ÚAMT v nejbližších letech ročně zadávat, vést a hodnotit až 150 závěrečných bakalářských a asi 100 inženýrských diplomových prací. Pracovníci ÚAMT se domnívají, že většina témat těchto prací by měla přicházet z praxe, aby se studenti ještě v rámci studia adaptovali na konkrétní prakticky orientovaná zadání. Zástupci průmyslu se v následné diskusi s tímto názorem ztotožnili, nicméně upozornili na dvě bariéry podle nich bránící propojování diplomních prací studentů s firemní praxí. Jsou jimi potřeba firmy garantovat vyřešení zadané úlohy v požadované kvalitě a dohodnuté poměrně krátké době, zpravidla nesouměřitelné s celkovou dobou vymezenou studijním plánem na diplomovou práci (asi jeden a půl roku), a dále takřka výhradně týmová povaha práce na průmyslových aplikacích (na niž nejsou, jak bylo mj. poznamenáno, studenti vysokých škol dostatečně připraveni a jejíž výsledky nelze podle platných školských předpisů předložit jako řešení diplomního úkolu).

Dále byla v prvním bloku jednání podána informace o zahraničních výměnných programech, umožňujících českým studentům studovat, vypracovat diplomovou práci i absolvovat zahraniční odbornou praxi (programy Socrates – Erasmus, Leonardo da Vinci a CEEPUS). Díky účasti na těchto programech lze mezi absolventy FEKT najít studenty jazykově dobře vybavené a orientující se ve spolupráci se zahraničím. Naproti tomu škola hledá v průmyslu příležitosti k zajištění krátkodobých (asi tříměsíčních) pracovních pobytů pro studenty partnerských inženýrských vysokých škol a technických univerzit ze západoevropských a středoevropských zemí i Ruska, kteří obdobně v rámci zmíněných programů recipročně přijíždějí do ÚAMT.

Po přestávce, využité účastníky k intenzivním diskusím, byly v druhém bloku jednání ve stručném přehledu prezentovány výzkumné programy řešené v ÚAMT. Dále byly uvedeny základní informace i důležité detaily o programech na podporu výzkumu a vývoje vypisovaných Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR (programy Pokrok, Tandem a Impuls) a o šestém rámcovém programu komise EU pro podporu konkurenceschopnosti evropského průmyslu v moderních technologiích (oblasti informatiky).

Na závěr druhého jednacího bloku doc. Zezulka stručně informoval o nejvýznamnějším pravidelném světovém setkání odborníků z oblasti automatického řízení – světovém kongresu organizace IFAC (International Federation of Automatic Control) –, který se bude pod názvem 16th World Congress IFAC 2005 konat v Praze v červenci 2005, a to zejména z pohledu možné prezentace výsledků práce v Průmyslové sekci, součásti doprovodného programu kongresu (blíže http://www.ifac.cz).

V závěru semináře bylo konstatováno, že jednání v jeho rámci mj. ukázalo na určité aktuální problémy, prezentované zástupci průmyslu, které je třeba řešit pro zvýšení úrovně absolventů oboru. Jejich výčet i další podrobnosti o semináři lze nalézt na http://charon.dame.feec.vutbr.cz/akce/index.html, popř. je možné se obrátit na garanta akce.

Účastníci semináře se dále shodli na tom, že akce tohoto druhu je potřebná pro utužení vzájemné spolupráce akademické a průmyslové sféry, že její obsah krystalizuje žádoucím směrem a že hodlají v této tradici každoročních pracovních setkání pokračovat.

Pokud jde o jeden z pohledů zvnějšku, z redakce časopisu Automa, lze dát k širší úvaze myšlenku rozšířit škálu účastníků z průmyslu o koncové uživatele automatizační techniky jako významné části zaměstnavatelů inženýrů a (budoucích) bakalářů oboru technická kybernetika a měření.

doc. Ing. František Zezulka, CSc.,
garant akce, ÚAMT FEKT VUT v Brně
(zezulka@feekt.vutbr.cz),
Karel Suchý,
Automa

Inzerce zpět