Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

Technologický profil ČR

Automa 7/2000

(Bk)

Technologický profil ČR

Technologický profil České republiky je projekt, jehož cílem je vytvořit databázi subjektů inovačního podnikání v České republice. Projekt vznikl již v roce 1998 jako aktivita česko-německé vědeckotechnické spolupráce s oficiální podporou německého spolkového ministerstva pro vzdělávání a výzkum. Jeho řešitelé jej postupně doplňovali o další informace a v letošním roce jako výsledek vydali CD-ROM s názvem Technologický profil České republiky, verze 01. Kdo jsou řešitelé projektu? Hlavním řešitelem je na základě smlouvy s MŠMT Asociace inovačního podnikání ČR, spoluřešiteli jsou Asociace pro poradenství v podnikání, Asociace výzkumných organizací, Centrum pro studium vysokého školství, Český svaz vědeckotechnických společností, Hospodářská komora ČR, Svaz průmyslu a dopravy ČR a Technologické centrum Akademie věd ČR.

Co je obsahem CD? Po úvodním projevu ministra Pavla Mertlíka je v první kapitole velmi přehledně popsán stav výzkumu a vývoje v České republice a systém jejich podpory. Autoři (T. Prnka, K. Šperlink a P. Křenek) nejprve definují základní pojmy z oboru výzkumu a vývoje. V dalších kapitolách přehledně uvádějí legislativní rámec podpory výzkumu a vývoje (zákon o státní podpoře výzkumu a vývoje, o zadávání veřejných zakázek, o AV ČR a některé další související zákony a předpisy). Naznačují strukturu řízení výzkumu a vývoje a hovoří o možnostech financování ze státního rozpočtu i prostřednictvím grantových agentur, a to jak Grantové agentury ČR, tak Grantové agentury AV ČR. Podstatnou součástí je také přehled výzkumných programů jednotlivých ministerstev. Hovoří se také o mezinárodní (mezivládní) spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje a o 5. rámcovém programu EU. Významnou pomůckou pro uživatele je široký seznam odkazů na související dokumenty a internetové stránky jednotlivých institucí, ministerstev a agentur, kde mohou zájemci získat všechny další potřebné informace. Tato část CD je k dispozici i v tištěné podobě jako příručka Průvodce systémem státní podpory výzkumu a vývoje v České republice 2000 (pro Českou společnost pro nové materiály a technologie vydal v roce 2000 REPRONIS Ostrava).

Základní částí CD je ovšem databáze subjektů působících v oblasti výzkumu a vývoje. Obsahuje základní identifikační údaje o následujících subjektech:

 • výzkumná pracoviště vysokých škol,
 • pracoviště AV ČR,
 • resortní výzkumné ústavy,
 • nestátní výzkumné ústavy,
 • pracoviště transferu technologií,
 • vědeckotechnické parky,
 • asociace,
 • komory,
 • ministerstva,
 • poradenské organizace,
 • regionální rozvojové agentury,
 • inovační firmy.

V databázi lze hledat nejen podle názvu firmy, ale i podle dalších kritérií, včetně oboru činnosti.

Poslední část CD tvoří prezentace řešitelů a spoluřešitelů projektu.

Informace o CD lze získat na adrese:

Asociace inovačního podnikání ČR
Informační centrum pro inovace a transfer technologií
Novotného lávka 5
116 68 Praha 1
tel.: 02/21 08 22 59
fax: 02/21 08 22 76
e-mail: icitt@aiecr.cz
http://www.aiecr.cz