Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Správa chemických látek v praxi středně velké organizace

Článek shrnuje zkušenosti s řešením problému správy chemických látek v praxi středně velkého podniku automobilového průmyslu.
 
Většina organizací bez ohledu na jejich velikost se v určité fázi svého vývoje setká s nutností racionálně sledovat výskyt chemických látek ve svých provozech a spravovat nakládání s nimi. V podniku, v němž autorka působí, byla této problematice věnována systematická pozornost v průběhu druhé poloviny roku 2008.
 
Při hledání nejvhodnějšího řešení dané problematiky vyvstala mj. otázka, zda nepoužít profesionální software určený pro oblast EMS (systém environmentálního managementu) a BOZP. Mezi softwarovými systémy nabízenými na trhu bylo možné najít mnoho zajímavých produktů v různých cenových kategoriích. Nicméně všechna tato řešení byla vyhodnocena jako pro náš podnik nevhodná. Faktory, které nás přiměly hledat vlastní cestu, byly zejména:
  • relativně velká cena potřebného počtu softwarových uživatelských licencí,
  • nutnost proškolit poměrně velký okruh pracovníků firmy v práci s novým počítačovým programem,
  • zjištění (při bližším prozkoumání), že spravovat uložené údaje je těžkopádné a administrativně náročné,
  • relativně malý počet chemických látek, s nimiž se v podniku pracuje.
Poznatky získané pracovníky našeho podniku při hledání vhodného produktu v nabídce hotových softwarových systémů byly využity při formulování konkrétních požadavků na náš vlastní registr chemických látek, který jsme se rozhodli v podniku vytvořit.
 
Naše základní idea spočívá v tom, že výsledný systém musí odpovídat našim individuálním potřebám a nesmí zatěžovat pracovníky podniku na všech úrovních neproduktivními administrativními činnostmi. Důsledně je přitom uplatňováno pravidlo „tří kliknutí“, které říká, že jestliže se pracovník nedostane k základní informaci nejpozději třetím kliknutím myší, je pro něj v praxi nedostupná.
 
Velmi rychle jsme zjistili, že podnik potřebuje jednoduchý a přehledný seznam, který by mohli používat téměř všichni zaměstnanci, bez rozdílu funkcí, k plnění svých úkolů v oblasti personalistiky, komunikace se správními úřady, pro přípravu školení anebo jako podklad pro zpracovávání navazující interní dokumentace.
 

Hledání řešení

 
Slepou uličkou se ukázalo být první řešení, které spočívalo v tvorbě seznamu chemických látek přímo v síťovém prostředí Sharepoint. Prostředí bylo sice vizuálně komfortní, ale rychle se zjistilo, že úprava vložených dat a správa souboru jsou zdlouhavé – „moc klikání“ s malým výsledkem.
 
Druhé, zcela jednoduché a posléze přijaté řešení spočívalo ve vytvoření kostry registru chemických látek ve tvaru tabulky ve formátu .xls. Tabulka obsahovala prázdné buňky a hlavičku, kterou tvořily buňku s obsahem Název chemické látky – přípravku a Informace o místě a způsobu použití.
 
Tato základní tabulka byla dále rozšířena o sloupečky obsahující údaje o maximálním nakupovaném množství, které může být ve firmě skladem – tato informace se ukázala jako užitečná při jednání s orgány požární ochrany.
 
Dále byly doplněny výčty R-vět (představují několikaslovní charakteristiku specifické rizikovosti nebezpečné chemické látky a přípravku) a S-vět (obsahují stručné standardní pokyny pro bezpečné nakládání s nebezpečnou látkou a přípravkem) a přehled symbolů nebezpečnosti. Tyto informace se ukázaly být velmi užitečné jak ve výrobní praxi, tak i při jednání s místně příslušnou hygienickou stanicí a místně příslušnými orgány státní správy, zejména s odborem životního prostředí.
 
V následující etapě bylo s použitím jednoduchých podmínkových vzorců naprogramováno oznamování požadavku zpracovat Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.
 
Postupně byly získány bezpečnostní listy chemických látek v elektronické podobě a po jejich prověření jsou přidávány odkazy na tyto dokumenty tak, aby byly dostupné přímo z registru. Bezpečnostní listy jsou z praktických důvodů očíslovány pořadovými čísly. Toto číslování se s úspěchem používá jak k řízené distribuci výtisků na papíře, tak ke správě a snadnému vyhledávání bezpečnostních listů v elektronické podobě.
 

Distribuce bezpečnostních listů

 
V současné době je sice moderní přecházet výhradně na elektronickou podobu bezpečnostních listů zejména pro úsporu času při jejich distribuci a současně minimalizaci nákladů na tisk. V našem podniku ale není možné zajistit provoz bez tištěných dokumentů, protože operátoři ve výrobě nemají přístup do elektronických sítí. Z hlediska praxe není také možné opomenout skutečnost, že dostatečná počítačová gramotnost nebývá na operátorských pozicích běžně rozšířenou kompetencí. Proto je nutné zajistit distribuci bezpečnostních listů na jednotlivá pracoviště v tištěné podobě.
 
Umístění bezpečnostních listů chemických látek a pravidel pro zacházení s nimi v tištěné podobě na jednotlivých pracovištích bylo také jednoznačným požadavkem orgánů státní správy. Bezpečnostní listy jsou uloženy na pracovištích v očíslovaných eurosložkách, podle potřeby doplňovaných pověřenými pracovníky podniku. Úplnost a aktuálnost těchto dokumentů jednou měsíčně kontroluje pověřený pracovník, a to právě podle údajů obsažených v registru. Samotný registr kontroluje jednou měsíčně správce tohoto souboru. Součástí kontroly je i ověření nových požadavků na pravidla pro zacházení s látkami a prověření bezchybného fungování celého souboru.
 

Zkušenosti uživatelů

 
Registr chemických látek je umístěn na podnikové informační síti v prostředí Sharepoint. V tomto prostředí lze tento dokument jednoduše a efektivně spravovat a aktualizovat a současně je rychle dostupný všem uživatelům.
 
Pro uživatele bylo uspořádáno krátké školení, na němž se seznámili s významem, fungováním a způsobem používání registru. Ze školení a přibližně měsíčního zkušebního provozu vzešly cenné zpětnovazební informace.
 
Na základě požadavků uživatelů byly doplněny listy obsahující vysvětlující texty k R- a S-větám. Dále byl doplněn řádek se vzorovým obsahem a byla vylepšena funkce filtrování. Výsledná podoba zavedeného registru je ukázána na obr. 1.
 

Závěr

 
Registr chemických látek představený v článku je řešením, které splňuje požadavky environmentálních standardů a účinně podporuje úsilí našeho podniku fungovat v souladu s legislativními požadavky.
 
Registr v současné podobě velmi dobře plní obsah zadání, které požadovalo:
  • jednoduchou administrativu,
  • minimální náklady na zavedení a údržbu,
  • minimální náklady na zaškolování personálu,
  • jednoduchost, přehlednost a rychlou dostupnost požadovaných informací.
Zavádění systematického přístupu do oblasti správy chemických látek představuje výzvu pro všechny kreativní pracovníky každé organizace. Řešení uvedené v tomto článku je výsledkem práce malého týmu pracovníků našeho podniku. Pracovníkům oddělení nákupu a kvality patří poděkování za aktivní přístup a otevřenou diskusi. Bez jejich úsilí by nebylo možné uvést do života registr užitečný všem zaměstnancům firmy.
 
Literatura:
[1] – : Registr chemických látek [on-line]. Vnitrofiremní materiál Mürdter Dvořák, lisovna, spol. s r. o., březen 2009.
[2] Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů [on-line]. Dostupné z: <http://www.portal.gov.cz>.
[3] Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů [on-line]. Dostupné z: <http://www.portal.gov.cz>.
Ing. Lenka Puskeilerová
 

Obr. 1. Podnikový registr chemických látek