Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

Standard SQL – řešení současných požadavků kladených na vizualizační systémy

Automa 7/2000

Radek Sychra,
Moravské přístroje a. s.

Standard SQL – řešení současných požadavků kladených na vizualizační systémy

Požadavky kladené na moderní operátorské vizualizační systémy v současné době nabývají poměrně komplexní podoby. Ta tam je doba, kdy se přání zákazníků omezovala na zobrazování aktuálních hodnot v technologickém schématu a jednoduchých trendů týchž veličin bez jakéhokoli pozdějšího zpracování. Prosté ukládání technologických dat a událostí prostřednictvím jednoduchých archivačních systémů, které bývají součástí běžných vizualizačních prostředků, pro většinu aplikací již nevyhovuje. V současné době bývá samozřejmou součástí vizualizace i správa databázové agendy přímo nesouvisející s technologií, netriviální zacházení s naměřenými daty, bohaté tiskové služby apod., což se týká i malých a středně velkých technologických celků. Řešením je využití standardu SQL (Structured Query Language – strukturovaný dotazovací jazyk). Nový Control Web 2000 vychází těmto potřebám vstříc dalším usnadněním návrhu a výroby takovýchto aplikací, a zvýšením výkonu, stability a bezpečnosti výsledných programů.

Obr. 1.

Základním stavebním kamenem všech tří dále popisovaných příkladů použití systému Control Web je databázová komponenta SQL. Díky ní může systém pracovat s libovolným datovým formátem přístupným prostřednictvím rozhraní ODBC a využít dotazovacích služeb jazyka SQL pro záznam, zobrazení a vyhledávání údajů.

Řízení procesu kalení
Prvním zástupcem středně velké aplikace, kterého zde představíme, je řízení procesu kalení a popouštění ve žďárském podniku ŽĎAS, a. s. K autonomní regulaci a sběru dat slouží programovatelný regulátor Watlow F4, namontovaný na každé ze tří obsluhovaných pecí. Součástí softwaru regulátoru je implementace protokolu Modbus, jímž jsou po sběrnici RS-485 zpřístupněny jednotlivé paměťové registry. Úkolem aplikačního programu je prostřednictvím SQL udržovat agendu zakázek, zapisovat program do regulátoru pro zpracování zakázky v peci a sbírat data v průběhu regulačního cyklu. Výsledek, tedy graf nastavené a skutečné teploty v peci v závislosti na čase, je pak samozřejmě možné prohlížet na obrazovce i vytisknout na protokolu.

Program se do regulátoru ukládá sekvenčním zápisem do registrů zařízení. To je úkol, jejž v podstatě nelze obecným vizualizačním nástrojem řešit bez programování. Většina soudobých systémů to ale buď vůbec neumožní, nebo bude nutné použít drahý software třetí strany. V Control Webu je to naopak velmi jednoduché, navíc již není zapotřebí použít komponentu program, dříve k tomuto účelu vyhrazenou, zápis programového kódu je nyní vlastní každému objektu aplikace.

Také zobrazení grafu (obr. 1), jehož jednotlivé série obsahují nestejný počet vzorků (žádané a skutečné hodnoty), by bez možností Control Webu nebylo jednoduché. Tady se potřebné funkčnosti podařilo snadno dosáhnout kombinací univerzálního tabulkového nástroje a trochy programování.

Měření forem pro pneumatiky
Měření forem pro pneumatiky v podniku Barum Continental, a. s., je podobným příkladem použití nových programovacích technologií v provozu střední velikosti. Tato aplikace plně využívá možnosti relačního návrhu databáze výrobků a měření a přístupu k ní dotazy jazyka SQL. Volba datového formátu mdb navíc umožňuje přistupovat k databázi i prostřednictvím programu Microsoft Access, a využít tak jeho prostředků k výrobě složitě formátovaných výstupních sestav.

Samotný sběr dat z měřidel Mitutoyo vyžadoval napsání speciálního ovládače, který tak rozšířil nabídku zařízení podporovaných systémem Control Web. Napsat nový ovládač není složité a tento úkol lze zvládnout i v dosti krátké době. Tuto možnost mají všichni uživatelé systému Control Web, rozhraní ovládače je podrobně popsáno v dokumentaci k produktu a jako vývojový nástroj poslouží libovolný produkt, který umožňuje vyrobit dynamicky linkovatelnou knihovnu formátu Win32.

Část aplikace určené k měření obvodového házení forem vyžadovala vyvinout speciální matematický postup k ustavení formy na měřicí stůl. Implementace tohoto postupu už byla snadnou záležitostí – vše po třebné k naprogramování komplexních matematických výpočtů je součástí prostředí.

Obr. 2.

Sběr dat na přehradě Morávka
Rozsáhlým vizualizačním a řídicím systémem je sběr dat a ovládání zařízení na přehradě Morávka. Je rozdělen na dvě samostatné aplikace, z nichž jednou je datový server, nadřazený síti PLC Saia, který komunikuje na lince RS-485 protokolem S-Bus s jedním z automatů a zajišťuje čtení a archivaci dat a přenos povelů do technologie, a druhou je samotná vizualizační část (obr. 2), která může běžet na kterémkoli počítači v lokální síti stanic Windows NT a jejíž styk s datovým serverem zajišťuje ovládač pro spojení TCP/IP. Systém poskytuje přehled vodohospodářských parametrů přehrady, ovládání a monitorování dvou vodních turbín a dvojích výpustí přehrady a přehled elektrorozvodů a zabezpečení vstupu do štol a správních objektů.

Datový server prostřednictvím radiomodemu Racom a rádiové sítě Povodí Odry předává vybraná data na ostravský dispečink, kde aplikace v Control Panelu, předchůdce Control Webu pro operační systém MS-DOS, soustřeďuje údaje ze všech přehrad zapojených do systému a vybrané veličiny obratem zpřístupňuje lokálním stanicím. Nová aplikace Morávka je modernizací předchozího systému postaveného na technologii Control Panel, jenž je v různých modifikacích úspěšně používán ještě na přehradách Kružberk, Šance a Olešná. Vizualizační systém Povodí Odry byl v poslední době doplněn o monitorování hladin podzemní vody a průsaků (TBD). Bylo tomu tak na přehradách Morávka, kde vznikla vazba na datový server řídicího systému v lokální počítačové síti, a Slezská Harta, jejíž řídicí systém předává potřebné údaje do aplikace TBD protokolem NetDDE. V obou případech jde o program pracující v prostředí Control Web, který v pravidelných intervalech získává naměřené hodnoty tlaků a teplot v podzemních vrtech z ústředen Geokon, uskutečňuje potřebné přepočty na hladinu podzemní vody a po archivaci data zpřístupňuje ve schematických řezech přehradní hrází nebo jako grafy historických trendů. Aplikace na Slezské Hartě navíc plní funkci přenosu dat na vodohospodářský dispečink.

Další informace o vlastnostech i aplikacích systému Control Web jsou k dispozici na adrese http://www.mii.cz

Moravské Přístroje a. s.
http://www.mii.cz
info@mii.cz
tel.: 067/363 06