Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Systém MS pro sledování a řízení městské hromadné dopravy

Automa 5/2000

Ladislav Veselý,
MESIT přístroje spol. s r. o.

Systém MS pro sledování a řízení městské hromadné dopravy

Systém MS je tvořen souborem zařízení a technických prostředků umístěných na vozidlech a přepravní cestě, která jsou propojena rádiovou sítí navzájem i s centrálním dispečerským pracovištěm a dispečerskými pracovišti ve vozovnách. Prostřednictvím této sítě umožňuje systém sledovat vozidla v provozu a operativně řídit městskou hromadnou dopravu z centrálního dispečerského pracoviště.

Systém MS dává dispečerskému stanovišti, cestujícím a řidičům úplné informace o provozní situaci. Umožňuje nejen hlasovou komunikaci s vozidly, ale zajišťuje i přenos dat a údajů mezi vozidly a ostatními účastníky komunikační sítě s dispečerskými pracovišti. Takto získané informace o skutečném stavu provozu výrazně pomáhají dispečerům v rozhodování a přijímání odpovídajících opatření.

Popis systému
Výhodou systému je jeho víceúrovňová architektura, která umožňuje realizovat systém v časově návazných etapách podle představ uživatele a jeho okamžitých finančních možností, s možností okamžitě využít výhod jednotlivých etap. Etapy zahrnují vytváření těchto na sebe navazujících úrovní systému:

 • informační subsystém vozidla,
 • rádiová komunikační síť,
 • dispečerská pracoviště,
 • zařízení na přepravní cestě.

Informační subsystém vozidla
Informační subsystém vozidla využívá jako základ palubní počítač, který umožňuje sbírat data z vozidla, vyhodnocovat je a třídit jednotlivým adresátům. Takto zpracované informace jsou poskytovány řidiči, cestujícím, zařízením na přepravní cestě a dispečerským pracovištím. Prostřednictvím palubního počítače jsou rovněž ovládána další zařízení vozidla (např. světelné tabule, zvukové hlásiče, znehodnocovače jízdenek, prodejní automaty jízdenek, rádiové komunikační prostředky vozidla atd.) a zařízení na stacionárních bodech přepravní cesty (např. řízení výhybek, křižovatek, informačních tabulí na zastávkách atd.). Subsystém vozidla je schopný samostatné činnosti. Veškeré údaje týkající se provozu vozidla a hodnocení techniky jízdy jsou po příjezdu do vozovny automaticky odesílány na dispečerské pracoviště k archivaci a dodávaným uživatelským programem vyhodnocovány v podobě protokolů a hlášení pro dispečera.

Informační subsystém vozidla umožňuje:

 • přesně stanovit polohu vozidla na přepravní cestě a poskytnout tuto informaci dispečerským pracovištím, porovnat skutečnou polohu vozidla s jízdním řádem a hlásit odchylky od jízdního řádu řidiči a dispečerům,

 • řídit periferní zařízení ve vozidle (závislá na poloze vozidla na trati) palubním počítačem nebo řidičem (směrové tabule, zvukové hlásiče, znehodnocovače jízdenek, tarifní pásma atd.),

 • kontrolovat a sledovat přístroje, diagnostikovat závady vozidla apod.,

 • předávat informace řidiči vizuálním nebo zvukovým terminálem,

 • předávat vizuální a akustické informace cestujícím (informační panely, orientace vozidla, hlášení zastávek, odchylka jízdního řádu, pokyny řidiče cestujícím, pokyny pro řidiče a cestující z dispečinku atd.),

 • hlásit události do dispečinku (poruchy, havárie, odposlech, popř. blokování vozidla atd.),

 • sbírat údaje pro účely statistiky (ujetá dráha, obsazenost vozidla, spotřeba energie nebo pohonných hmot atd.) a přenášet je na dispečink,

 • realizovat fónické a datové rádiové spojení s centrálním dispečinkem a dispečinky vozoven a rádiové nebo infračervené spojení s uzlovými body přepravní cesty (zařízeními na zastávkách, křižovatkách, výhybkách, radiomajáky apod.),

 • řídit a sledovat odbavovací systém cestujících (znehodnocovače jízdenek, obnovování kreditních kart, prodej jízdenek atd.),

 • zaznamenávat údaje o provozu vozidla do černé skříňky (tachograf a translátor),

 • komunikovat s tělesně postiženými na zastávkách,

 • komunikovat s revizorem (blokování znehodnocovačů na pokyn revizora).

Rádiová komunikační síť
Rádiová komunikační síť je tvořena souborem radiokomunikačních prostředků pracujících v integrované radiokomunikační síti. Tato síť zabezpečuje přenos informací a dat mezi mobilními a stacionárních body sítě a centrálním dispečerským pracovištěm a umožňuje:

 • zabezpečit fónický provoz mezi vozidly a dispečerským pracovištěm,

 • zabezpečit přenos dat mezi vozidly a dispečerským pracovištěm,

 • zabezpečit přenos dat mezi centrálním dispečerským pracovištěm a stacionárními body (zastávky, křižovatky, výhybky, měnírny atd.),

 • zabezpečit přenos informací mezi centrálním dispečerským pracovištěm a technologickými, popř. dispečerskými vozidly,

 • zabezpečit tísňová volání,

 • zabezpečit odposlech prostoru řidiče při mimořádných událostech,

 • blokovat vozidla při mimořádných událostech,

 • obvolávat skupiny vozidel podle zadaných kritérií (linky, domovské vozovny apod.) nebo podle priorit.

Dispečerská pracoviště
Dispečerská pracoviště zajišťují sledování okamžité polohy vozidel, vyhodnocení odchylek od jízdních řádů a operativní řízení provozu těchto vozidel. Provozní data, nutná pro rozhodování dispečera, jsou zobrazována graficky nebo tabelárně, včetně statistického vyhodnocení získaných údajů pro plánování. Databáze dispečerského pracoviště obsahuje kmenová data nutná pro práci dispečera (dopravní síť, jízdní řády, služební rozvrhy, důležitá telefonní spojení, interní databáze atd.). Jednotlivá pracoviště jsou schopna spolupracovat i s dalšími podnikovými datovými systémy, popř. komunikovat s jinými účastníky podílejícími se na řízení městské dopravy při havarijních situacích (centrum tísňového volání, policie, hasiči, lékaři atd.).

Vybavení centrálního dispečerského pracoviště umožňuje:

 • sledovat polohu vozidel, dohlížet na stav provozu,

 • zabezpečovat dispečerské řízení při krizových situacích v dopravě, při haváriích, závadách nebo provozních poruchách vozidla, komunikovat s vozidlem a zařízeními na přepravní cestě, s pohotovostní služební sítí, centrem tísňového volání apod.,

 • zaznamenávat radiofonní a telefonní síť,

 • zajišťovat jednotný čas ve vozidlech,

 • sestavovat statistiku dat a údajů (výtěžnost vozidel, odchylky od jízdních řádů, prodej a znehodnocování jízdenek, poruchovost vozidel atd.),

 • komunikovat s jinými informačními systémy v rámci dopravního podniku,

 • komunikovat s vyššími systémy řízení dopravy na úrovni města,

 • využívat podnikovou databázi (vozidla, jízdní řády, dopravní síť, zaměstnanci, vnitřní předpisy atd.),

 • využívat externí databáze (mapa města, seznamy institucí, důležitá telefonní čísla, vnější legislativa, důležité instituce atd.),

 • podporovat rozhodování při odchylkách (návaznosti, objížďky,výluky, náhradní doprava, odklony atd.),

 • řídit návěstní systémy,

 • předávat informace cestujícím ve vozidle a na zastávce,

 • zabezpečovat vizuální kontrolu v uzlech (je-li instalován videookruh),

 • zpracovávat statistiky, archivovat vybrané údaje,

 • blokovat vozidla (při odcizení vozidla, napadení řidiče atd.).

Přepravní cesta
Přepravní cesta je tvořena zařízeními instalovanými na stacionárních uzlových bodech trati, tj. na zastávkách, křižovatkách, výhybkách apod., která buď poskytují informace pro cestující, dispečerská pracoviště a řidiče, nebo zabezpečují přednostní průjezd vozidla po trati. Komunikace mezi vozidlem a těmito zařízeními, umístěnými v blízkosti přepravní cesty (do vzdálenosti přibližně 200 m), je zajištěna infračerveným nebo rádiovým přenosem dat na krátké vzdálenosti tak, aby nebyla zatěžována rádiová komunikační síť. Komunikaci vzdálenějších stacionárních bodů (měníren apod.) s centrálním dispečerským pracovištěm zajišťuje komunikační síť.

Komunikace mezi zařízeními na přepravní cestě a vozidlem umožňuje:

 • poskytovat informace cestujícím na zastávkách (skutečné doby odjezdu vozidel, hlášení o zpoždění, hlášení příjezdu vozidla apod.),

 • zajišťovat komunikaci cestujících na zastávkách s vozidlem (nevidomí a jinak tělesně postižení),

 • řídit signalizační a zabezpečovací systémy na trati,

 • hlásit poruchové stavy ze zařízení a systémů na trati do vozidla nebo na dispečerské pracoviště,

 • řídit a sledovat tarifní systém,

 • vizuálně kontrolovat provoz (městský videookruh).

Bližší informace poskytneme na výstavě AUTOTEC 2000, pavilon E, stánek č. 24.

MESIT přístroje, spol s r. o.
Sokolovská 573
686 01 Uherské Hradiště
tel.: (0632) 52 21 11
fax: (0632) 55 15 46
http://www.msp.mesit.cz