Aktuální vydání

celé číslo

07

2021

Automatizace řízení dopravy a infrastruktury, nabíjecí stanice, autonomní vozidla

celé číslo

Spolehlivé hladinoměry a hladinové spínače pro sypké materiály a kapaliny

Společnost Level Instruments CZ – Level Expert nabízí ucelené a komplexní řešení pro měření výšky hladiny kapalin a sypkých ma­teriálů, průtoku, tlaku a teploty.
 
Pro spolehlivé kontinuální měření výšky hladiny sypkých materiálů a kapalin je zá­kazníkům k dispozici široký sortiment kontaktních i bezkontaktních hladinoměrů: rada­rové hladinoměry, ultrazvukové snímače, ka­pacitní hladinoměry, plovákové hladinoměry, elektromechanické hladinoměry, impedanční hladinoměry a vysoce přesné servosystémy.
 
Pro spolehlivé limitní měření polohy hladiny sypkých materiálů a kapalin Level Instruments CZ – Level Expert nabízí široký sortiment kontaktních i bezkontaktních spí­načů: vibrační, rotační, plovákové, vodivost­ní, mikrovlnné, kapacitní, tepelné i ultrazvu­kové spínače.
 
Mezi speciality v sortimentu se řadí detek­tory sypkých materiálů ve vodě, limitní spí­nače a kontinuální hladinoměry pro měření výšky hladiny pěny, sondy pro měření roz­hraní dvou kapalin, průtočné sondy pro od­dělení dvou nemísitelných kapalin nebo mag­netostrikční plovákové hladinoměry s přes­ností ±0,2 mm.
 

Radarové hladinoměry

 
Bezkontaktní radarové hladinoměry Vegapuls řady 60 od firmy Vega Grieshaber, největší­ho výrobce radarových hladinoměrů na svě­tě, jsou ideálním řešením pro úlohy měření výšky hladiny sypkých materiálů a kapalin. Radarové hladinoměry Vegapuls patří mezi nejmodernější snímače na trhu a současně mezi nejprodávanější hladinoměry na světě. Díky inovovanému modulárnímu konceptu plicsplus mají nyní mnohem lepší technic­ké parametry.
 
Rozsah pracovních teplot byl rozšířen do +450 °C. S ofukovým systémem v kombina­ci se speciální anténou je možné snímač po­užít dokonce do teploty až +1 100 °C. Použití v širokém spektru úloh je umožněno také che­mickou odolností antén. Přednostmi těchto snímačů jsou rovněž nové verze krytů elektro­nických modulů, optimalizovaný koncept sní­mačů, zjednodušený provoz i nastavení. Díky mnohem výkonnější elektronice se tyto radaro­vé snímače lépe přizpůsobí požadavkům a pod­mínkám nejrůznějších průmyslových odvětví.
 
Také reflektometrické radarové hladino­měry (TDR) jsou určeny k měření polohy hladiny kapalin a sypkých materiálů. K dispozici je široká nabídka standardních základ­ních verzí i verzí vhodných pro potravinářské a farmaceutické provozy či pro velmi agre­sivní média nebo verze s keramickým pře­chodovým členem pro vysokoteplotní měře­ní a nebo pro měření polohy hladiny čpavku. Verze potažená plastem PFA je ideální pro měření polohy hladiny agresivních médií a také pro úlohy se zvýšenými požadavky na hygienu. Veškeré materiály v kontaktu s mě­řeným médiem jsou u těchto snímačů schvá­leny pro použití v potravinářství a farmacii.
 
Hladinoměr je založen na principu TDR (Time Domain Reflectometry). Poskytuje veškeré výhody, které technika TDR nabízí: snadnou montáž, jednoduché nastavení, „vy­ladění“ na konkrétní úlohu a spolehlivé mě­ření, nezávislé na hustotě měřeného média. Měření tímto novým bezúdržbovým hladi­noměrem není ovlivňováno pěnou ani nánosy materiálu. Hladinoměry jsou rovněž vhodné k čištění a sterilizaci CIP a SIP.
 
Zákazník má na výběr z nejrůznějších typů pouzder hladinoměrů (plastové s kry­tím IP66/IP67, hliníkové IP66/IP68, dvoukomorové hliníkové pouzdro IP66/IP68, elek­trolyticky leštěné pouzdro z korozivzdorné oceli 316L s krytím IP66/IP68 – vhodné pro potravinářský průmysl) a také veškeré typy elektronických modulů (dvouvodičové i čtyřvodičové s výstupním signálem 4 až 20 mA s protokolem HART, Profibus-PA nebo Foun­dation Fieldbus).
 

Elektromechanické hladinoměry

 
Elektromechanický způsob měření výšky hladiny patří k nejstarším a nejznámějším. Spo­lečnost Level Instruments CZ – Level Expert nabízí nejmodernější elektromechanické hladi­noměry s mikroprocesorově řízeným měřením délky odvinutého lanka nebo ocelového pásku a s inteligentním kontrolním algoritmem zajiš­ťujícím vysokou spolehlivost přístroje. Hladinoměr Nivobob NB3000 je určen k měření výšky hladiny kapalin i sypkých ma­teriálů v úzkých a vysokých silech či nádržích. Přístroje mají měřicí rozsah 30 m v lan­kovém a 40 m v páskovém provedení.
 
Hladinoměry řady Nivobob pracují na jednoduchém měřicím principu v technic­ky dokonalém provedení, snadno se instalu­jí a uvádějí do provozu. Podle hustoty a syp­ného úhlu měřeného média si zákazník může vybrat různé typy měřicího závaží – od plas­tového (PVC) nebo z korozivzdorné oceli, přes speciální závaží ve tvaru padáčku nebo pavouka až po plovákové systémy nebo zá­važí pro měření výšky hladiny rozhraní syp­ký materiál-voda. Jde např. o měření vrstvy nerozpuštěné soli ve vodě, písku a granulá­tu ve vodě apod. K dispozici je rovněž speci­ální verze se zvýšenou odolností proti koro­zi, jejíž veškeré kovové části a části ve styku s měřeným médiem jsou potaženy plastem.
 

Obtokové stavoznaky

 
Společnost Level Instruments CZ – Level Expert je rovněž předním dodavatelem ucele­né řady magnetických obtokových stavozna­ků firmy Heinrich Kübler AG, prodávaných v České republice a na Slovensku pod obchod­ní značkou KFG Level (obr. 2). Tyto stavozna­ky jsou určeny nejen k běžnému nenáročnému měření polohy hladiny kapalin, ale i k měře­ní ve velmi nepříznivých provozních podmín­kách. Pracují spolehlivě při vysokých teplotách a tlacích, v agresivním prostředí i v prostředí s nebezpečím výbuchu. Při použití odpovída­jících materiálů je lze přizpůsobit pro měření i velmi speciálních kapalných médií. Tyto hla­dinoměry jsou k dispozici v jiskrově bezpeč­né úpravě (EExia) a ve verzi s pevným závě­rem (EExd). Pracují s přesností 5, 10 a 15 mm a ve speciálním provedení v kombinaci s mag­netostrikčním snímačem s přesností 0,2 mm.
 

Magnetostrikční hladinoměry

 
Mezi velmi zajímavé hladinoměry pa­tří hladinoměry Torrix s měřicím rozsa­hem 200 až 4 000 mm (obr. 3). Jde o vyso­ce přesné magnetostrikční plovákové hladi­noměry s přesností ±0,2 mm, velmi jemným rozlišením 0,1 mm a s výstupním signálem 4 až 20 mA, popř. s HART. Velkou předností je rovněž rozsah provozních teplot od -40 do +450 °C. Vzhledem k použitým plovákům jsou tyto hla­dinoměry vhodné ve speciálním pro­vedení i pro měření kapalných plynů, jako je např. LPG. Podrobněji byly je­jich vlastnosti popsány v článku Přesné plovákové hladinoměry Torrix s proto­kolem HART roce 2005 v čísle 5 časo­pisu Automa.
 

Měření rozhraní kapalin

 
V několika posledních letech se spo­lečnost Level Instruments CZ – Level Expert specializuje mj. na měření roz­hraní dvou kapalin v oblasti energetiky, farmacie a chemického a petrochemic­kého průmyslu. Zákazníkům jsou k dis­pozici tyčové sondy pro měření polohy rozhraní dvou kapalin, průtočné sondy pro vysoce přesné oddělení dvou ne­mísitelných kapalin, průtočné a tyčo­vé sondy pro sledování kvality měře­ného média, tyčové sondy pro konti­nuální a limitní měření výšky hladiny pěny a plovákové detektory přítomnos­ti ropných látek na hladině vody již od 1 mm s možností kontinuálního měření vrstvy leh­kých kapalin. Princip činnosti těchto snímačů byl podrobně vysvětlen v čísle 2010/11 časo­pisu Automa (str. 50 až 51).
 
Speciální použité materiály umožňují těmi­to impedančními sondami i měřit média, která běžně používané materiály narušují. K dispo­zici je také široká nabídka procesních připoje­ní, vyhovujících veškerým požadavkům např. v provozech se zvýšenými požadavky na hy­gienu. Standardním výstupním signálem těch­to sond je analogový výstup 4 až 20 mA nebo v případě hladinových spínačů reléový výstup. Snímače mají schválení do prostředí s nebez­pečím výbuchu podle ATEX.
 

Limitní spínače

 
Mezi vysoce spolehlivé limitní spínače hladiny sypkých materiálů patří rotační spí­nače Rotonivo RN 3000 (obr. 4). Jsou ideál­ním řešením pro úlohy jak s běžnými provoz­ními podmínkami, tak do prostředí s vysokou provozní teplotou a tlakem. Spínače jsou ur­čeny k detekci polohy hladin sypkých a praš­ných materiálů ve všech typech zásobníků. Jejich výhodami jsou spolehlivost, jednodu­chá funkce, malé náklady na údržbu, kom­paktní provedení, malé rozměry, velká odol­nost proti teplotám (do +600 °C) – např. při měření polohy hladiny popílku, a tlakům (do 1 MPa). Spínače jsou schváleny do prostředí s nebezpečím výbuchu podle normy ATEX (prach a plyn). Vzhledem k široké nabíd­ce typů a variant těchto limitních spínačů je možné zvolit přístroj přesně pro danou úlo­hu nebo vyrobit spínač na míru podle poža­davků zákazníka. Jejich velkou předností je možnost použít je pro téměř všechna měření, od polystyrenových kuliček až po kamenivo s frakcí desítek centimetrů.
 

Závěr

 
Představené hladinoměry a hladinové spí­nače nejrůznějších typů dodává společnost Level Instruments CZ – Level Expert. Jde pouze o krátký výčet ze sortimentu společ­nosti. Všechny dodávané přístroje vyhovu­jí příslušným českým i evropským normám. Rychlá reakce na poptávku, velmi kvalitní zboží, nejmodernější technika, široký sorti­ment nabízených produktů, 24hodinový certifikovaný servis sedm dní v týdnu – to vše vede ke spokojenosti zákazníků.
 
Obr. 1. Přehled hladinoměrů, spínačů a převodníků tlaku VEGA
Obr. 2. Obtokový stavoznak KFG Level
Obr. 3. Magnetostrikční hladinoměry Torrix
Obr. 4. Rotační hladinový spínač Rotonivo RN 3000