Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Snižování nákladů na energii pomocí automatizace

Ještě před několika lety se hovořilo o tom, že náklady na energie jsou na nejnižší dosa­žitelné úrovni. Od té doby lze však pozorovat jejich trvalý nárůst a konce této tendence není možné dohlédnout. Výrobci ve všech odvětvích již pocítili dopady rostoucích ná­kladů na energii, a modernizují proto své řídicí a regulační systémy motorů tak, aby spo­třebu energie významně omezili.
 
Firma Mitsubishi Electric je přesvědčena, že hnací silou všech změn v životě lidí jsou změ­ny technické. Se zlepšením komfortu každodenního života, růstem produktivity výroby a růstem flexibility celé společnosti dochází také k integraci a inovaci techniky, a to tak, aby všechny změny vedly k většímu užitku. S mottem Changes for the better otevírá fir­ma Mitsubishi Electric perspektivy do budoucnosti.
 

Profit a úspory

Sortiment výrobků od firmy Mitsubishi zahrnuje mnoho významných inovací, saha­jících od spirálových eskalátorů, přes vyso­korychlostní zdviže až k malému, ale pozo­ruhodnému tryskovému osoušeči rukou Jet Towel. Firma Mitsubishi Electric vyrábí za­bezpečovací systémy, klimatizační zařízení a fotovoltaické solární systémy určené k zís­kávání energie. Jedním z nejužitečnějších řešení vyvinutých pro uživatele je však bez­pochyby systém efektivního řízení motoru. Tento systém již ušetřil zákazníkům firmy Mitsubishi tisíce eur na nákladech na energii, snížil náklady na údržbu a zároveň prodlou­žil životnost systémů poháněných motory.
 

Životnost jako nákladová položka

Je všeobecně známo, že provozní nákla­dy jakéhokoliv motoru po dobu jeho provoz­ní životnosti několikanásobně překračují pů­vodní pořizovací náklady. Stojí-li určitý mo­tor přibližně 300 eur, jeho spotřeba energie může snadno dosáhnout stonásobku této ceny. Mnozí uživatelé si již uvědomují, že snížení příkonu energie motoru může vést k význam­ným finančním úsporám. Vždyť pro ventilaci a čerpání čisté a odpadní vody je často nutné použít několik motorů. Nyní pro tento účel existuje jednoduché řešení: měnič frekvence.
 
Mitsubishi Electric není jen vedoucí firma ve výrobě měničů frekvence na světě, nýbrž také „pionýrem“ v zavádění klíčových tech­nických řešení do konstrukce měničů. Mno­ho konkurenčních firem využívá know-how firmy Mitsubishi Electric v technice polo­vodičových obvodů a uplatňuje je ve svých vlastních měničích frekvence. Tato pozice fir­my je založena jak na bohatých zkušenostech z průmyslové automatizace, tak na odborných znalostech získaných při spolupráci s mnoha správci inženýrských sítí. Tyto poznatky se promítly do vývoje bezkonkurenčních měni­čů frekvence, které byly optimalizovány spe­ciálně pro čerpací a ventilační techniku. Zná­mým problémem v tomto oboru je např. au­tomatický rozběh po krátkodobém přerušení napětí nebo jeho výpadku. Měniče frekven­ce řady FR-F700 jsou pro tento případ vyba­veny funkcí, která dobíhající motor automa­ticky „zachytí“ a opět urychlí na požadované otáčky. Tento pochod proběhne bez přerušení, v návaznosti na pokles otáček, a pomůže tak bezprostředně obnovit chod při minimálním výpadku regulace.
 

Optimální řešení pro každé využití

Měniče frekvence řady FR-F700 využívají energeticky nejúspornější postupy řízení a zá­roveň mají vynikající parametry, takže jsou optimální pro použití v segmentu ventilační a čerpací techniky.
 

Volnoběžná čerpadla a ventilátory

Volný běh se vyskytuje tam, kde se vy­pnutý motor roztočí účinkem vnějších sil. Tak může např. statický tlak vody v čerpadle vyvolat jeho volnoběžné otáčení. Je-li v tom­to okamžiku motor spuštěn, bude pravděpo­dobně přetížen. Měnič FR-F700 však tento problém eliminuje tím, že automaticky vy­hodnotí otáčky a směr rotace a rozběh moto­ru plynule upraví. Tento postup se také nazý­vá „letmý start“.
 

Rozšířená regulace

Každý měnič frekvence řady FR-F700 je vybaven integrovaným PID regulátorem, tak­že může snadno splnit všechny typické poža­davky z oblasti vzduchotechniky a vytápění.
 

Konstruován na deset let provozu

Z hlediska spolehlivosti a kvality mají mě­niče frekvence od firmy Mitsubishi výbornou pověst. Ještě významnější je však skutečnost, že základní komponenty měničů frekvence FR-F700 jsou navrženy tak, aby jejich život­nost při správném zacházení dosáhla nejmé­ně deseti let. Vezme-li se v úvahu skutečnost, že mnoho měničů předcho­zích výrobních řad s mno­hem kratší předpokládanou životností ještě dnes (po více než patnácti letech) pracu­je bez závad, je zřejmé, jak velký potenciál mají přístro­je nové generace. Vysvětle­ní je jednoduché: konstruk­ce vysoké úrovně a speciálně vyvinuté komponenty, jako jsou např. ventilátory, kon­denzátory a obvodové des­ky s ochrannou vrstvou jako standard. Všechny uvedené přednosti, navíc ještě inte­grované funkce pro údržbu a zároveň i takové jednodu­ché detaily, jako jsou odnímatelné svorkov­nicové bloky a rychle vyměnitelné ventilá­tory, zaručují velmi snadný servis měničů FR-F700.
 

Současné řízení několika motorů

Dalším přínosem pro hospodárnost provo­zu je schopnost měniče FR-F700 řídit součas­ně až čtyři motory v systému, v němž pracu­je více spřažených motorů. Přitom je každý motor individuálně rozbíhán, připojen na sí­ťové napětí a následně je řízen rozběh další­ho motoru. Při brzdění probíhá tato procedu­ra v opačném pořadí.
 

Závěr

Společnost Mitsubishi Electric stále hledá nová řešení, která by zákazníkům přinesla ze­fektivnění výrobních a provozních nákladů.
Ing. Jiří Bažata,
Area Sales Manager,
Mitsubishi Electric Europe B.V. – o. s
 
Obr. 1. Měniče frekvence FR-F700 společnosti Mitsubishi Electric se používají i k řízení pohonů čerpacích a ventilačních systémů