Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Společnost ABB rozšiřuje řadu kompaktních softstartérů PSR

Střídavé motory používané pro pohony ventilátorů, drtičů, čerpadel, míchadel, doprav­níků a podobných strojů bývají zbytečně příčinou nežádoucích zátěžových špiček na počátku a konci dne ve výrobních provozech po celém světě. Prudké starty a zastavení totiž způsobují výrazné škody. Pro plynulý rozjezd a plynulé zastavování strojů má spo­lečnost ABB k dispozici širokou řadu softartérů.
 

Důsledky prudkých startů strojů a jejich řešení

Prudké starty strojů a zařízení mají tyto nepříznivé důsledky:
  • elektrické problémy – připojením na síť nebo při spouštění hvězda-trojúhelník vznikají napěťové a proudové přechodové jevy, jež mohou vést k přetížení místní napájecí sítě a způsobit nepřijatelné kolísání napětí, kte­ré může ovlivnit ostatní elektrická zařízení připojená k síti,
  • mechanické problémy – rychlé rozběhy ovlivňují chod celého řetězce – od motoru až k pohá­něnému zařízení, protože způso­bují silné mechanické namáhání celé soustavy,
  • provozní problémy – to jsou tlako­vé rázy v potrubí, poškození vý­robků na dopravním pásu či ne­pohodlná jízda na eskalátorech.
Finanční škody uvedených jevů jsou značné. Všechny technické problémy, prostoje a havárie „sto­jí peníze“, protože vedou k nutným opravám a způsobují výrobní ztráty.
 
Uvedené problémy lze jedno­duše řešit instalováním softstartérů ABB kompaktní řady PSR pro mo­tory od 3 do 105 A, flexibilní řady PSS – od 18 do 300 A nebo moderní řady PST – od 30 do 1 050 A. Softstartéry ABB je možné roz­bíhat a zastavovat stroje plynule, při součas­ném omezení mechanické a elektrické zátě­že soustavy na minimum.
 

Softstartéry PSR

Jako novinku uvádí společnost ABB na trh řadu kompaktních softstartérů PSR s ří­zením ve dvou fázích pro motory do výko­nu 55 kW, tj. 105 A. Tato řada je vhodná pro lehké rozběhy motorů.
 
Softstartéry PSR jsou dostupné ve třech velikostech, o šířkách 45, 54 a 70 mm. Jsou určeny pro rozběh motorů od 3 do 105 A s ovládacím napětím 24 V DC nebo 100 až 240 V AC. Jsou navrženy pro použití v sys­tému s motorovými spouštěči MS116, MS 325 a MS 450. V softstartérech všech veli­kostí jsou zabudována relé signalizující stav provozu a od 25 A je navíc přidáno výstupní relé pro signalizaci stavu „rozběh ukončen – plné napětí“.
 

Chlazení

Standardně je softstartér PSR dimenzo­ván na deset startů za hodinu. Je-li zapotře­bí více startů, lze do něj instalovat přídavný ventilátor, díky němuž lze za hodinu uskuteč­nit dvacet startů.
 

Snadné nastavení a montáž

Rozběh a doběh motoru s využitím soft­startéru PSR lze velmi snadno nastavit tře­mi potenciometry s možností zvolit tyto pa­rametry:
  • rozběhová rampa,
  • doběhová rampa,
  • velikost počátečního napětí.
Všechny svorky jsou zřetelně označeny a jsou snadno dostupné pro připojení pří­vodních kabelů. Montovat je lze na lištu DIN nebo je možné je upevnit šrouby na panel. Pa­rametry kompaktních softstartérů řady PSR jsou uvedeny v tab. 1.
 

Komunikace

Softstartér PSR může být dálkově ovlá­dán prostřednictvím komunikace po sběrni­ci s využitím modulu FieldBusPlug. Příslu­šenství FieldBusPlug je dostupné pro něko­lik sběrnic, např. Profibus-DP, Modbus RTU, CANopen a DeviceNet.
 

Certifikáty

Softstartéry PSR splnily všechny podmín­ky pro přidělení certifikátů CE (pro evrop­ský trh) a UL (USA a Kanadu), ale i CCC pro čínský trh. Vyhovují také požadavkům směrnice RoHS Evropské komise zakazují­cí používání nebezpečných látek a standardu REACH pro registraci, hodnocení a schvalo­vání chemikálií.
 
Odborníci firmy ABB jsou připraveni vyřešit jakýkoliv případ použití softstarté­rů v praxi.
Ing. Jiří Vašinka
 
ABB s. r. o.
Heršpická 13, 619 00 Brno
tel.: 543 145 405
 
Obr. 1. Řada kompaktních softstartérů PSR společnosti ABB
Obr. 2. Softstartér PSR16 se spouštěčem MS 116
 
Tab. 1. Parametry kompaktní řady softstar­térů PSR