Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

Stroje a dopravní prostředky tahouny exportu ČR do Německa

Asociace exportérů zveřejnila analýzu zahraničního obchodu České republiky v roce 2013 zpracovanou na základě úda­jů zveřejněných Českým statistickým úřa­dem. Ve srovnání s rokem 2012 vzrostl vývoz o 2,8 %, obrat zahraničního obchodu mezi­ročně o 124,0 mld. korun a obchodní bilan­ce skončila aktivem 350,8 mld. korun, které bylo meziročně o 45,1 mld. korun vyšší. Cel­ková výše exportu v roce 2013 dosáhla hod­noty 3,157 bil., Kč a byl tak vytvořen rekord v dějinách samostatné České republiky.

 
Do 28 zemí Evropské unie bylo loni vy­vezeno zboží v hodnotě 2,556 bil. korun, což představovalo 81 % z celkového exportu ČR. Přebytek zahraničního obchodu v této oblas­ti dosáhl rekordní hodnoty 730,8 mld. korun a oproti roku 2012 vzrostl o 14,7 mld. korun. Podíl exportu do EU mírně klesl o 0,2 %, avšak důležité jsou tři závěry: zaprvé, že trh EU je pro Českou republiku naprosto roz­hodujícím teritoriem, zadruhé, že dlouhodo­bě tvoří podíl exportu kolem 80 %, a za třetí ČR na něm vytváří přebytek ve výši dvojná­sobku celkového výsledku zahraniční bilan­ce. Ani v eurozóně to s českým zahraničním obchodem nevypadalo špatně. Vývoz činil 1,988 bil. korun, tj. 63 %, a meziroční nárůst dosáhl 1,8 %.
 
Nejdůležitějším obchodním partnerem ale pro české exportéry i nadále zůstává Němec­ko. Díky oživení poptávky na místním trhu se objem exportu zvětšil o 2,2 % a celko­vě tam české firmy vyvezly zboží v hodno­tě 987,6 mld. korun. To představuje téměř třetinu celkového exportu ČR. Již tradičně byly tahounem především stroje a dopravní prostředky, které představovaly více než po­lovinu (56,1 %) exportu k našemu západní­mu sousedovi.
 
Objem exportu do zemí Visegrádské sku­piny dosáhl hodnoty 550,3 mld. korun (tj. 17,4 % z celkového objemu). Největším partnerem bylo Slovensko s 280,6 mld. ko­run (tj. 8,9 % z celkového exportu), násle­dovalo Polsko s 187,8 mld. korun (tj. 6,0 % z celkového exportu) a na Maďarsko tak zbylo 81,9 mld. korun (tj. 2,6 % z celkové­ho exportu). Přebytek obchodní bilance byl nejvýraznější opět se Slovenskem (nad 117 mld. korun). Zápornou obchodní bi­lanci má ČR jen s Polskem (schodek té­měř 20 mld. korun).
 
U zemí patřících do hospodářského uskupení BRIC (Brazílie, Rusko, Indie, Čína) se podařilo meziročně snížit záporný deficit o 7 mld. korun.
 
Český export je velmi významným tvůr­cem našeho HDP s velkým růstovým poten­ciálem. Za vynikajícími výsledky exportu v loňském roce stojí kromě jiného také po­moc ČNB v závěru roku, kdy její interven­ce odhadem exportérům přinesla 30 mld. korun. Uvedená čísla ale dokládají, že na­ším hlavním obchodním partnerem byla, je a i nadále bude Evropská unie a nejvýznam­nější zemí pro export je Německo. Podle analytika společnosti Akcenta CZ Mirosla­va Nováka by měl být export z geografic­kého pohledu více diverzifikovaný, protože růstový potenciál EU je výrazně horší než rychle se v rozvíjejících zemích a přidaná hodnota exportu do zemí mimo EU je vět­šinou vyšší, protože do těchto zemí čas­těji vyvážíme hotové výrobky, nikoliv jen polotovary.

(ed)