Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Systémy pro správu mobilních aktiv

číslo 12/2006

Systémy pro správu mobilních aktiv

V mnoha odvětvích ekonomiky nejsou všechna aktiva umístěna na půdě jednoho podniku, ale jsou rozmístěna v různých lokalitách dodavatelského řetězce, včetně lokalit zákazníků, kterým podniky poskytují produkty a služby. Jestliže se podniky snaží zefektivnit správu těchto tzv. mobilních aktiv, potřebují nové nástroje pro správu jejich životního cyklu. Takové organizace by měly vyhledat řešení, která nabízejí sledování aktiv v různých lokalitách, určování pohyblivých zařízení, zaznamenávání historie pobytu aktiv v lokalitách, preventivní a prediktivní možnosti, lokální a globální automatické sledování pohybu aktiv a definování většího počtu vlastníků a dalších subjektů zainteresovaných na využívání aktiv. Vývoj systémů pro správu mobilních aktiv se snaží tato řešení poskytovat. Podniky by měly zjistit, že se jim taková řešení náležitě vyplatí.

Správa aktiv je klíčem k jejich efektivnímu využívání

Tradiční pohled říká, že aktiva jsou hospodářské prostředky, od kterých se očekává budoucí ekonomický prospěch, jsou kontrolována a ovládána vlastníkem a jsou výsledkem minulých skutečností a transakcí. Aktiva se rozdělují podle doby držení na krátkodobá (do jednoho roku) a dlouhodobá (déle než rok). Z hlediska jejich podstaty lze aktiva rozdělit na hmotná a nehmotná. Aktiva zahrnují prostředky se zřejmou tržní hodnotou (např. nemovitosti, finanční prostředky) a prostředky s obtížněji měřitelnou hodnotou (např. stárnoucí zařízení, zásoby, „dobré jméno„ firmy nebo produktu). Také se hodnotí podle likvidity, tj. podle stupně jejich přeměnitelnosti v peněžní prostředky.

Tam, kde se kdysi brala aktiva jako stacionární, vlastněná, spravovaná i umístěná lokálně v rámci organizace, nyní mohou být rozmístěna v prostoru a vlastněna, spravována a opravována několika subjekty. Za tzv. mobilní aktiva je možné považovat hmotná dlouhodobá aktiva, která nejsou v blízkosti podniku nebo v jeho držení a mohou se pohybovat podél dodavatelského řetězce nebo jsou široce rozmístěna v prostoru či nainstalována u zákazníka. Mobilní aktiva jsou např. vratné, opětovně využitelné kontejnery používané pro transport surovin, nedokončené produkce a finální produkce v rámci dodavatelského řetězce. Mají obvykle velkou hodnotu, přepravují obsah s velkou hodnotou nebo mají strategickou důležitost. Mezi taková aktiva patří např. zásobníky pro produkty potravinářského a chemického průmyslu. V síťových odvětvích jsou důležitá přenosová a distribuční zařízení.

Pojem správa podnikových aktiv (Enterprise Asset Management – EAM) je souhrnným označením pro systematický přístup k efektivnímu provozu, inspekci a údržbě hmotných aktiv. Počet podniků, které připravují a zavádějí do praxe moderní systémy pro správu aktiv, stále roste. Jejich cílem je lépe řídit náklady na dodavatelské řetězce a zlepšit služby zákazníkům. V současné době jsou ještě mnohé z potřebných činností založeny na komunikaci a sledování v „papírové“ podobě. V této podobě je spolehlivost systému silně ovlivňována lidskými zásahy a např. údržbáři často věnují více času „úřadování“ a méně vlastní preventivní údržbě aktiv. Systémy „papírového„ typu nejsou schopny spolehlivě vykonávat aktivity podle plánovaného rozvrhu údržby a pracovat v reálném čase s podstatnými informacemi majícími vliv na efektivní správu aktiv a odhadování nákladů.

Současně vzhledem ke stále složitějším předpisům a nákladovým tlakům ze strany zájmových subjektů objektivně existuje tlak na soustavný růst využití a provozní výkonnosti aktiv. K tomu, aby firmy přežily a úspěšně konkurovaly, musí přehodnotit některé své podnikové procesy. Jednou z významných oblastí, které vyžadují a současně umožňují výraznou změnu, je správa aktiv. Je třeba vytvořit nová řešení pro správu podnikových aktiv, která rozšíří správu aktiv a možnosti údržby tak, aby se prodloužila jak doba provozního života aktiv, tak i doba jejich provozuschopnosti (availability) a vzrostla spolehlivost jejich infrastruktury. Nová řešení nabízená dodavateli techniky jsou založena na automatizaci a bezdrátové komunikaci.

Sledování mobilních aktiv je klíčové pro efektivní správu

Pojem správa mobilních aktiv (Mobile Asset Management – MAM) zahrnuje řízení dostupnosti a provozuschopnosti aktiv používaných k pohybu, skladování, zabezpečení, ochraně a kontrole zásob v rámci dodavatelského řetězce nebo přenosu údajů v rámci síťových odvětví. Správa mobilních aktiv otevírá velký potenciál v oblasti snižování nákladů a zvyšování efektivnosti na základě toků digitálních dat, popř. jejich možných výměn on-line, a s tím spojený vysoký stupeň aktuálnosti informací. Správa mobilních aktiv umožňuje mobilně realizovat podnikové procesy např. v oblasti údržby, oprav a servisu.

Mobilní aktiva jsou často v rukou dalších subjektů (jako jsou dodavatelé, zákazníci, poskytovatelé logistických služeb a přepravci) a mimo dohled a kontrolu vlastníka. Pro společnosti obvykle představují významné kapitálové výdaje a jejich řízení a údržba vyžadují značné zdroje.

Pro sledování a řízení mobilních aktiv existují různé metody. V současnosti používají společnosti pro sledování pohybu aktiv v rámci dodavatelského řetězce procesy, které intenzivně využívají lidské aktivity; to vede k vyšším nákladům na chod dodavatelského řetězce a k menší spolehlivosti z důvodu chyb způsobených lidmi. Přesně identifikovat např. pohyb kontejnerů je při použití současných postupů téměř nemožné. S rostoucími požadavky na sledování a údržbu mobilních aktiv se přitom setkává mnoho společností v mnoha dalších odvětvích (vedle „tradiční“ dopravy a logistiky). Aktiva, jako jsou např. měřidla, elektrické vedení nebo transformátory, jsou rozptýlena v různých fyzických pozicích, včetně objektů zákazníků. Dalším prvkem komplexnosti je sledování náhradních dílů pro tato zařízení.

Klíčovou potřebou podniků je sledovat mobilní a rozptýlená aktiva pro to, aby:

 • vyhověly předpisům v daném odvětví a udržovaly kompletní revizní záznamy,

 • zvýšily věrnost zákazníků a transformováním tradičních servisních aktivit do integrovaných operací, přinášejících zisk, generovaly nové typy příjmů,

 • snižovaly náklady outsourcingem neklíčových aktivit, jako je údržba vybavení a zlepšování servisních činností,

 • rozšířily správné a osvědčené postupy údržby na aktiva mimo běžné hranice organizace.

Správa aktiv rozmístěných v prostoru a často měněných z důvodu oprav vytváří v podniku intenzivní proces zajišťující sledování těchto aktiv. Toto úsilí se dostalo do popředí zájmu mnoha podniků, protože znalost přesného umístění aktiv, jejich stavu a historie údržby je v mnoha různých odvětvích vyžadována předpisy. Aby splnily tyto požadavky, některé podniky udržují infrastrukturu aktiv s použitím outsourcingu. Cesta outsourcingu umožňuje podnikům rychle přizpůsobovat zdroje a současně zmenšovat režijní náklady, aniž by přerušily poskytování klíčových služeb pro zákazníky nebo snížily jejich úroveň. Avšak outsourcing s sebou nese také vlastní problémy. Servisní organizace vyžaduje nástroje, které umožní analyzovat spolehlivost a výkonnost aktiv, která udržují. Podobně jako postupy pro preventivní a prediktivní údržbu, nabízené tradičními softwarovými řešeními v oblasti EAM, jsou řešení, která analyzují výkonnost aktiv, klíčová pro poskytovatele servisu.

Je důležité znát všechny zainteresované subjekty

Jestliže je zaveden systém, který umožňuje sledovat pozice mobilních aktiv, je to jen část celku. Protože se aktiva pohybují mezi lokalitami, budou se často měnit vlastníci aktiv, provozovatelé aktiv a poskytovatelé servisu. Tudíž další generace systémů na sledování aktiv musejí také umožnit definování a propojování většího počtu součástí. Vezme-li se jako příklad elektroměr, majitel aktiva zapůjčuje elektroměr zákazníkovi na místo jeho působiště. Zákazník se tím, že odebírá proud, stává operátorem aktiva. Je-li měřidlo třeba opravit, majitel tím může pověřit smluvního poskytovatele servisu (outsourcing). Každý z těchto zainteresovaných subjektů (vlastník, operátor, poskytovatel servisu) má své vlastní aktivity a náklady spojené s aktivem. Tyto informace musejí být sledovány, uchovávány a spravovány pro každý zainteresovaný subjekt na základě jejich individuálních podnikatelských a bezpečnostních potřeb. Aby tyto požadavky byly efektivně plněny, musí být každý systém na sledování aktiv schopen rozpoznat zainteresované subjekty dynamicky, podle lokality aktiva, typu vykonávané činnosti a dalších proměnných. Pro pomoc poskytovateli servisu maximalizovat dobu života aktiva musí být systém také schopen poskytnout informace o výkonnosti aktiva a historii poruch.

Nové skutečnosti vyžadují novou techniku

Pokroky v levné lokační a bezdrátové komunikační technice vyústily v široký rozvoj aktivit mobilních služeb. Jednou ze specifických forem mobilních služeb jsou systémy pro správu mobilních aktiv, které vyvolaly značný zájem podniků zamýšlejících zvýšit efektivnost správy aktiv. Berou-li se v úvahu nové skutečnosti, jako je větší počet zájmových subjektů, mobilní aktiva vyžadují více než jen tradiční přístup EAM ke správě aktiv. Od společností je tudíž požadováno, aby změnily způsob vykonávání, měření a optimalizace dodávek servisu. Systémy se musí vyvinout v typ pro podporu sledování aktiv rozmístěných v prostoru a nabídnout dynamické funkční schopnosti, které budou inteligentně reflektovat existenci většího počtu lokalit a vlastníků aktiv. Mnoho řešení typu EAM již nabízí mobilní možnosti dovolující technikům přistupovat k pracovním příkazům a odpovídajícím informacím z jejich laptopů nebo PDA na místě služby a poskytující aktuální informaci o stavu práce v reálném čase. Navíc jsou stále častěji využívány nové techniky jako např. automatické odečítání stavů měřičů (Automated Meter Reading – AMR), radiofrekvenční identifikace (RFID) a družicová navigace (GPS), takže sledování aktiv se stává bezprostředním a automatickým a od techniků se již nevyžaduje, aby manuálně inventarizovali a ověřovali aktiva v každé lokalitě. Nové generace systémů EAM již musí podporovat tyto moderní techniky mobilního sledování. Musí také zahrnovat preventivní a podmíněnou údržbu a integrovat provozní informace a údaje o zásobách a požadovaném servisu v reálném čase. Organizace budou při použití těchto systémů schopny sledovat mobilní aktiva z jedné lokality do druhé, vrátit aktiva do skladu a poslat je přímo k zákazníkovi i při existenci většího počtu subjektů zainteresovaných ve sférách vlastnictví, provozu a servisu.

Systémy pro správu mobilních aktiv

Systémy pro správu mobilních aktiv (Mobile Asset Management System – MAMS) jsou založeny na konvergenci lokační, navigační, informační a komunikační techniky. Tyto systémy poskytují včasné a relevantní informace pro rozhodování o efektivní správě aktiv, která umožní dosahovat větší výkonnosti, ziskovosti, spolehlivosti a bezpečnosti.

I přes různé možnosti použití mají uvedené systémy společné tyto prvky:

 • sběr dat ze vzdálených aktiv,
 • bezdrátový přenos dat z aktiv do centrálního skladu dat,
 • aplikační programy k poskytování služeb zainteresovaným subjektům.

Aby takové systémy byly efektivními nástroji, musejí být schopny podporovat či přímo vykonávat operativní rozhodování. Musejí být schopny sbírat a uchovávat údaje z terénu i získávat data z různých databází pro následné činnosti spočívající v dalším výběru, úpravách, analýzách a prezentacích dat a jejich využití při rozhodování.

Obr. 1.

Obr. 1. Principiální struktura moderního systému pro správu mobilních aktiv (MAMS)

Nové generace systémů pro správu mobilních aktiv se vyvíjejí a kombinují již existující řešení. Mezi základní složky takových systémů patří:

 • plán správy aktiv,
 • sklad dat pro správu aktiv,
 • mobilní přenos dat,
 • prostředky mobilní identifikace a navigace,
 • podnikové informační systémy (ERP, MES).

Plán správy aktiv je výchozí dokument umožňující efektivní využívání aktiv. Potřebná data týkající se správy aktiv jsou uchovávána ve skladu dat pro správu aktiv. Mobilní přenos dat umožňuje přístup k informačnímu systému, přístup k internetu a dalším informačním zdrojům, včetně vnitropodnikových aplikačních programů. Nové generace systémů typu MAMS mohou pracovat s podporou RFID a dalších identifikačních a navigačních prostředků. Systémy typu ERP jsou manažerskými informačními systémy integrujícími a automatizujícími množství podnikových procesů. Systémy typu MES představují speciální kategorii informačních systémů určených zejména pro řízení provozu v podmínkách pokročilého stupně automatizace technologických procesů. V poslední době dochází v rámci MAMS k integraci všech již uvedených systémů, jak je naznačeno na obr. 1.

Značné úspory času a zdrojů by bylo možné dosáhnout při vytvoření společné vývojové platformy, kde by byly integrovány heterogenní prvky, jako jsou senzory, bezdrátové sítě a databáze, tak, aby tato platforma poskytovala základní funkce pro inovační řešení různých systémů pro správu aktiv. Objektově orientovaná, rozšířitelná a modulární architektura by vývojářům umožňovala vybrat předem připravené platformy funkce pro konkrétní úlohu, rozšířit je a doplnit specializovanými aplikačními programy.

Petr Fiala
(pfiala@vse.cz)