Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Špičková řešení pro vizuální měření a kontrolu kvality

Automa 9/2001

Ing. Petr Palatka, Neovision, spol. s r. o.

Špičková řešení pro vizuální měření a kontrolu kvality

Firma Neovision, s. r. o., dodává zákazníkům od počátku roku 1996 na míru vyvinutá řešení pro přesná bezdotyková měření a automatickou vizuální kontrolu kvality v průmyslu. Základem dodávaných systémů je programové vybavení vytvořené vlastním vývojářským týmem firmy Neovision. Spolupráce s Centrem strojového vnímání FEL ČVUT v Praze přitom umožňuje využívat nejnovější teoretické poznatky z oboru.

Obr. 1. Obr. 2. Obr. 3.

Nejčastěji používané metody
V průmyslu se nejčastěji používají měření se zadním osvětlením a měření triangulační metodou.

Metoda využívající zadního osvětlení (obr. 1) se obvykle používá pro přesná měření obrysů součástek, které se vejdou zorného pole kamery. Pro měření větších součástek se měřicí zařízení vybavuje pojezdem. Rozměry je možné porovnávat s výkresy vytvořenými s počítačovou podporou (CAD).

Obr. 4.

Triangulační metoda (obr. 2) se používá pro měření rozměrů výrobků v prostoru (3D). Rozměry je opět možné porovnávat s výkresy CAD.

Oblasti uplatnění
Systémy pro přesná bezdotyková měření a automatickou vizuální kontrolu kvality nalézají uplatnění ve všech oblastech výroby. Nejefektivnější je jejich použití ve výrobě produkující velké objemy výrobků, např. součástek pro povrchovou montáž, bižuterie (obr. 3), plastových výlisků apod.

Své uplatnění nalézají také v oblastech s přísnými požadavky na přesnost a kvalitu výroby. Významnou oblastí je měření materiálů, které se dotykem deformují anebo které ani není možné jinými metodami změřit, např. v gumárenském průmyslu (obr. 4), ve sklářství (obr. 5) apod.

Přínosy pro uživatele
K nejčastějším přínosům použití automatických vizuálních měřicích systémů patří:

  • Objektivita jako důsledek vyloučení subjektivního vlivu operátora na kontrolu.
  • Větší rychlost měření a nárůst počtu měřených parametrů v porovnání s lidským operátorem i s dotykovými metodami, neboť se měří celý viditelný profil součásti najednou. Je možné rovněž měřit i výrobky za pohybu. Automatizované vyhodnocení umožňuje snadno kontrolovat větší počty parametrů.
  • Zlepšení řízení výroby a dokumentování kvality, neboť data pořizovaná vizuálním systémem je možné průběžně zpracovávat, použít k on-line řízení výrobního postupu anebo statistickému řízení výroby a k dokumentování kvality výroby jak v rámci vnitřních norem, tak i ve vztahu k odběratelům.
  • Úspora nákladů spojených s kontrolou výroby a získáváním dat pro její řízení a dokumentování kvality.
  • Nárůst konkurenceschopnosti, neboť právě objektivní systém kontroly kvality bývá důvodem, proč zákazník dá přednost dodavateli, který jej má zavedený.

Obr. 5.

Kvalita dodávek
Firma Neovision klade velký důraz na kvalitu dodávek, uspokojení skutečné potřeby zákazníka a dosažení zákazníkem očekávaného efektu. Každý systém je před předáním zákazníkovi podroben náročným funkčním zkouškám a statistickému testování podle norem kvality používaných zákazníkem. Zákazník tak má vždy jistotu, že dostává kvalitní zařízení vyhovující jeho požadavkům.

Světové prvenství
Neovision jako první firma na světě vyvinula a dodává krabicový software s názvem OBR pro rozpoznávání Brailleova písma s využitím běžného plochého skeneru. Software umožňuje kopírovat dokumenty a překonává tak dosud neřešitelný problém. Používá se i všude tam, kde lidé bez znalosti Brailleova písma potřebují v něm napsané dokumenty číst. Samozřejmý je převod dokumentu do textového souboru a jeho uložení na disk.

Závěrem
Firmu Neovision naleznete na MSV v Brně ve stánku C 143. S uplatňováním norem kvality se systémy vizuální kontroly kvality a vizuálního měření používají ve stále větším měřítku. Není to právě teď i vaše šance?

http://www.neovision.cz