Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Společnost Dell Technologies vyzývá vlády, aby 45 miliard eur vložily do udržitelné budoucnosti

Společnost Dell Technologies vyzývá evropské vlády a celé odvětví informační techniky k podpoře pokroku směrem k udržitelné budoucnosti, které lze dosáhnout společným důrazem na snižování vlivu na životní prostředí při nákupu IT služeb.

Kupní síla veřejných rozpočtů v Evropské unii se odhaduje zhruba na 1,8 bilionu eur ročně, v ní zahrnuté investice do informační techniky přitom mají do roku 2021 vzrůst na 45 miliard eur. Shodnou-li se evropské vlády na tom, že pro ně při nákupu informační techniky bude prioritou trvalá udržitelnost, sníží to dopady na životní prostředí i celkové náklady na vlastnictví nakupovaných produktů a služeb.

Směrnice EU o zadávání veřejných zakázek z roku 2014 posiluje možnosti zadavatelů vypisovat tendry na základě jiných kritérií než výhradně ceny, jako např. na základě šetrnost k životnímu prostředí. Tato směrnice je už přibližně dva roky přenesena do legislativy většiny členských států EU, průzkum Evropské komise nicméně zjistil, že 55 % veřejných zakázek v Evropské unii se stále zadává na základě nejnižší ceny jako jediného kritéria. Průzkum nedávno zpracovaný konzultační společností Oxford Analytica na podnět společnosti Dell Technologies poukazuje na to, že mezi veřejnou správou a odvětvím informační techniky neprobíhá dialog a chybí zásady uplatňování relevantních kritérií trvalé udržitelnosti s ohledem na společnost i životní prostředí. Vznikají tak bariéry bránící zadávání udržitelných veřejných zakázek.

Podle přesvědčení společnosti Dell Technologies je jednoznačně nutné, aby se tvůrci politik spojili s odvětvím IT při společném překonávání těchto bariér.

Dell Technologies proto vyzývá:

  • Evropskou komisi k podpoře vývoje a šíření zásad specifických pro sektor IT, které začlení do zadávání veřejných zakázek trvalou udržitelnost s ohledem na společnost i životní prostředí. Na jejich formulaci by se měly podílet relevantní zainteresované strany z oboru, z řad expertů i z jednotlivých členských států. Zásady by měly být v souladu se stávajícími mezinárodními rámci a doporučenými postupy v odvětví. Dále je žádoucí podpořit budování kapacit, sdílení osvědčených postupů a hodnocení pokroku v jednotlivých členských státech.
  • Vlády členských států k přijetí trvalé udržitelnosti jako výchozího principu politiky zadávání veřejných zakázek a k pěstování spolupráce s odvětvím IT a podpoře implementace těchto zásad v praxi díky budování kapacit a podpůrným nástrojům pro zadavatele.
  • Odvětví IT ke spolupráci s Evropskou komisí a stranami zainteresovanými na zadávání veřejných zakázek na sdílení osvědčených postupů a inovací s cílem posílit trvalou udržitelnost životního cyklu v IT a zároveň na spolupráci s organizací Responsible Business Alliance (RBA) při definování a dalším rozvíjení společných požadavků na trvalou udržitelnost v dodavatelském řetězci. V rámci této iniciativy se společnost Dell Technologies zavazuje v roce 2019 aktivně přispívat k probíhající práci RBA na přípravě společných oborových zásad pro zodpovědné zadávání veřejných zakázek v IT.

[Tisková zpráva Dell Technologies, březen 2019.]

(ed)