Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

SPS/IPC/Drives 2002

číslo 4/2003

SPS/IPC/Drives 2002

Specializovaný veletrh elektrické a elektronické automatizační techniky – systémů a komponent SPS/IPC/Drives je již neodmyslitelnou součástí evropské i světové veletržní scény. Ve svém oboru je v každém roce vítanou podzimní protiváhou jarního průmyslového veletrhu v Hannoveru, na němž oznámené novinky mají čas do podzimu „dozrát“ do podoby prvních aplikací.

Na SPS/IPC/Drives 2002 v Norimberku ve dnech 26. až 28. listopadu bylo opět k vidění vše, co podle nomenklatury veletrhu do oboru elektrické a elektronické automatizační techniky patří, tj.:

 • řídicí technika (programovatelné automaty, průmyslové počítače),
 • elektrické pohony,
 • průmyslové sběrnice,
 • sítě a komunikační technika pro průmysl,
 • vertikální integrace dat v podniku,
 • vizualizace,
 • software,
 • hardware a periferní zařízení,
 • senzory pro průmysl,
 • zpracování obrazu v průmyslu,
 • bezpečnostní technika.

Tab. 1. Odborné zaměření návštěvníků veletrhu
Obor/odvětví průmyslu Poměrné
zastoupení (%)
elektrotechnika 18,4
elektrické pohony vč. řízení 18,2
strojírenství 14,5
elektronika 8,5
automatizace nespojitých výrob 8,2
elektrická měřicí a řídicí technika 7,8
výpočetní technika a sítě 4,4
automatizace spojitých výrob 3,5
automobilový průmysl 2,9
akademické instituce 2,5
chemický průmysl 2,3
výroba energie 2,3
zpracování plastů, gumy a asbestu 1,5
životní prostředí, zpracování odpadu 1,2
papírenství a polygrafie 1,1
ostatní 2,7

Za tzv. zvýrazněné téma veletrhu zvolil jeho poradní výbor, složený především z představitelů dodavatelských firem, po úvaze obor inteligentních snímačů obrazu a zpracování obrazové informace v průmyslu.

Veletrh v číslech

Přes spíše nepříznivé ekonomické klima, zejména v Německu, zájem o veletrh SPS/IPC/Drives v roce 2002 nejenže neklesl, ale dokonce po téměř všech stránkách opět vrostl.

Celkem se na SPS/IPC/Drives 2002 prezentovalo 779 vystavovatelů (715 v roce 2001), z toho 89 zahraničních z 18 zemí, mezi kterými vedly firmy ze Švýcarska (20 vystavovatelů), Rakouska (14) a Itálie (11). V pěti halách norimberského výstaviště společně využili celkem 22 938 m2 výstavní plochy (2001: 21 114 m2).

Návštěvníků přišlo v roce 2002 celkem 22 938 (2001: 21 114), z toho 2 010 zahraničních (9 %). Ačkoliv na veletrhu samostatně nevystavovala žádná česká firma, mezi zahraničními návštěvníky byli ti z ČR co do počtu na druhém místě s podílem 14 % (první Rakušané s 25 %, třetí Švýcaři se 13 % atd.).

Že jde o růst ukazatelů v nepřetržité řadě za sebou, se lze přesvědčit např. v [1].

Koho veletrh především zaujal

Skladba návštěvníků veletrhu SPS/IPC/Drives 2002 podle jejich odborného zaměření, pracovního zařazení a velikosti firmy, ve které pracují, je zachycena v tab. 1 až tab. 3. Profil návštěvníků veletrhu dokresluje a v podstatě s ním koresponduje profil účastníků doprovodného konferenčního programu (tab. 5).

Vystavovatelé byli s veletrhem velmi spokojeni – více než 80 % ho ohodnotilo jako velmi dobrý/dobrý a kvalitu návštěvnické obce takto oznámkovalo dokonce 83,1% vystavovatelů. Na konci roku 2002 již 77 % vystavovatelů na veletrhu SPS/IPC/Drives 2002 plánovalo svou účast v roce 2003.

Tab. 2. Skladba návštěvníků veletrhu podle pracovního zařazení
Pracovní náplň/zařazení Poměrné zastoupení (%)
konstrukce, vývoj 43,4
prodej, marketing 17,9
výkonný vedoucí 15,3
výroba 9,4
zpracování dat 3,7
plánování výroby 2,9
vedení společnosti, kontroling 2
péče o kvalitu 2,1
logistika 0,9
ostatní 0,9

Bez výrazných překvapení

Pozorovatelé automatizační sféry se vesměs shodují v tom, že veletrh SPS/IPC/Drives 2002 nepřinesl zásadní technické inovace. Za největší překvapení označují pracovní nadšení návštěvníků a vystavovateli hlášené velmi dobré obchodní výsledky ostře kontrastující se stagnací, se kterou se potýká většina německé ekonomiky.

Určité technické oživení přinesla skutečnost, že tradiční zaměření veletrhu SPS/IPC/Drives na programovatelné automaty (Programmable Logic Controllers – PLC, Speicherprogrammierbare Steuerung – SPS), průmyslové počítače (Industrial PC – IPC) a pohony (drives) bylo v roce 2002 rozšířeno, jak již bylo zmíněno, o oblast snímání a zpracování obrazové informace v průmyslu. K této iniciativě se jmenovitě přihlásilo 29 firem, uvedených v tab. 4. Posledním výdobytkem zde jsou přístroje označované jako vision sensors (snímače obrazu, kamerové snímače), umožňující v širokém měřítku, snadno a cenově efektivně automaticky provádět vizuální kontrolu nejrůznějších výrobků v mnoha odvětvích průmyslu. Typickým představitelem této nové třídy přístrojů je např. VS 110 Vision Sensor od firmy Siemens, oceněný na MSV v Brně v roce 2002 Zlatou medailí. Existují však i mnohá další provedení. Podobně jako u ostatní automatizační techniky zde nejde o náhlou a zásadní technickou inovaci, ale o využití postupné miniaturizace elektronických součástek a rozvoje programovacích a komunikačních technik k uplatnění principů distribuované inteligence v průmyslové praxi.

O tom, kam podle exponátů vystavených na SPS/IPC/Drives 2002 směřuje vývoj v technice pohonů obecněji a v řídicí technice na příkladu produktů jedné firmy informují např. [2] a [3]. Na popis tím či oním zajímavých exponátů bohužel v krátkém referátu není místo.

Pozornost si ovšem zaslouží ještě jedno téma, na veletrhu explicitně nevyhlášené, nicméně skrytě téměř všudypřítomné – téma standardizace.

Tab. 3. Skladba návštěvníků veletrhu podle počtu pracovníků ve firmě
Počet pracovníků Poměrné zastoupení (%)
1 až 9 14
10 až 19 6,4
20 až 49 8,8
50 až 99 8,4
100 až 199 9
200 až 499 12,2
500 až 999 8,7
více než 1 000 32,5

Co se týče standardizace v oblasti řízení pohybu a nastavování polohy (motion control), roste počet firem podporujících normalizační iniciativu organizace PLCopen (http://www.plcopen.org), původce normy IEC 61131-3 týkající se programování řídicích systémů, s názvem Motion Control Library. Významnou část expozice věnovala tomuto řešení např. firma Baumüller a stranou nezůstala ani firma Bernecker & Rainer (B&R). Rostoucí zájem je potvrzením životaschopnosti snahy PLCopen o harmonizaci v oblasti řízení pohybu.

Řešení sítě Ethernet pro použití v reálném čase vystavovaly firmy Beckhoff, B&R a Jetter. Posuzováno z hlediska otevřenosti je řešení od firmy Jetter natolik proprietární, že se ani nelze dozvědět, jak je to uděláno. Zdá se však, že funguje. Řešení použité firmou Beckhoff je založeno na firemním systému TwinCat a jako takové je vázáno na její produkty. Řešení od B&R bylo nedávno uvedeno na trh jako otevřené a je nabízeno koordinující organizaci IAONA (Industrial Automation Open Networking Alliance). Řešení od B&R je tedy ze všech tří nejotevřenější, a jeho dopad na trh tudíž může být největší. Bude snad „ethernetová válka“ v roce 2003 ukončena?

Naproti tomu kolem sběrnice FireWire/IEC 1394 vznikla pod názvem 1394 Automation skupina firem zaměřených na řízení pohybu s možností přenášet po téže sběrnici také obrazovou informaci. Zde může vzniknout alternativa ke sběrnicím Sercos a Profibus. Mezi dvanácti aktéry této iniciativy jsou např. firmy Control Techniques, maxon motors, Nyquist Industrial Control a Wago.

Problematika standardů v automatizaci byla tématem také doprovodného konferenčního programu veletrhu.

Doprovodné konference

Souběžně s návštěvou veletrhu SPS/IPC/Drives 2002 se bylo možné zúčastnit tradičních doprovodných odborných konferencí.

Tab. 4. Firmy nabízející na veletrhu techniku pro snímání a zpracování obrazové informace v průmyslu

Baumer electric www.baumerelectric.com
Baytek www.baytek.de
Drücker Steuerungssysteme tel.: +49 7158 96668-0
DSM Computer www.dsm-computer.de
Eckelmann www.eckelmann.de
elrest Automationssysteme www.elrest.de
FhG-IPA Fraunhofer Institut www.ipa.fhg.de
GeCma Components www.gecma.com
Hans Turck www.turck.com
Heitec www.heitec.de
Leuze www.leuze.de
Manz Automation www.manz-automation.com
Matsushita www.matsushita.de
Mikroton www.mikroton.de
MVTec Software www.mvtec.com
National Instruments www.ni.com
nbn Systemkomponenten www.nbn-online.com
Omron www.omron.de
Pengutronix www.pengutronix.de
Pepperl+Fuchs www.pepperl-fuchs.com
PMA www.pma-online.de
Progea www.progea-online.de
RFD electronic www.rfd-electronic.de
Sick www.sick.de
Siemens www.siemens.de
Stemmer www.stemmer-imaging.de
Synatec www.synatec.de
Vision Systems www.visionsystems.de
VMT www.vmt-gmbh.com

V rámci SPS/IPC/Drives Konferenz 2002, zaměřené na programovatelné automaty, průmyslové počítače a elektrické pohony jako klasická témata veletrhu, se uskutečnilo osm půldenních tutoriálů a deset dalších přednášek a ve 24 sekcích bylo předneseno 98 standardních referátů. Tématy výukového programu (tutoriál) byly perspektivy a použití normy IEC 61499 Function Blocks For Control System Design v projektantské praxi, technika servopohonů, moderní metody zpracování signálu v technice pohonů, číslicová regulace pohonů, kabely a vodiče pro automatizační techniku, ověřování shody s standardem Profibus, zpracování obrazu v průmyslu, internetové a intranetové technologie v automatizaci, bezpečná automatizace strojů a zařízení, technika i organizace OPC aj.

IT & Automation Konferenz 2002 se věnovala problematice integrace výrobních a obchodních procesů v podniku. Celkem 35 přednesených přednášek bylo rozděleno do tematických sekcí Aktuální technologie: internet a mobilní výpočetní technika (11 přednášek), Integrace (12), Řízení údržby (6) a Výrobní a podniková data v praxi (6).

Účastníků na obou konferencích bylo celkem 497 (656 v roce 2001) a 92 % z nich bylo z Německa. Pokles počtu účastníků je přičítán rostoucí neochotě zaměstnavatelů financovat školení a vzdělávání pracovníků. Pokud jde o odborné zaměření, převažovali mezi účastníky konferencí společně elektrotechnici (44 % účastníků – tab. 5).

Tab. 5. Odborné zaměření účastníků doprovodných konferencí
Odborné zaměření Poměrné zastoupení (%)
elektrotechnika 44
automatizace nespojitých výrob 15
strojírenství 13
služby 9
informační technologie 8
automatizace spojitých výrob 3
automobilový průmysl 1
ostatní 7

Společný sborník přednášek z obou konferencí Proceedings SPS/IPC/Drives 2002, ISBN 3-7785-2863-7, je možné zakoupit za 128 euro a poštovné (10,50 euro).

SPS/IPC/Drives 2003

Letošní ročník veletrhu SPS/IPC/Drives opět přinese aktuální nabídku elektrické automatizační techniky v již uvedené tematické skladbě, osvědčené při předchozích ročnících. Základní ceny výstavní plochy jsou od 173 EUR/m2 (řadový stánek). Pořadatelé hlásí, že na začátku února 2003 bylo zadáno již 80 % celkové výstavní plochy veletrhu SPS/IPC/Drives 2002.

Pro ty, kdo plánují i hodně dopředu, uvádíme termíny konání nejbližších budoucích veletrhů SPS/IPS/Drives, vždy v Norimberku:

 • SPS/IPS/Drives 2003: 25. až 27. 11. 2003,
 • SPS/IPS/Drives 2004: 23. až 25. 11. 2004,
 • SPS/IPS/Drives 2005: 22. až 24. 11. 2005.

Aktuální informace nepřetržitě nabízí http://www.mesago.com/sps

Literatura:

[1] SUCHÝ, K.: SPS/IPC/Drives 2001. Automa, 2002, roč. 8, č. 1, s. 37–40.

[2] HOLUB, G.: Novinky Phoenix Contact z veletrhu SPS/IPC/Drives. Automa, 2003, roč. 9, č. 2, s. 46–47.

[3] HOLUB, G.: Elektrické pohony a veletrh SPS/IPC/Drives. Elektro, 2003, roč. 13, č. 3, s. 32–33.

[4] SPS/IPC/Drives 2002 – Final Report. Mesago Messemanagement GmbH, Stuttgart, February 2003.

Karel Suchý,
Norimberk – Praha

Inzerce zpět