Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

Spolehlivá detekce hladiny pomocí impedanční spektroskopie

Hladinové spínače CleverLevel LBFS a LFFS od firmy Baumer (obr. 1) jsou spo­lehlivou alternativou široce rozšířených vi­bračních spínačů. Detekují polohu hladiny v tancích, zásobních nádržích a potrubích. Díky nově použité metodě impedanční spek­troskopie může být stejný typ senzoru pou­žit k detekci kapalných málo i velmi viskóz­ních médií stejně jako médií sypkých. Měření není ovlivňováno polohou montáže, proudě­ním, turbulencemi, bublinami, pěnou ani rozptýlenými tuhými částicemi.

 
Spínače využívají inovační metodu impe­danční spektroskopie. Špička a kovové pouz­dro snímače tvoří virtuální kondenzátor, je­hož kapacita závisí na dielektrické konstan­tě měřeného média. Virtuální kondenzátor je součástí měřicího LC obvodu. Snímač vyhodnocuje změny frekvenční charakte­ristiky tohoto LC obvodu v rozsahu 100 až 180 MHz. Jakmile snímač zaznamená, že rezonanční frekvence a síla signálu dosáh­ly stanovených mezí, spínač sepne binární výstup. Měřicí metoda má v porovnání s ji­nými metodami, používanými např. vibrač­ními, ultrazvukovými nebo optickými hla­dinovými spínači, mnoho výhod. Spínače Baumer CleverLevel neobsahují žádné po­hyblivé části, nejsou citlivé na změny vodi­vosti, teploty nebo tlaku. Jsou vhodné pro široké spektrum úloh, pro něž bylo dříve nutné používat několik spínačů pracujících na různých principech.
 
Pro většinu případů použití není nutné spínače nijak nastavovat a pracují spolehlivě s továrně nastavenými mezemi. Pro speciál­ní úlohy, kde hrozí ulpívání velkého množství měřeného média na snímači (např. v potravi­nářství kečupu nebo majonézy), je možné spí­nací meze přizpůsobit pomocí programátoru FlexProgrammer 9701 připojeného na PC. Meze lze nastavit tak přesně, že je možné od sebe rozeznat i dvě různé nemísitelné ka­paliny (třeba vodu a olej; obr. 2). Spínač pak
např. sepne pouze v oleji, ale na vodu nere­aguje. Meze je možné nastavit ručně nebo automaticky v režimu teach-in. Spínače lze používat k ochraně nádob proti přeplnění k ochraně čerpadel před chodem naprázdno a k oddělení nemísitelných kapalin. Oblast použití je mimořádně široká: výroba potravin, pivovarnictví, úprava a rozvod pitné vody, ka­nalizace a čištění odpadních vod, hydraulické systémy, dis­tribuce pohonných hmot, bio­plynové stanice, výroba dřevě­ných pelet, obilné mlýny, čer­padla nebo železniční doprava.
 
Distribuci těchto snímačů na českém trhu zajišťuje pl­zeňská firma Profess, kde zá­jemcům poradí a na jejíchž in­ternetových stránkách www.profess.cz lze nalézt další technické informace.
Jan Folk,
PROFESS spol. s r. o.
 
 
Obr. 1. Spínače CleverLevel LBFS a LFFS firmy Baumer
 

Tab. 1. Přehledová tabulka hladinových spínačů Baumer CleverLevel